דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

מלגות סיוע כלכלי

הגדרות

תקופת הגשה: התקופה בה ניתן להגיש בקשה למלגת סיוע.

מועד ינואר - ניתן להגיש בקשה למלגה בין התאריכים 1 בינואר עד 31 בינואר.
מועד יולי - ניתן להגיש בקשה למלגה בין התאריכים 1 ביולי עד 31 ביולי.

סטודנט יכול להגיש בקשה למלגת סיוע כלכלי רק פעם אחת בכל שנה. במועד ינואר או במועד יולי באותה שנה.

סמסטר דיון: הסמסטר שאליו משויכות הבקשות (הבקשות נבדקות ומטופלות במהלך אותו סמסטר). בקשות שהוגשו במועד ינואר (1 בינואר עד 31 בינואר) משויכות לסמסטר ב. בקשות שהוגשו במועד יולי (31-1 ביולי) משויכות לסמסטר א.

מלגה: המלגה היא שוות ערך לשכר לימוד בסיסי, והיא מיועדת לשימוש רק עבור קורסים עתידיים. אם לא נותרו לך קורסים בתשלום מלא בסמסטר שאליו מיועדת המלגה, אין טעם להגיש בקשה למלגה. המלגות אינן ניתנות רטרואקטיבית בשום מקרה. הנחיות להרשמה באמצעות מלגה

תוקף מלגה: בכל מלגה מצוין לאילו סמסטרים המלגה תקפה. מלגה שלא נוצלה בהתאם לסמסטרים שנקבעו עבורה – תבוטל. לא יינתנו החזרים במקום מלגה שלא נוצלה. סטודנט שקיבל את המלגה לאחר שנרשם – יוכל לבקש החזרים על הרשמתו בהתאם לתוקף המלגה. אין לעכב הרשמה לסמסטר בגין המתנה לתשובה מדיקנט הסטודנטים. ראו טבלה "לוחות זמנים".

לשון המסמך: כאשר הפנייה בטקסט היא בלשון זכר, הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד. הדברים מכוונים לנשים ולגברים כאחד.

אודות

מלגות הסיוע הכלכלי נועדו לסייע לסטודנטים נזקקים להמשיך לממן את לימודיהם לתואר אקדמי באוניברסיטה הפתוחה. מקבלי המלגות מקבלים בסוף המועד הודעה (בהתאם למסלול הדיוור שלהם) ובו מודיעים להם אם קיבלו מלגות, כמה מלגות קיבלו או שהוחלט לא לאשר להם מלגה. לכל מלגה יש תוקף שבו ורק בו ניתן לנצלה. לאחר שפג תוקף המלגה לא ניתן יותר לעשות בה שימוש.

בחירת הסטודנטים שיקבלו את מלגות הסיוע הכלכלי היא תהליך רגיש ומורכב, שבמהלכו נלקחים בחשבון נתונים כמו גיל, מצב משפחתי, מספר נפשות במשפחה, הכנסות, נכויות, שירות צבאי/שירות לאומי , נכסים, פעילות התנדבותית ועוד. הסטודנטים שמקבלים את המלגות הם אלו שמצבם קשה יותר יחסית לשאר המבקשים.

מלגות סיוע כלכלי
האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגות סיוע כלכלי לסטודנטים נזקקים מבחינה כלכלית. סטודנטים חדשים מגישים בקשות לסיוע כלכלי במסלול נפרד ("אלף המלגות") מהסטודנטים הותיקים.
סטודנטים ותיקים, שמצבם הכלכלי קשה, יכולים להגיש בקשה למלגה פעם בשנה (במועד ינואר או במועד יולי, בהתאם לקריטריונים לזכאות להגשה המפורסמים באתר). הסטודנטים יתבקשו להמציא אישורים שמאשרים את הפרטים שמילאו בטופס הבקשה למלגה.


