האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
הרשמה - לימודים אקדמיים

הנחיות הרשמה

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי בידיעון האקדמי, בחוברות העדכונים הסמסטריאליות ובאתר האוניברסיטה באינטרנט. קריאת הנחיות ההרשמה יסייעו לך לקבל החלטה נכונה לגבי הרשמתך ללימודים.

על-מנת להבטיח מקום בקבוצות הלימוד, מומלץ לסטודנטים להירשם בתקופת ההרשמה הסדירה, מוקדם ככל האפשר. סטודנטים שיירשמו בתקופת ההרשמה המאוחרת, צריכים להביא בחשבון שייתכן ולא יוכלו להירשם לקורס או לקבוצת הלימוד בה הם מעוניינים. מועדי ההרשמה המפורטים בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה תקפים גם לגבי סטודנטים המבקשים להירשם לקורסים שמועדי המפגשים שלהם אינם מתפרסמים מראש.הרשמה לא תקינה

במקרים של הרשמה לא תקינה מסיבה כלשהי, נשלחת הודעה לסטודנט. למרות זאת, באחריותו המלאה של הסטודנט לבדוק את תקינות הרשמתו, באמצעות קול-האו"פ או באמצעות מערכת שאילתא.

במקרים שבהם הרשמה שאינה תקינה מסיבה כלשהי לא תוסדר על-ידי הסטודנט תוך ארבעה שבועות מתאריך היווצרות הבעיה או עד תחילת הסמסטר (הקרוב מביניהם), תבוטל הרשמתו של הסטודנט בהתאם להנחיות לביטול ההרשמה. סטודנט שיחליט לאחר מכן להירשם מחדש לקורס שבוטל, התשלום שיידרש ממנו יהיה בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה. כמו כן, מהמשלם באמצעות כרטיס אשראי בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה ייגבה התשלום בהתאם למקובל במועד ההרשמה החדשה.

למעלה    

משלוח חומר הלימוד

חומר הלימוד של הקורסים נשלח רק בדואר חבילות רגיל. האוניברסיטה הפתוחה לא תיענה לבקשות סטודנטים למשלוח מיוחד/מהיר של חומר הלימוד. לפיכך, סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

למעלה    

תעודת סטודנט

האוניברסיטה הפתוחה מנפיקה לסטודנטים שלה תעודת סטודנט עם תמונה. התעודה מאפשרת לסטודנטים ליהנות ממגוון השירותים של האוניברסיטה הפתוחה וכן מהטבות והנחות הניתנות לסטודנטים בתחבורה הציבורית, ובתחומי התרבות, האמנות, המסחר והתיירות. תעודת הסטודנט, הנושאת תמונה, תשמש את הסטודנט לצורך הזדהותו כסטודנט ואישור כניסה לבחינות וכן במגעים עם מוסדות האוניברסיטה הפתוחה.

שימו לב: סטודנטים חייבים להגיע לבחינה עם תעודת סטודנט תקפה!

לנרשמים בתקופת ההרשמה הסדירה תופק תעודת סטודנט עד יום פתיחת הסמסטר.

האוניברסיטה מגבילה מתן שירותים וכניסה לבחינות הגמר לסטודנטים שלא הופקה להם תעודת סטודנט, מכיוון שספח הבקשה שלהם להפקת תעודת סטודנט והתמונה לתעודה לא התקבלו.

קבלת התעודה כרוכה בתשלום, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

בקשה לקבלת תעודת סטודנט יש לבצע באמצעות ספח בקשה לקבלת תעודת סטודנט המופיע בטופס ההרשמה לסטודנט חדש.

יש לצרף תמונת דרכון תקינה ועדכנית לטופס בקשת ההרשמה של סטודנט חדש

התעודות יישלחו אל הסטודנטים לכתובת הרשומה באוניברסיטה הפתוחה.

ספח שאינו חתום לא יטופל, ויוחזר לשולח.

