תעודת הוראה במדעי החברה

התכנית לתעודת הוראה במדעי החברה אינה מוצעת להוראה החל מסמסטר א2016. סטודנטים הרשומים לתכנית יתבקשו לסיים את לימודיהם עד סוף סמסטר ג2017.

התכנית מקנה תעודת הוראה במדעי החברה בבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר בשתיים משלוש הדיסציפלינות הבאות: סוציולוגיה, מדע המדינה, כלכלה. בוגרי מדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודים לקראת תעודת הוראה במדעי החברה, בתנאי שריכזו את מרבית לימודיהם בשתיים מבין שלוש הדיסציפלינות שפורטו לעיל. 1

תכנית הלימודים לתעודת הוראה במדעי החברה כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה במדעי החברה

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏2

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

דידקטיקה של הוראת מדעי החברה (‏55465‎)‏4,3

(‏6‎)‏ 5

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 6

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת מדעי החברה (‏55466‎)‏8,4

(‏10‎)‏ 7

סמינר דידקטי בהוראת מדעי החברה (‏55472‎)‏8,4

(‏4‎)‏ 6

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה במדעי החברה יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה, ולפני ההרשמה לקורס דידקטיקה של הוראת מדעי החברה (‏55465‎)‏.8

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות ועמדו בדרישות האנגלית.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה במדעי החברה רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, ובכללם קורסי החובה, לפחות קורס מתקדם אחד ולפחות עבודה סמינריונית אחת לפי דרישות התכנית, עמדו בדרישות האנגלית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על-ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.9

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה במדעי החברה, אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על-ידי הוועדה.

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה במדעי החברה השתנתה החל מסמסטר ב2012 לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לתעודת הוראה לפני סמסטר ב2012 וסיימו לפחות אחד מהקורסים הבאים: דידקטיקה של הוראת מדעי החברה (‏55465‎)‏, פרקטיקום בהוראת מדעי החברה (‏55466‎)‏, תורת החינוך (‏55004‎)‏, לפני סמסטר ב2012, יוכלו להמשיך ללמוד לפי המתווים שאושרו להם בעבר, ובתנאי שיעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים לקראת תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף סמסטר ג2013. בנוסף לכך, החל מסמסטר א2013 כוללת ההכשרה המעשית את הקורסים פרקטיקום וסמינר דידקטי. סטודנטים ותיקים שלא סיימו את ההכשרה המעשית במתכונת הישנה (‏55466‎)‏ עד למועד זה, יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: Sociology_Teudot@openu.ac.il

לטופס הרשמה


1

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות או מי שלא עמדו בדרישות הלימודים של אחת מתכניות ההתמקדות בשתיים משלוש הדיציפלינות הנדרשות, יידרשו להשלמות.

2

או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3

לקורס דידקטיקה של הוראת מדעי החברה (‏55465‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המקצועית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

4

בקורס זה יש מפגשי חובה.

5

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

6

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

7

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

8

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יתקבלו רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת מדעי החברה (‏55465‎)‏.

9

את בקשת המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

10

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.