אמות מידה לחלוקת המלגות
חישוב הזכאות מתבסס על נתונים יחסיים של הסטודנט לכלל מבקשי המלגות באותו מועד. בחישוב הזכאות למלגה נלקחים בחשבון נתונים של כל הכנסות המבקש (לרבות מלגות ממקומות אחרים), היקף עבודתו של המבקש, הכנסות משפחתו הגרעינית, מקום מגוריו, שרות צבאי או לאומי, פעילות חברתית, נכות (של המבקש או בן משפחה), בעלות על רכב או דירה, מקום המגורים. סטודנטים עד גיל 30 (כולל) מחושבים עם נתוני הוריהם.


תהליך הטיפול בבקשה
כל הנתונים האישיים, הכלכליים, הלימודיים והחברתיים של הסטודנט מתורגמים, באמצעות תוכנת מחשב לכלל ניקוד. כל בקשות המלגה עוברות קריאה של חבר ועדת המלגות אשר בוחן את הבקשות לגופן תוך התייחסות גם לנתונים אישיים נוספים של מבקש המלגה. חלק מבקשות המלגה מגיעות גם לועדת המלגות הרשאית לקבוע את מספר המלגות שיוענקו לסטודנט, ניקוד שונה, לדחות בקשה למלגה או לבקש מידע והבהרות מהסטודנט. ההחלטה אם להעניק מלגה היא פועל יוצא של שילוב הניקוד שקיבל הסטודנט יחד עם החלטת חבר ועדת המלגות או ועדת המלגות ובאופן יחסי לכלל מבקשי המלגות באותו המועד.


מלגה

 1. מלגה הינה שכר לימוד בסיסי מלא או חלקי לקורס אחד, שאותו על הסטודנט לשלם בפועל בסמסטר ניצול המלגה. המלגה אינה ניתנת לניצול לתשלומים נוספים כגון: דמי הרשמה לסוגיהם, תוספת עבור הנחיה מוגברת, דמי אבטחה, תוספת קיץ, תוספת חו"ל, תשלום עבור תעודת סטודנט, תשלום עבור שירותי רווחה, וכן כל תשלום אחר שיידרש ואינו שכר לימוד. במידה ושכר הלימוד בקורס המבוקש גבוה משכר לימוד בסיסי של קורס אקדמי (לדוגמא בקורס אנגלית טרום בסיסי א), יהיה על הסטודנט לשלם את הפרש התשלום.
 2. ניתן לנצל את המלגה להרשמה לקורסים אקדמיים, לקורסי אנגלית-רמות ולקורסי תעודת הוראה בהתאם לתוקף המצוין במלגה.
 3. בהתאם להחלטת ועדת המלגות יכול סטודנט לקבל במועד הגשה אחד מלגה אחת, מספר מלגות או תשובה שלילית לבקשתו.
 4. המלגה מיועדת להרשמה רק בסמסטרים המפורטים בתקופת הזכאות.
 5. המלגה אינה ניתנת להמרה בכסף. לא ניתן לקבל בגינה החזרים כספיים רטרואקטיביים על קורסים מסמסטרים קודמים, או לקבל בגינה החזרי וינוגרד, החזרים כספיים עודפים, או כל החזר אחר בכסף או בשווי כסף.
 6. לא ניתן להאריך את תוקף השימוש במלגה.

ערעור
סטודנטים יכולים לערער על ההחלטה עד חודש וחצי ממועד קבלת ההודעה. הערעור נדון בפני ועדת ערעורים. ועדת הערעורים רשאית לקבל או לדחות את הערעור במלואו או חלקו. החלטת ועדת הערעורים היא סופית.

הגשת הבקשה
אפשר להגיש בקשה למלגה באמצעות טופס מקוון בלבד, שהכניסה אליו מתבצעת דרך מערכת שאילתא.

מילוי של טופס בקשה מקוון למלגת סיוע כלכלי יכול להתבצע במשך כל התקופה שהוגדרה לצורך הגשת הבקשות למלגות סיוע מכל מחשב ומכל מקום בארץ ובעולם. אופן הגשת הבקשה למלגה ידידותי ונוח - לסרטון הדגמה לחצו כאן.