תעודת סטודנט חלופית

במקרה של אובדן תעודת הסטודנט ניתן לבקש הפקת תעודה חלופית באמצעות מערכת הפניות בשאילתא, או באמצעות פנייה למוקד הפניות והמידע בטלפון 09-7782222.
הפקת תעודת סטודנט חלופית כרוכה בתשלום כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

שימו לב! אם הבקשה לתעודה חלופית כוללת גם בקשה להחלפת תמונה, יש להגיע למרכז ההרשמה הארצי ברעננה ולהזדהות באופן אישי. הטיפול בבקשות אלה ייעשה בימים א-ה בשעות 15:30-08:30. חובה להביא את התעודה הישנה,1 תמונת דרכון תקנית, עדכנית וברורה ואת תעודת הזהות.


1 למעט אם התעודה אבדה/נגנבה/לא הגיעה.

למעלה    

בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים

בקשות להכרה בלימודים קודמים ובקשות לאישור תכנית לימודים אפשר להגיש באופן שוטף גם כשלא מתקיימת הרשמה וללא תלות במועדי הסמסטרים.

הפונים לוועדה להכרה בלימודים קודמים שעדיין אינם סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, יתבקשו לשלם דמי טיפול ועלויות עבור הייעוץ המוקדם, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. מרגע קליטת הפנייה בוועדה, לא יוחזרו דמי הטיפול בשום מקרה. בעת ההרשמה לאוניברסיטה הפתוחה יופחתו דמי טיפול אלה מדמי ההרשמה לסטודנט חדש, בכפוף לכך שההרשמה תבוצע במהלך שנה ממועד החלטת הוועדה.

שימו לב! הכרה בלימודים קודמים או אישור תכנית לימודים כרוכים בתהליך ממושך. לכן מומלץ להפנות את הבקשה מוקדם ככל האפשר. יש להביא בחשבון שעבודת הוועדה להכרה בלימודים קודמים והוועדה לאישור תכניות לימודים מנותקת לחלוטין ממועדי ההרשמה. לפיכך, סטודנטים הפונים לאחת הוועדות הנ"ל, יירשמו לקורס שאינו תלוי בהחלטת הוועדה ולא יעכבו את הרשמתם בהמתנה להחלטת הוועדה. סטודנטים שלמרות האמור לעיל ימתינו לתשובת הוועדה ויימנעו מלהירשם במהלך תקופת ההרשמה הסדירה או ההרשמה המאוחרת, לא יהיו זכאים לפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ו/או לקבלת אישור חריג להרשמה לאחר סגירתה. סטודנט שבכל זאת יירשם לקורס התלוי בהחלטת אחת הוועדות הנ"ל, ובעקבות החלטת הוועדה יבקש לשנות את הרשמתו, יחויב בתשלום דמי טיפול ועלויות. יש להביא בחשבון שניתן להירשם רק עד תום ההרשמה המאוחרת.

מי שהגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים ועדיין לא נתקבלה החלטה בעניינו, או העומד להגיש בקשה כזו, מתבקש לא להירשם לקורס שתוכנו עלול להיות חופף לקורס שנכלל בבקשה להכרה בלימודים קודמים. הוועדה להכרה בלימודים קודמים עשויה לפטור את המבקש מללמוד את הקורס, או למנוע ממנו ללמוד אותו. במקרה כזה, כל שינוי בהרשמה יהיה כרוך בתשלום דמי טיפול ועלויות. משהתקבלה ההודעה על החלטת הוועדה להכרה בלימודים קודמים, מומלץ לפנות לייעוץ.

מי שהגיש בקשה לאישור תכנית לימודים צריך לקחת בחשבון שהחלטת הוועדה עשויה לחייבו לשנות את הרשמתו. לכן מומלץ מאוד לפנות לייעוץ לפני ההרשמה.

