הנחיות בדבר חוק חופש המידע

החל מיום 15/2/2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 10 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), לפיו נקבע, כי מוסד להשכלה גבוהה, שהמדינה משתתפת בתקציבו, הינו "רשות ציבורית" לעניין החוק1.

להלן יבואו ההנחיות ליישום חוק חופש המידע באוניברסיטה הפתוחה.


שם הממונה: נעמי חדש
כתובת: הממונה מכח חוק חופש המידע
האוניברסיטה הפתוחה
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
ת.ד. 808 רעננה 43107
טלפון: 09-7781606
אימייל: foia@openu.ac.il


הנחיות בדבר יישום חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים של האוניברסיטה הפתוחה

החל מיום 15/2/2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 10 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), לפיו נקבע, כי מוסדות להשכלה גבוהה הינם "רשות ציבורית" לעניין החוק1.

1 עד יום זה חל חוק חופש המידע על מוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע לניהול עניניהם הכספיים ובענינים אלה בלבד בהתאם לצו לקביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שפורסם בי.פ. 5475, 29.12.2005.

 1. מטרה
  הנוהל מגדיר את סמכויות בעלי התפקידים עפ"י החוק, את אופן שיתוף הפעולה בין הגורמים באוניברסיטה לצורך ביצוע הוראות החוק, ויצירת מסגרת לטיפול בפניות המגיעות מכוח החוק.
 2. הגדרות
  האוניברסיטה – האוניברסיטה הפתוחה
  החוק - חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998
  בקשה – פניה לקבלת מידע מכוח החוק בנוגע לניהול עניניה הכספיים של האוניברסיטה
  מבקש – כל פונה לאוניברסיטה בבקשה עפ"י החוק
  המנכ"ל – מנכ"ל האוניברסיטה
  הממונה – מי שמונה ע"י המנכ"ל לישום הוראות החוק
  תקנות האגרות – תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999
  תקנות חופש המידע - תקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999
  אגרת בקשה, אגרת הפקה, אגרת טיפול, סכום מקסימלי – כמשמעותם בתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, וכפי שיעודכנו מעת לעת
 3. הממונה מכוח חוק חופש המידע וסמכויותיו
  א.    המנכ"ל ימנה, עובד האוניברסיטה כממונה על ריכוז וביצוע חוק חופש המידע באוניברסיטה (להלן: "הממונה").
  ב.    זהות הממונה תפורסם באוניברסיטה ולציבור באתר האינטרנט של האוניברסיטה במקום מיוחד שיוקדש לחופש המידע.
  ג.    כל יחידה וכל עובד אוניברסיטה שתגיע אליו בקשה לקבלת מידע מכוח החוק, יעבירה לטיפול הממונה.
  ד.    הממונה הינו האחראי על ביצוע חוק חופש המידע באוניברסיטה.

 4. בקשות למידע, שאין למסרו או שאין חובה למסרו:
  מבלי לגרוע באמור בסעיף 5י' להלן, האוניברסיטה לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:
  א.    מידע שיש בגילויו פגיעה מהותית בחופש הפעולה בעניינים האקדמיים והמינהליים של האוניברסיטה, כמשמעותם
         בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה.
  ב.    מידע שיש בגילויו פגיעה בהליכי קידום ושיפוט אקדמיים.
  ג.    מידע שיש בגילויו פגיעה במחקרים שטרם פורסמו.
  ד.    כל בקשה שהיענות לה כרוכה בגילוי זהותם של תורמים, שהביעו דעתם שאינם מעוניינים בגילוי.
 5. נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן:

  א. הבקשה:
  בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו. הבקשה אינה חייבת להיות מנומקת או לפרט את העניין שיש למבקש במידע.

  ב. אגרה וכתב התחייבות:
  עם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרת בקשה (אלא אם הוא פטור מתשלומה) כמפורט בטופס מס' 1 ויחתום על כתב התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקת מידע לפי נוסח טופס מס' 2.
  תשלום האגרה וחתימה על כתב התחייבות מהווים תנאי לפתיחת הטיפול בבקשה, אך אין בקבלתם התחייבות של האוניברסיטה להמציא את המידע המבוקש.

  ג. המועד למתן החלטה בבקשה:
  החלטת הממונה בבקשה תישלח למבקש בתוך 30 ימים מקבלת הבקשה או תשלום האגרה, לפי המאוחר.
  המנכ"ל רשאי להאריך את התקופה האמורה, בהחלטה מנומקת.

  ד. הודעה על מתן החלטה, תשלום אגרות טיפול והפקה:
   1. החליט הממונה למסור את המידע, תימסר על כך מיד הודעה למבקש, לפי הנוסח בטופס מס' 3. הודעה זו תכלול תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום המכסימלי לכל היותר.
   2. היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת הבקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום גבוה מהסכום המכסימלי, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של האגרות לפי נוסח בטופס מס' 4, והוא רשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד, לפני תום הטיפול, את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. הודיע הממונה למבקש כאמור, יוקפא הטיפול בבקשה עד להפקדת האגרות או המצאת הערובות, לפי הנדרש.
   3. אי תשלום האגרות תוך 15 ימים ממועד דרישת התשלום עבור האגרות יגרום לביטול הבקשה.