סטודנט יכול למלא טופס בקשה למלגה רק במועדי ההגשה (ראו פרק "לוחות זמנים להגשת בקשה למלגה") ורק בתנאי שעומד בקריטריונים להגשת בקשה (ראו פרק "קריטריונים להגשת בקשה למלגת סיוע").

הטופס בנוי ממספר שלבים שצריך למלא. (ראו פרק "הנחיות למילוי הטופס") בסיומם תתבקש להעלות את האישורים הנדרשים, רק לאחר מכן יש לבצע שליחה לטופס ותתקבל אסמכתא לבקשתך.


לוחות זמנים להגשת בקשה למלגה

סטודנט יכול להגיש בקשה למלגה רק פעם בשנה באחד משני המועדים שהוגדרו לשם כך. בתום פרק הזמן של כל מועד הגשה, תיחסם המערכת המקוונת להגשת בקשות.

מועד ראשון: 1 בינואר עד 31 בינואר מדי שנה.
תשובות יישלחו לסטודנטים בסוף חודש יוני. המלגה תוענק עבור סמסטרים א, ב ו-ג של שנת הלימודים העוקבת.

מועד שני: 1–31 ביולי מדי שנה.
תשובות יישלחו לסטודנטים בסוף חודש נובמבר. המלגה תוענק עבור סמסטרים ב ו-ג (בשנת הלימודים הנוכחית) ו-א של שנת הלימודים העוקבת.

לוח זמנים להגשת בקשה למלגת סיוע כלכלי:

מועד הגשה סמסטר דיון תאריכים להגשת הבקשה + העלאת מסמכים משלוח תשובות האישורים נדרשים מחודשים אלה תוקף המלגה
ינואר אביב(ב) 1 בינואר - 31 בינואר סוף יוני דצמבר סמסטר סתיו עד סמסטר קיץ – שנה עוקבת (סמסטרים א', ב' ו- ג' בשנה העוקבת)
יולי סתיו (א' בשנה העוקבת) 31-1 ביולי סוף נובמבר יוני סמסטר אביב עד סמסטר סתיו בשנה העוקבת (סמסטרים ב', ג' בשנה הנוכחית ו- א' בשנה העוקבת)

קריטריונים עיקריים להגשת בקשה למלגת סיוע

 1. סיימו בהצלחה קורס אקדמי אחד לפחות באוניברסיטה הפתוחה (סטודנטים לתואר שני, רשאים להגיש בקשה למלגה גם ללא הצלחה).
 2. רשומים לקורס אקדמי אחד לפחות בסמסטר הדיון.
 3. נותר להם לפחות קורס אחד בתשלום מלא בסמסטרים אליהם מיועדות המלגות.

  הקריטריונים לזכאות להגשת בקשה למלגת סיוע כלכלי נבדקים בעת הכניסה לטופס הבקשה המקוון. סטודנט שאינו עומד בתנאים למילוי טופס בקשה למלגת סיוע כלכלי לא יוכל להכנס ולמלא את הטופס.
  קריטריונים אלו נבדקים גם במהלך שלבי הטיפול בבקשת המלגה. סטודנט שחל שינוי בנתוניו ואינו עומד בתנאים להמשך טיפול בבקשתו, יידחה.

לרשימת הקריטריונים המלאה.

הנחיות למילוי הטופס

הנחיות כלליות

כדי להכנס לטופס המקוון עליך להכנס למערכת שאילתא, בתפריט הניווט בחר במלגות והטבות לסטודנט ולאחר מכן מלגות והטבות ואז לחץ על הקישור לבדיקת זכאותך להגיש בקשה לסיוע כלכלי לחץ כאן . אם אינך זכאי להגיש בקשה למלגה (אינך עומד בקריטריונים) תופיע לך ההודעה "בסמסטר דיון אינך זכאי/ת לבקש מלגה מהסיבות הבאות" ובהמשך יפורטו הסיבות לאי זכאותך. אם הנך זכאי להגיש בקשה, תיפתח בפניך השורה "בסמסטר דיון הנך זכאי/ת לבקש מלגה" – ומתחת לזה יופיע הקישור טופס בקשת מלגה ממוחשב. לחץ על טופס בקשת מלגה ממוחשב והתחל במילוי הטופס.