למעלה    

הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה

 1. מי שנרשם לקורס המציב תנאי קבלה, יבדוק היטב, לפני שהוא נרשם, אם הוא עומד בכל תנאי הקבלה המפורטים בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים ובאתר האוניברסיטה הפתוחה באינטרנט.
 2. לקורס עם תנאי קבלה יתקבלו רק סטודנטים שבעת ההרשמה עומדים בכל תנאי הקבלה וכן סטודנטים "על-תנאי" כמפורט בסעיף 4 להלן.
 3. אם הבקשה להרשמה לקורס תיקלט כ"לא עומד בתנאי קבלה", וההרשמה תבוטל (אם ביוזמת הסטודנט ואם ביוזמת האוניברסיטה הפתוחה), יחויב הסטודנט בדמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול ההרשמה (ראו בטבלה 3: תשלומים אחרים). את ההרשמה שנקלטה כ"לא עומד בתנאי הקבלה" לא ניתן יהיה לדחות.
 4. סטודנט המבקש להירשם לקורס ועדיין אינו עומד בכל תנאי הקבלה אליו, מומלץ שיירשם "על-תנאי", וזאת רק אם יש באפשרותו להשלים את התנאים החסרים,1 לכל המאוחר עד תחילת הסמסטר, במסגרת קורס שנלמד באוניברסיטה הפתוחה כמפורט להלן:

  סמסטר ההרשמה מועד אחרון להשלמת תנאי קבלה
  סמסטר סתיו מועד א של בחינות הגמר של סמסטר האביב שלפניו.
  סמסטר אביב מועד א הראשון של סמסטר הסתיו שלפניו.
  סמסטר קיץ אין קבלה "על-תנאי" למעט במקרים הבאים:
  1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל מסטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו את הקורס ברמה הנמוכה יותר, או מסטודנט הזכאי עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר שלמד בסמסטר קודם.
  2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: רמה A, וזהו התנאי היחיד שעליו להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנט הזכאי עדיין לגשת לבחינה בקורס אנגלית: רמה A, שלמד בסמסטר קודם.
 5. אם למרות ההמלצה להירשם "על-תנאי", יעדיף הסטודנט להמתין לתוצאות ציוניו בקורס התנאי, ויירשם לקורס החדש בתקופת ההרשמה המאוחרת, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.
 6. לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי" לסמסטר הסתיו, על-סמך השלמת תנאי קבלה בסמסטר הקיץ שלפניו למעט במקרים הבאים:
  • א. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה, אם את הקורס ברמה הנמוכה יותר לומד הסטודנט בסמסטר הקיץ.
  • ב. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת, אם הסטודנט לומד בסמסטר הקיץ את הקורס אנגלית: רמה A, וזהו התנאי היחיד שעליו להשלים לקורס ברמה המתקדמת.
 7. מי שנרשם "על-תנאי", יישלח אליו חומר הלימוד של הקורס רק לאחר שישלים את כל תנאי הקבלה לקורס. יש להביא בחשבון שייתכן שחומר הלימוד יגיע לאחר תחילת הסמסטר (תלוי במועד שבו יתקבלו תוצאות הבחינה בקורס התנאי). במקרה כזה מוטלת על הסטודנט האחריות להשלים את החומר, ולא תהיה לו עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 8. זכאים להירשם לקורס ברמה מתקדמת, ללא תשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, מי שבבחינתם הראשונה במבחן אמי"ר/ם או הבחינה הפסיכומטרית קיבלוציון בבחינה המזכה אותם ברמת פטור מלימוד אנגלית.
  הפטור מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת כפוף לכך שההרשמה לקורס תיקלט לא יאוחר מחודשיים לאחר תאריך בחינת אמי"ר או המבחן הפסיכומטרי ולא יאוחר מחודש לאחר התאריך של מבחן אמיר"ם.
 9. הנרשם לקורס "על-תנאי" שהרשמתו תבוטל, לא יחויב בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה כאשר ההרשמה עדיין "על-תנאי", או אם לא עמד בתנאי.
 10. לימודים ברצף: סטודנטים לתואר ראשון המעוניינים ללמוד בסמסטרים רצופים קורסים שיש להם תנאי קבלה, על מנת להתקדם בלימודיהם בקצב מהיר, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף". כלומר, לימוד הקורס שיש לו תנאי קבלה עוד לפני שעמדו בהצלחה בכל דרישות הקורס המתנה. אם לקורס יש מספר קורסים המהווים תנאי קבלה ולסטודנט חסר יותר מקורס אחד, לא יוכל לבקש לימודים ברצף.
  הלמידה ברצף מותנית בכך, שהסטודנטים הגישו 50% מדרישת מינימום המטלות בקורס המתנה בציון 55 לפחות. שיטת הלמידה ברצף תחול על המעבר מסמסטר סתיו (א) לסמסטר אביב (ב), על המעבר מסמסטר אביב (ב) לסמסטר קיץ (ג), ועל המעבר מסמסטר קיץ (ג) לסמסטר סתיו (א). היא לא תחול על המעבר מסמסטר אביב (ב) לסמסטר סתיו (א) בשנה האקדמית העוקבת. ניתן לקבל את נקודות הזכות בקורס המותנה רק לאחר סיום בהצלחה של כל הדרישות בקורס המתנה. האפשרות ללימודים ברצף לא תתאפשר לסטודנטים שנכשלו בעבר בקורס המהווה תנאי קבלה לקורס אותו הם מעוניינים ללמוד ברצף.
  סטודנט אשר בחר ללמוד ברצף, הרשמתו תהפוך לתקינה לאחר שיעמוד בדרישות הלימודים ברצף. כל שינוי בהרשמה שיבוצע לאחר מכן יהיה בהתאם למפורט בטבלת הזכאות לשינויים בהרשמה ופירוט דמי הטיפול והעלויות.
  שיטת "הלימודים ברצף" תחול על חלק מהקורסים שיש להם תנאי קבלה. הליך ההצטרפות ללימודים ברצף לא מתבצע באופן אוטומטי. סטודנטים המעוניינים ללמוד ברצף מתבקשים להזין פנייה במערכת הפניות בשאילתא או להודיע על כך למוקד הפניות והמידע לאחר ביצוע ההרשמה לקורס.
  בסמסטר הקיץ (ג) לא מתאפשרת הרשמה "על-תנאי", כפי שמצוין בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה, למעט במקרים המצוינים בתת-סעיף 6. אולם כן תתאפשר הרשמה ל"לימודים ברצף" בקורסים בהם מיושמת אפשרות זאת.
 11. סטודנט שמבקש להירשם לקורס מבלי שעמד במלוא תנאי הקבלה, מאחר שלמד את הקורס הקדם החסר במסגרת אקדמית אחרת, יכול לפנות אל מרכז ההוראה בבקשה לפטור אותו מתנאי זה. יש לצרף אישור מתאים. אפשרות זו אינה חלה על קורס קדם המוגדר כחובה בתכנית הלימודים.