  ה. המועד להעמדת המידע לעיון המבקש:
  המידע המבוקש יועמד לרשות המבקש תוך 15 ימים ממועד ההחלטה או ממועד תשלום אגרות טיפול והפקה, לפי המאוחר.
  מועד תשלום אגרות טיפול והפקה יהיה המועד בו הגיע לידי הממונה העתק אישור התשלום לפי טופס מס' 3 או טופס מס' 4 לפי העניין.
  במקרים חריגים רשאי הממונה להאריך את המועד להעמדת המידע מעבר ל-15 ימים.

  ו. העמדת המידע לעיון המבקש:
  המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי באוניברסיטה, ואין חובה לבצע עיבוד מידע לצרכיו של המבקש. במידע ממוחשב - יופק פלט באמצעים המשמשים את האוניברסיטה דרך קבע.
  משלוח מידע למבקש ייעשה על חשבון המבקש.

  ז. החלטה לדחות את הבקשה:
  לפני החלטה לדחות בקשה למידע, ייוועץ הממונה ביועץ המשפטי של האוניברסיטה.
  החליט הממונה לדחות את בקשת המבקש, כולה או חלקה, תשלח למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי ההחלטה לפי נוסח בטופס מס' 5, ותיידע את המבקש על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000.

  ח. בחינת בקשה למידע:
  המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי באוניברסיטה, ואין חובה לבצע עיבוד מידע לצרכיו של המבקש. במידע ממוחשב - יופק פלט באמצעים המשמשים את האוניברסיטה דרך קבע.
  משלוח מידע למבקש ייעשה על חשבון המבקש.
   1. עם קבלת הבקשה בידי הממונה, ולאחר שנמצא, כי היא עונה לדרישות החוק, יבחן הממונה ביחד עם הנוגעים בדבר בכל היחידות השונות, ככל שיש בכך צורך, מהו המידע המבוקש.
   2. הממונה רשאי לפנות ליחידה הרלוונטית ולבקש ממנה להעביר לידיו את המידע המבוקש, לרבות את חוות דעתה ביחס לבקשה, בהתייחס, בין השאר, לעניינים הבאים: מעורבות צדדים שלישיים במידע המבוקש, אפשרות הימצאותם של סודות מסחריים או אחרת, קיום הסכמים בנושא והיקף השעות, הנדרש לאיסוף המידע וכיו"ב.
   3. במקרה שנתבקשה לכך, תשיב היחידה הרלוונטית לממונה בהקדם, ולכל המאוחר בתוך 10 ימים.
   4. מובהר בזאת, ההחלטה בבקשה נתונה לממונה בלבד, והוא רשאי להחליט בבקשה בניגוד לדעתה של היחידה הרלוונטית, וזאת בשיתוף היועץ המשפטי של האוניברסיטה.

  ט. שיקולי הממונה בהחלטה בבקשה:
  הממונה יבדוק כל בקשה לגופה, בהתאם למערכת השיקולים המהותיים, כמפורט בחוק ולהלן. בין השיקולים הרלוונטיים להכרעה בבקשה, ישקול הממונה את כל האינטרסים המונחים על הכף, לרבות זכות הציבור לקבל מידע והאינטרס הציבורי בדבר שקיפות ואינטרסים ציבוריים אחרים. כן יש לשקול את העניין שיש למבקש במידע (אם פורט בבקשה). מנגד יש לשקול את המעמסה על האוניברסיטה ואת הנזק שעלול להיגרם, אם בכלל, מחשיפת המידע, הכל בהתאם להנחיות, שיועברו ע"י היועץ המשפטי של האוניברסיטה מזמן לזמן.

  י. נימוקים לדחיית בקשות במקרים מסוימים:
  הממונה רשאי לדחות בקשה לקבלת מידע בהתבסס, בין היתר, על הנימוקים הבאים:
   1. הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה.
   2. המידע נוצר, או נתקבל באוניברסיטה, למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
   3. לאחר שנקטה אמצעים סבירים, התברר שלא ניתן לאתר את המידע או שהוא אינו מצוי ברשות האוניברסיטה.
   4. המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום. בעת דחיית בקשה בשל נימוק זה יופנה המבקש לפרסום.
   5. המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת, ואין בהפניית המבקש לאותה רשות כדי להכביד הכבדה בלתי סבירה על קבלתו של המידע על ידו. בעת דחיית בקשה בשל נימוק זה יופנה המבקש לרשות הציבורית הרלוונטית.
   6. גילוי המידע עלול לשבש את התפקוד התקין של האוניברסיטה או את יכולתה לבצע את תפקידיה.
   7. המידע הוא אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב.
   8. המידע הוא אודות פרטי משא ומתן עם צד שלישי מחוץ לאוניברסיטה.
   9. המידע הוא בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי האוניברסיטה, או עם רשויות ציבוריות אחרות או עם צד שלישי כלשהו, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטותו, עצות או המלצות, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין.
   10. מידע הנוגע לניהול פנימי של האוניברסיטה, שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור.
   11. מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לענינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי, למעט מידע הנוגע לאיכות הסביבה.
   12. מידע שהגיע לידי האוניברסיטה, שאי-גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע.
   13. מידע הנוגע לענייני משמעת של עובד האוניברסיטה, למעט מידע בדבר ההליכים הפומביים עפ"י החוק.
   14. מידע שיש בגילויו פגיעה בצנעת הפרט של אדם שנפטר. 6. מקרים בהם חל איסור על מסירת מידע:

  א. מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בבטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם.

  ב. מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין.

  ג. מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.

 7. מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאים
  במקרה שהמניעה למסור את המידע נעוצה בפרטים, אשר ניתנים למחיקה, יש למוסרו תוך השמטת פרטים. אם ניתן למסור את המידע רק תוך התניית תנאים בדבר דרך קבלת המידע והשימוש בו, אזי יש למוסרו בתנאים. כך הוא גם באשר לשינויים טכניים, שעם ביצועם ניתן יהיה למסור את המידע.

 8. הגנה על צד שלישי

  א. נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, והאוניברסיטה שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבל את המידע, יודיע הממונה לצד השלישי, בכתב, על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ויודיע על כך למבקש לפי נוסח טופס מס'6.
  הצד השלישי רשאי להודיע לממונה, בתוך 21 ימים, כי הוא מתנגד לבקשה.

  ב. החליט הממונה לדחות את עמדתו של הצד השלישי, תומצא לו על כך הודעה על זכותו לעתור בעניין לבית המשפט לעניינים מנהליים לפי נוסח טופס מס' 7.

  ג. לאחר משלוח הודעה כאמור בטופס מס' 7 ימתין הממונה 45 ימים בטרם ימציא המידע למבקש, כדי לאפשר לצד השלישי לעתור לבית המשפט.

 9. תיקון מידע

  קיבל אדם מידע אודותיו לפי חוק חופש המידע ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשי הוא לפנות לאוניברסיטה בבקשה לתקנו, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 14-15 לחוק הגנת הפרטיות, בשינויים המחוייבים.

 10. דוח תקופתי

  א. באחריות הממונה לפרסם דין וחשבון אודות פעילותו וסמכויותיו, כולל דיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידע באוניברסיטה, לא יאוחר מ- 1 ביולי כל שנה, בהתאם לתקנות חוק חופש המידע.

  ב. הדין וחשבון יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי הממונה במשך שנה מיום פרסומו.

  ג. חובה להמציא העתק הדין וחשבון לכל דורש, וניתן לגבות תמורה עבור הפקת עותק.

  ד. הממונה ישלח העתק הדין וחשבון לגנזך המדינה, לספריית הכנסת, לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ולספריה הציבורית העירונית.

 11. תחולה תוקף

  א. הנחיות אלה חלות על כל עובדי האוניברסיטה בכל היחידות הארגוניות של האוניברסיטה.

  ב. הנחיות אלה ייכנסו לתוקף ביום 29.12.2006 תחילת חוק חופש המידע על המוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים.

 12. נספח טפסים

  א. טופס מס' 1 – טופס בקשה לקבלת מידע ודרישה לתשלום אגרת בקשה.
  ב. טופס מס' 2 – כתב התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה עד לסכום המכסימלי.
  ג. טופס מס' 3 – מסירת הודעה למבקש על החלטה למסור את המידע כולל דרישה לתשלום אגרות עד לסכום המכסימלי.
  ד. טופס מס' 4 – הודעה על סכום גבוה של אגרות טיפול והפקה.
  ה. טופס מס' 5 – מסירת הודעה למבקש על החלטה לדחות בקשה למידע.
  ו. טופס מס' 6 – הודעה לצד שלישי שנתבקש מידע שמסירתו עלולה לפגוע בו.
  ז. טופס מס' 7 – הודעה לצד שלישי על כך שהוחלט לדחות את עמדתו.


חזרה

דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2008

במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2008 לא התקבלו פניות לטיפול.


חזרה

דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2009

במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2009 לא התקבלו פניות לטיפול.


חזרה

דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2010

במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2010 התקבלה פניה אחת לטיפול ונדחתה.


חזרה

דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2011

במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2011 התקבלה פניה אחת ונענתה.


חזרה

דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2012

במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2012 התקבלה פניה אחת ונענתה.חזרה

דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2013

במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2013 לא התקבלו פניות לטיפול.חזרה

דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2014

במסגרת חוק חופש המידע לשנת 2014 לא התקבלו פניות לטיפול.חזרה

דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2015

בשנת 2015 הוגשו 5 פניות אחת נענתה, 2 נסגרו , 2 הועברו למענה לגורם אחר.