לכניסה למערכת שאילתא לחץ כאן. (מומלץ לקרוא את כל המידע לפני מילוי הטופס).

להלן כמה הערות כלליות שיש לשים לב אליהן כאשר ממלאים את הטופס:

 1. הטופס המקוון בנוי שלבים-שלבים. הטופס נבנה כך שיהיה מותאם לנתונים האישיים של כל סטודנט. כל שלב נבנה בעקבות השלב שקדם לו ובהתאם למפורט בו. לא ניתן לדלג על שלב כלשהו, ויש למלא את השלבים השונים לפי סדר הופעתם. כל שלב נפתח רק לאחר סיום השלב הקודם.
 2. בעת מילוי הטופס אפשר לשמור את הנתונים שהוקלדו ולצאת בסיום כל שלב. לאחר מכן תוכל לשוב ולמלא את הטופס בזמן המתאים לך, ובתנאי שאינך חורג מלוח הזמנים שנקבע לשם מילוי הטופס. לתשומת לבך! אם תצא בטרם השלמת את מילוי הפרטים, נתוני השלב שבו אתה נמצא לא יישמרו.
 3. לאחר שעברת משלב לשלב לא תוכל לשוב לשלב הקודם לכן אל תלחץ על כפתור "המשך" לפני שאתה בטוח שמילאת נכון את השלב בו אתה נמצא.
 4. אם נתקלת בבעיה או בקושי, מומלץ לצפות בסרטון ההדגמה או לפנות לקישור שאלות נפוצות. אם עדיין אינך מוצא תשובה לשאלתך, תוכל לפנות לדיקנט הסטודנטים באחת מהדרכים המופיעות בקישור יצירת קשר.
 5. שים לב לסימן "?" – אם תעמוד עליו תראה הערה חשובה הנוגעת לשאלה שעליה אתה משיב.

השלבים מהם בנוי הטופס

תשובות על בקשות המלגה יגיעו לכל הפונים בהתאם למצויין בלוחות הזמנים להגשת בקשה למלגה.

לתשומת לבך!
האישורים הנדרשים במועד ינואר צריכים להיות מחודש דצמבר.
האישורים הנדרשים במועד יולי צריכים להיות מחודש יוני.
על מנת שנוכל לטפל בבקשת המלגה שלך עליך למלא את הטופס על כל שלביו  ולהעלות את כל האישורים הנדרשים .

לא נוכל לטפל בטופס בקשה שלא יצורפו אליו כל האישורים הנדרשים.

לאחר שהטופס נשלח לדיקנט הסטודנטים תוכל בכל עת לראות את סיכום נתוניך ואת מסמך האישורים באותו מקום בשאילתא שממנו מילאת את הטופס.

אישורים נדרשים

בשלב האחרון של טופס הבקשה תתבקש להעלות אישורים שונים.

רשימת אישורים נדרשים:

אישורי חובה לכל הסטודנטים

 1. תדפיס חשבון עובר ושב (עו"ש) של כל חשבון או חשבונות הבנק שלך (ושל בן/בת זוגך לנשואים) מעודכן לשלושה חודשים אחרונים. חובה לציין ליד כל הכנסה מה מקורה. אם אין ברשותך חשבון בנק, שלח תדפיס עו"ש של חשבונות הבנק של הוריך.
 2. תדפיס ריכוז יתרות מפורט ("שיערוך יתרות) של כל חשבון או חשבונות הבנק שלך (ושל בן/בת זוגך לנישואים) הכולל מידע על פיקדונות, חסכונות, מטבע חוץ (מט"ח), ניירות ערך (ני"ע), הלוואות וכדו'. יש לשלוח תדפיס אחד של ריכוז יתרות שכולל את כל המפורט לעיל, גם אם אין לך כלל את היתרות הנ"ל בחשבון. אם אין ברשותך חשבון בנק, שלח תדפיס ריכוז יתרות של חשבונות הבנק של הוריך.
  דוגמה: ריכוז יתרות (1) – בנק לאומי.
  דוגמה: ריכוז יתרות (2) – בנק לאומי
  דוגמה: ריכוז יתרות (3) – בנק דיסקונט
  דוגמה: ריכוז יתרות (4) – בנק אוצר החייל
  דוגמה: ריכוז יתרות (5) – בנק הפועלים