1 אם התנאי החסר הוא ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

למעלה    

הרשמה לעבודה סמינריונית בקורס מתקדם במדעי הרוח והחברה

 1. לאחר קבלת ההודעה על קבלת נקודות הזכות בקורס, יכול הסטודנט להירשם לעבודה סמינריונית. ניתן להירשם באמצעות קול-האו"פ, מערכת הפניות בשאילתא, או באמצעות טופס ההרשמה לעבודה סמינריונית בפרק טפסים, או באתר אוֹפְּנֶט באינטרנט, לא יאוחר משישה חודשים ממועד ההודעה על קבלת נקודות הזכות בקורס. לאחר שבקשת ההרשמה תיקלט במחשב, יישלח אליו דף הנחיות להמשך תהליך ההרשמה (שימו לב! דף הנחיות זה אינו מהווה אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית).
 2. מיד עם קבלת דף ההנחיות, ולכל המאוחר תוך 30 יום, יש לפנות אל מרכֵּז ההוראה בקורס כדי לקבל אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית. אם בקשת הסטודנט תאושר על-ידי מרכז ההוראה יישלח אל הסטודנט אישור לכתיבת העבודה הסמינריונית שבו מצוינים גם פרטי המדריך והמועד האחרון להגשת העבודה. רק בשלב זה אפשר לפנות אל המדריך ולהתחיל בכתיבת העבודה. יש לסיים את כתיבת העבודה ולהגישה לא יאוחר משישה חודשים מיום קבלת האישור ממרכז ההוראה. סטודנט שיבקש להירשם באיחור לעבודה סמינריונית (בתום שישה חודשים מקבלת נקודות זכות בקורס) יפנה למחלקה האקדמית. הסטודנט עשוי להידרש להירשם מחדש לקורס או לעמוד בבחינה להוכחת ידע.

שימו לב!

למעלה    

מכסת הקורסים לסטודנטים חדשים

לסטודנטים חדשים לתואר ראשון מומלץ להירשם לקורס אחד בלבד. עם זאת, אם באפשרותם לייחד את עיקר זמנם ללימודים, יוכלו להירשם בסמסטר הראשון ללימודיהם (סתיו/אביב) לשני קורסים אקדמיים ולקורס באנגלית. בקשת הרשמה לשלושה קורסים אקדמיים בסמסטר הראשון ללימודים יש להפנות ליועץ ללימודים אקדמיים. סטודנטים חדשים המעוניינים להירשם לשני קורסים בסמסטר קיץ צריכים לקבל אישור מיועץ ללימודים אקדמיים. מומלץ לפנות לייעוץ לפני קבלת החלטה בנדון.

למעלה    

הרשמת סטודנטים ותיקים למכסת קורסים חריגה

להלן פירוט מכסת הקורסים המותרת להרשמה בכל סמסטר והגורם המוסמך לאשר הרשמה מעבר למכסה זאת:

סטטוס הסטודנט מכסת הקורסים המותרת להרשמה הגורם שמוסמך לאשר הרשמה מעבר למכסה
סטודנט ותיק הנרשם למסלול אקדמי לתואר ראשון בסמסטר הסתיו/האביב עד 3 קורסים •   יועץ ללימודים אקדמיים1
•   דיקנט הלימודים האקדמיים
סטודנט ותיק הנרשם למסלול אקדמי לתואר ראשון בסמסטר הסתיו/האביב ושסיים בהצלחה, לפחות פעם אחת, 3 קורסים בסמסטר במהלך השנתיים הקודמות להרשמתו 4 קורסים דיקנט הלימודים האקדמיים
סטודנט ותיק הנרשם לסמסטר הקיץ ,שסיים בהצלחה, לפחות פעם אחת, 2 קורסים בסמסטר שני קורסים דיקנט הלימודים האקדמיים
סטודנט ותיק הנרשם לסמסטר הקיץ ,שטרם סיים בהצלחה לפחות פעם אחת, 2 קורסים בסמסטר קורס אחד יועץ ללימודים אקדמיים

שימו לב!


1 היועצים רשאים לאשר הרשמה ל-4 קורסים בסמסטר לכל היותר.

למעלה    

הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה

לפני קריאת סעיף זה ולפני ההרשמה לקורס אנגלית, יש לקרוא את פרק אנגלית כשפה זרה.

סטודנט שיירשם בלא סיווג מוקדם ויבקש לעבור לקורס ברמה אחרת, או לבטל את הרשמתו לאחר שיסווג לרמה, יידרש לשלם דמי טיפול ועלויות כמקובל.

