בוגר בניהול ובכלכלה (‏110 נ"ז‎)‏1

א. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏2

פ

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏3

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ב. לימודי ניהול: חובה ובחירה – לפחות 45 נ"ז

חובה – 30 נ"ז4

התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏4

ר

6

בחירה – לפחות 15 נ"ז ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות4

במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים יש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏4

ר

6

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏5

ר

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

מתודולוגיה של סקרים (‏10350‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏6,5

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏6,5

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏6,5

מ

3

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏6,5

מ

6

ג. לימודי כלכלה: חובה ובחירה – לפחות 46 נ"ז1

חובה – 28 נ"ז1

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מקרו כלכלה א (‏10793‎)‏7,1

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏8,1

ר

3

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏

ר

3

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 18 נ"ז, ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות, ולפחות 9 נ"ז מקבוצה א

במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים יש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

קבוצה א

רמה

נ"ז

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏9

מ

3

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏10

מ

3

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏

מ

3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏6,5

מ

3

קבוצה ב

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏5

ר

6

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏6,5

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏6,5

מ

6

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏11

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק חברתי וכלכלי (‏10960‎)‏6,5

מ

6

ד. לימודי בחירה נוספים

מי שלא צברו בסעיפים הקודמים 110 נ"ז בסה"כ, כולל 39 נ"ז בלימודי הבחירה, מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות, נדרשים להשלים מכסות אלה על-ידי לימוד קורסים נוספים מתוך קורסי הבחירה בניהול וכלכלה המופיעים בתכנית זאת, או אחד מבין הקורסים:

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏ או

פ

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏ או

פ

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת בניהול ואחת בכלכלה.6

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מי שלמדו את הקורס מקרוכלכלה א (‏10457‎)‏, שאינו מוצע עוד, המקנה 2 נ"ז, וילמדו את הקורס מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏ המקנה 3 נ"ז, יצברו נ"ז אחת פחות בלימודי החובה בכלכלה ובתכנית כולה.

2

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו אחד מהקורסים יישומי מחשב למדעי החברה (‏10159‎)‏, יישומי מחשב למדעים (‏20126‎)‏, שאינם מוצעים עוד, או שעמדו בבחינת פטור.

3

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

4

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את שניהם, הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

5

הקורס מופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים. הוא יוכל להיחשב כקורס בחירה רק באחד מהחוגים.

6

עבודה סמינריונית בקורס המופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים (‏ניהול+כלכלה‎)‏, יכולה להיות משויכת לכלכלה או לניהול לפי בחירת הסטודנט.

7

או הקורס מקרוכלכלה א (‏10457, 2 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד.

8

או הקורס מקרוכלכלה ב (‏10458, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד.

9

או הקורס כלכלת ישראל (‏10665‎)‏, שאינו מוצע עוד.

10

או הקורס כלכלה ציבורית (‏10518‎)‏, שאינו מוצע עוד.

11

הקורס עדיין אינו נלמד.