אישורים נדרשים בהתאם לנתוני הסטודנט

 1. תלוש שכר אחרון  מלא (כולל הנתונים המצטברים) מכל מקום עבודה שלך ושל כל בן משפחה מדרגה ראשונה מלבד אחים וילדים). אם אין תלוש שכר, יש להביא אישור מהמעסיק על הכנסה חודשית ממוצעת. אם אינך עובד, יש להביא אישור מביטוח לאומי על מעמדך עצמאי: אישור שומה אחרון כפי שאושר על ידי שלטונות מס הכנסה (לא תקציר)
  דוגמה: אישור מעמד לא עובד
  דוגמה: אישור שומה
 2. אישור על כל ההכנסות האחרות שלא מעבודה (קצבאות) במידה שיש, שלך ושל כל בן משפחה שאותו ציינת בטופס .
  דוגמה: קצבת ילדים.
  דוגמה: קצבת נכות.
  דוגמה: קצבת שארים
 3. מסמך המפרט את סכום תשלום המזונות העדכני (הסכם גירושין או תדפיס עו"ש).
 4. חוזה שכירות של הדירה שאותה אתה שוכר: עמוד ראשון וגם עמוד המפרט את גובה שכ"ד החודשי.
 5. אישור מהביטוח הלאומי שהנך מוגדר כמי שאינו עובד.
  דוגמה: אישור מעמד לא עובד.
 6. סטודנט שאינו בקשר עם אחד מהוריו או עם שניהם, נדרש להביא תצהיר מעורך דין על ניתוק הקשר. בתצהיר יצוין מועד ניתוק הקשר והסיבות לניתוק .
 7. אישור מתאים לכל פרט נוסף  שציינת בסעיף הבהרות ושאפשר לגָבות אותו באישור .

רשימת אישורים נדרשים מתלמידי תיכון:

 1. תדפיס חשבון עו"ש של כל חשבון או חשבונות הבנק שלך ושל הוריך, מעודכן לשלושה חודשים אחרונים. ליד כל הכנסה, יש לציין מה מקורה. מסמך חובה לכל מבקש מלגה.
 2. תדפיס ריכוז יתרות מפורט ("שיערוך יתרות") של כל חשבון או חשבונות הבנק שלך ושל הוריך, הכולל מידע על פיקדונות, חסכונות, מט"ח, ני"ע, הלוואות וכדו'. יש לשלוח תדפיס אחד שכולל את כל המפורט לעיל גם אם אין כלל את היתרות הנ"ל בחשבון. מסמך חובה לכל מבקש מלגה.
 3. חוות דעת של בית הספר על מצבה הכלכלי של המשפחה. מסמך רשות

הערות:

 1. אנו ממליצים מאוד לצפות בסרטון ההדגמה לפני הכניסה לטופס המקוון לשם מילויו.
 2. תלמידי תיכון יתבקשו לציין נתונים על הכנסות הוריהם ולצרף מסמכים מתאימים.
 3. כאשר הסטודנט או מי מבני משפחתו, שעליהם הוא מדווח, מתפרנס מעבודות מזדמנות או עבודות ללא תלוש שכר, עליו לציין בטופס בסעיף הבהרות את מקור ההכנסה, מספר שעות העבודה ואת השכר החודשי הממוצע שקיבל עבור עבודה זו. הערה זו מתייחסת גם לקבלת טיפים בעבודת מלצרות או לשכר עבור שמרטפות (ביביסיטר).