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה קורס אנגלית כשפה זרה יתקבל לקורס אנגלית ברמה מתקדמת יותר רק לאחר עמידה בדרישות הקורס אותו הוא לומד. עם זאת, מומלץ מאוד שיירשם לקורס המתקדם יותר בתקופת ההרשמה הסדירה כהרשמה "על-תנאי", ובלבד שיש באפשרותו להשלים את התנאי החסר (הצלחה בקורס אנגלית ברמה הקודמת) לפני תחילת הסמסטר1(פרטים נוספים ואפשרות הרשמה "על-תנאי" בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה).

שימו לב! אם למרות המלצה זו יעדיף הנרשם להמתין לתוצאות ציוניו בקורס, ויירשם לקורס ברמה המתקדמת יותר בתקופת ההרשמה המאוחרת, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.

לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לאחד מקורסי אנגלית כשפה זרה, אם הנרשם נבחן לראשונה במבחן אמי"ר/ם או במבחן הפסיכומטרי. הפטור כפוף לכך שההרשמה לקורס תיקלט לא יאוחר מחודשיים לאחר תאריך בחינת אמי"ר או הבחינה הפסיכומטרית ולא יאוחר מחודש לאחר התאריך של מבחן אמיר"ם.

הפטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת מתייחס רק לנבחנים בבחינת אמי"ר/ם ובמבחן הפסיכומטרי הנערכים על-ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, ולא מתייחס לנבחנים בבחינת המיון הפנימית לסדנת גישור ידע באנגלית (91428), שהיא באחריות האוניברסיטה הפתוחה ומתקיימת במרכזים שלה.

הרוצה להירשם בפעם השלישית לאחד מקורסי אנגלית כשפה זרה, אינו צריך לקבל אישור מהמחלקה האקדמית.

הנחיות מיוחדות בנוגע לשכר לימוד לקורסי אנגלית ברמות B-E

קורסי אנגלית ברמות B-E מוצעים בשתי מתכונות של שכר לימוד. שכר לימוד ל"סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה" ושכר לימוד ל"סטודנט חיצוני". סכומי שכר הלימוד מפורטים בטבלה 1: שכר לימוד. סטודנט ייחשב לסטודנט של האוניברסיטה הפתוחה לצורך לימודי אנגלית, אם יעמוד באחד התנאים שלהלן (סטודנט חיצוני הינו מי שאינו עומד בתנאים שלהלן):

השוני בתשלומים בין סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה לבין סטודנט חיצוני בא לידי ביטוי אך ורק לגבי שכר הלימוד ולא לגבי תשלומים נוספים שאינם שכר לימוד המפורטים טבלה 3: תשלומים אחרים.

מי שזכאי הן למלגת עידוד לחייל משרת/מסיים שירות חובה ולמשרת/מסיים שירות לאומי (ראו פרטים בסעיף נרשמים שהם חיילים בשירות חובה) והן להנחה כסטודנט של האוניברסיטה הפתוחה, ישלם את שכר הלימוד הנמוך מבין השניים.

נרשם המצהיר שאינו לומד לקראת תואר ראשון, ישלם שכר לימוד של סטודנט חיצוני, גם אם הוא עומד בקריטריונים של סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה.

הרשמה לקבוצה מקוונת

סטודנטים המבקשים ללמוד קורס אנגלית בקבוצה מקוונת, יירשמו על-פי ההנחיות בפרק זה ועל-פי ההנחיות המיוחדות שלהלן. אפשרות זו פתוחה גם בפני סטודנטים הלומדים בחו"ל.


1 אפשרות להרשמה על תנאי ניתנת אך ורק ללומדים אנגלית באוניברסיטה הפתוחה ואינה אפשרית ללומדים אנגלית במוסדות חיצוניים.

למעלה    

הרשמה לסמסטר הקיץ

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורך תשעה שבועות.

סטודנטים חדשים בסמסטר הקיץ רשאים להירשם לקורס אחד בלבד. סטודנטים ותיקים רשאים להירשם בסמסטר הקיץ לשני קורסים, בתנאי שסיימו בהצלחה שני קורסים בסמסטר לפחות פעם אחת.

