דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

נציב פניות סטודנטים

דיקן הסטודנטים משמש גם כנציב פניות סטודנטים. תפקידו של נציב הפניות לבדוק באם הסטודנט טופל על-פי נהלי האוניברסיטה הפתוחה והאם נגרם לו עוול במהלך הטיפול בפנייתו. אין בסמכותו של נציב הפניות להתערב או לשנות החלטות אקדמיות שנתקבלו על ידי הגופים האקדמיים המוסמכים. הפנייה לנציב פניות הסטודנטים תיעשה רק לאחר שמוצו כל אפיקי הטיפול המצויים באוניברסיטה הפתוחה כמפורט להלן.*

המחלקות השונות של האוניברסיטה הפתוחה עומדות לרשותכם בעניינים ובנושאים שבתחום אחריותן. בהתאם לעניין, יש לפנות למחלקות אלה לפני הפנייה לדיקן הסטודנטים.

  1. נושאים לימודיים
    נא לפנות למנחים ולמרכזי ההוראה, כמפורט ב"חוברת הקורס". בשאלות הקשורות בייעוץ ובבחירת קורסים אפשר לפנות ליועצים האקדמיים, כמפורט בשנתון האוניברסיטה הפתוחה. אם הבעיה לא תיפתר, אפשר לפנות לראש המחלקה האקדמית.
  2. נושאים מנהליים
    יש לפנות למחלקות המינהליות המתאימות על־פי תחומי אחריותן כמפורט בחוברת "מדריך לסטודנטים לקבלת שירות באוניברסיטה הפתוחה". שמותיהן של המחלקות המינהליות מופיעות גם בידיעון האוניברסיטה הפתוחה. אם הבעיה לא תיפתר, אפשר לפנות לראש המחלקה המתאימה.

כדי לאפשר טיפול נאות בפניות הסטודנטים, יש לפרט בכתב את כל הפניות הקודמות בנידון, הטיפול שהתקבל והפתרונות שהוצעו. אם יש בידי הפונה אישורים או מסמכים הקשורים בפנייה, יש לצרפם. מכתבים בעילום שם לא יזכו להתייחסות.

לייעוץ ולבירורים לפני הגשת הפנייה בכתב אפשר לפנות למוקד הפניות והמידע, בדוא"ל infodesk@openu.ac.il, טל': 09-7782222.

 

*הטיפול בעבירות משמעת באוניברסיטה הפתוחה מופקד בידי ועדת המשמעת ובית-הדין לערעורים, כמתואר בידיעון. בנושאים אלה אין לפנות לנציב פניות הסטודנטים.