לתשומת לבך!
האישורים הנדרשים במועד ינואר צריכים להיות מחודש דצמבר.
האישורים הנדרשים במועד יולי צריכים להיות מחודש יוני.

האישורים הם חלק בלתי נפרד מהבקשה ויש להעלות את כל האישורים הנדרשים כדי להשלים את בקשת המלגה.

שאלות נפוצות

 1. אין לי סורק. מה עלי לעשות?
  תשובה: להלן רשימת מרכזי הלימוד שבהם יש סורקים: בית יציב, גבעת חביבה, פתח תקווה, נצרת, רעננה מטרו ווסט, בית איילה, בית בירם, הכפר הירוק, אשדוד, רמת אביב, אילת, רמת גן.
 2. האם אפשר לצלם מסמך בטלפון הנייד?
  תשובה: בהחלט אפשרי. יש להקפיד על איכות הצילום.
 3. אני רוצה להוסיף הערות בכתב יד למסמכים. האם אפשרי?
  תשובה: אפשרי ורצוי מאוד להוסיף הערות והסברים ולאחר מכן לסרוק/לצלם המסמך.
 4. כיצד אני רואה את הקבצים שהעליתי?
  תשובה: בתצוגה מקדימה יש ללחוץ על הזכוכית מגדלת, יפתח קובץ PDF המראה את המסמכים שהועלו.
 5. לחצתי על תצוגה מקדימה כדי לצפות בקבצים שהעליתי , נפתח מסך אפור ולא הוצגו הקבצים , מה עלי לעשות?
  תשובה: אם טרם שלחת את הטופס ניתן לצפות בקבצים על ידי הקשה על 'צרף קובץ' או לחילופין לעדכן את גרסת ה Adobe Acrobat Reader – שברשותך לגרסה עדכנית יותר.
 6. אין לי תלוש שכר של דצמבר/יוני. מה עלי לעשות?
  תשובה: יש לצרף תלוש שכר של חודש קודם (נובמבר/מאי)
 7. אין לי חשבון בנק. אילו נתונים להביא?
  תשובה: הבא אישורים של חשבון הבנק של הוריך.
 8. עדיין לא קיבלתי אישור שומה לשנה זו.
  תשובה: הבא אישור שומה של השנה הקודמת.
 9. מצבי מוכר בשירותי הרווחה. האם להביא דו"ח סוציאלי?
  תשובה: דו"ח סוציאלי יכול לסייע מאוד להבנת מצבך. שלח דו"ח עדכני.
 10. אני חותם בלשכה אך טרם קיבלתי את דמי האבטלה.
  תשובה: שלח תלוש שכר אחרון וציין שאתה אמור לקבל דמי אבטלה.
 11. אמי/אבי אינם עובדים. איך להוכיח זאת?
  תשובה: הבא אישור מהביטוח הלאומי שהם מוגדרים כמי שאינם עובדים.
 12. אני עובד בעבודות מזדמנות ללא תלוש שכר. איזה אישור להביא?
  תשובה: צרף הצהרה שבה אתה מציין במה אתה עובד, כמה שעות שבועיות, ומהו שכרך החודשי הממוצע מעבודה זו. כמו כן ציין זאת בסעיף הבהרות בטופס הבקשה.
 13. האם ניתן להוריד תדפיס עובר ושב (עו"ש) וריכוז יתרות של חשבונות הבנק שלי מהאינטרנט או שחייבים ללכת לבנק?
  תשובה: בהחלט אפשר להוריד מהאינטרנט. (עליך לציין שם ומס' ת.ז. על גבי התדפיס).
 14. האם ניתן להסתפק בתקציר שומה?
  תשובה: לא, יש להביא שומה מלאה כפי שאושרה על ידי שלטונות מס הכנסה.
 15. הורי חיים בחו"ל – איך אביא אישורים על הכנסותיהם?
  תשובה: עליך להביא אישורים עדכניים על הכנסותיהם גם אם הם בחו"ל ולציין מהו שווה הערך בשקלים של הכנסתם.
 16. הורי אינם מסייעים לנו כלל. מדוע עלי להביא אישורים על הכנסותיהם?
  תשובה: על פי ההחלטה שהתקבלה – כל סטודנט עד גיל 30 (כולל) צריך להביא אישורים אלו גם אם ההורים אינם מסייעים לו.
 17. מהו ריכוז יתרות?
  תשובה: ריכוז יתרות הוא מסמך של הבנק שמציג את כל מה שיש בחשבון שלך. האישור צריך לכלול ולפרט בכל נושא את היתרה: עובר ושב (עו"ש), ניירות ערך (ני"ע), פיקדונות, הלוואות וכדו'.
 18. אני תלמיד תיכון ואיני עובד. איזה מסמכים עלי להביא?
  תשובה: כל המסמכים צריכים להיות של הוריך – מסמכי בנק ואישורים על הכנסות.
 19. השירות הצבאי שלי היה מזמן. אינני מוצא את השנים בהן שירתתי בסרגל האפשרויות הנפתח בפני.
  תשובה: עליך לגלול את סרגל השנים כלפי מעלה, כך תמצא את השנים המתאימות.
 20. אחד מהורי נפטר. אינני יכול להביא תלוש שכר שלו.
  תשובה: במקרה של הורה שנפטר יש לצרף צילום תעודת פטירה וכן להביא אישור על קצבת שארים שמקבל בן הזוג.
 21. אינני עובד ואינני מקבל כל קצבה. איזה אישור עלי להביא?
  תשובה: הבא אישור מהביטוח הלאומי שאתה מוגדר כמי שאינו עובד ואינו מקבל כל קצבה.
 22. נתבקשתי בדף האישורים לצרף אישור אחד על אחוזי נכות ואישור נוסף על גובה קצבת נכות. ברשותי אישור אחד עבור שני הנתונים, מה עלי לצרף?
  תשובה: יש לצרף את האישור שברשותך בשני המקומות שנדרשת
 23. טעיתי באחד הפרטים שכתבתי בטופס. כיצד ניתן לתקן זאת.
  תשובה: כיוון שלא ניתן לחזור אחורה ולתקן יש בידך שתי אפשרויות:
  א. להוסיף את כל המידע בסעיף "הבהרות" בשלב 5 במילוי הטופס.
  ב. לפנות לדוא"ל מלגות (milgot@openu.ac.il) ולהסביר מה התיקון שנדרש לעשות.
 24. אינני בקשר כלל עם אבי/אמי ולכן אינני יכול להביא אישורים על הכנסותיהם.
  תשובה: עליך להביא תצהיר חתום ע"י עורך דין המאשר עובדה זו, המציין ממתי נותק הקשר והסיבות לניתוק זה.
 25. נתבקשתי להשלים הסברים לבקשת המלגה שלי, אין לי מקום לטקסט חופשי, כיצד עלי להשלים את ההסברים?
  תשובה: יש להדפיס את ההסברים בקובץ WORD ולהעלות את המסמך או לחילופין לכתוב את ההסבר בכתב יד ולסרוק את המסמך ולהעלותו.
 26. לבירורים נוספים יש לפנות למוקד הפניות והמידע בטלפון: 09-7782222

.

אבטחת מידע

האוניברסיטה הפתוחה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת האוניברסיטה הפתוחה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האוניברסיטה הפתוחה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האוניברסיטה הפתוחה.
באתרים האוספים מידע אישי רגיש, כגון פרטי בנק או מספרי כרטיסי אשראי, האוניברסיטה משתמשת בשרת מאובטח לעיבוד המידע (https://) בזמן איסוף מידע זה.
מדיניות זו נקבעה כדי להגן על הבטיחות המקוונת של המשתמשים.

סרטון הדגמה

לצפייה בסרטון הדגמה .

יצירת קשר

דיקנט הסטודנטים
האוניברסיטה הפתוחה
דרך האוניברסיטה 1, רעננה 4353701
דוא"ל: milgot@openu.ac.il

מוקד הפניות והמידע: 7782222–09