בסמסטר הקיץ נדרש הסטודנט לשלם "תוספת קיץ" עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהווה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן.

על סטודנט הנרשם בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא טרם ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.

בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:

 1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל ממי שלמד באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאי עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
 2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל ממי שלומד באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: רמה A, וזהו התנאי היחיד שעליו להשלים לקורס המתקדם, או ממי שזכאי עדיין להיבחן בקורס אנגלית: רמה A שלמד בסמסטר קודם.

סטודנט הלומד בסמסטר האביב קורס המהווה תנאי קבלה לקורס שהוא מעוניין ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכל להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה לעיל).

למעלה    

הרשמה חוזרת לקורס

סטודנט המעוניין לחזור על לימוד קורס, בין אם לא עמד בדרישות לקבלת נקודות זכות ובין אם עבר אותו בהצלחה ומעוניין לשפר ציון, חייב לעמוד מחדש בכל דרישות הקורס.

א. הרשמה לאותו קורס בפעם השנייה

סטודנט יוכל להירשם לקורס פעם שנייה, בתשלום מופחת, בתנאים האלה:

ב. הרשמה לאותו קורס החל מהפעם השלישית

מי שנרשם פעמיים לאותו הקורס ולא עמד בדרישותיו, יוכל ללומדו פעם שלישית ויותר רק אם יקבל אישור מאחראי פניות סטודנטים במחלקה האקדמית שאליה שייך הקורס. יש להביא בחשבון, כי תהליך בדיקת הבקשה נמשך זמן-מה, ולכן יש להירשם לקורס המבוקש עם פתיחת ההרשמה הסדירה ולהגיש את הבקשה מיד לאחר מכן.

הרוצה להירשם פעם שלישית ויותר לאחד מקורסי אנגלית כשפה זרה, אינו צריך לקבל אישור מהמחלקה האקדמית.

הרשמה לאותו הקורס החל מהפעם השלישית כרוכה בתשלום שכר לימוד מלא.

מי שיירשם לקורס בפעם השלישית, ולאחר מכן תבוטל הרשמתו (ביוזמתו או ביוזמת האוניברסיטה) עקב אי קבלת אישור, לא יחויב בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול הרשמה. המקבל אישור ומבטל את הרשמתו לקורס, יחויב בדמי טיפול ועלויות בגין ביטול ההרשמה, בהתאם לתקופה שבה תתקבל בקשת הביטול (ראו סעיף ביטול הרשמה). כמו כן, לא יוחזרו דמי ההרשמה ודמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת.


1 ראו הגדרה בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.

למעלה    

נרשמים שהם חיילים בשירות חובה וחיילים משוחררים

צה"ל מאפשר לחיילים בשירות חובה ללמוד באוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה מעניקה לחיילים בשירות חובה ולחיילים משוחררים מלגות עידוד, מלגות עידוד מיוחדות ללוחמים וכן מספר הקלות בתשלומים אחרים. פרטים על מלגות העידוד, וההקלות הנוספות ראו טבלות שכר לימוד ותשלומים אחרים; בסעיף תשלום באמצעות מלגות; ובסעיף שינויים בהרשמה.

למעלה    

נרשמים תלמידי תיכון ונרשמים מתחת לגיל 18

תלמידי תיכון או נרשמים מתחת לגיל 18 יירשמו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על פי ההנחיות הכלליות בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה ועל פי הנחיות מיוחדות לתלמידי תיכון כמתפרסם באתר לתלמידי תיכון.
מועמדות ללימודים של סטודנטים חדשים תלמידי תיכון או סטודנט מתחת לגיל 18, כרוכה בהליכי קבלה כמתואר באתר לתלמידי תיכון שכתובתו: http://www.openu.ac.il/academic/Young
הקבלה ללימודים של סטודנט חדש שהוא תלמיד תיכון או שהוא מתחת לגיל 18, מותנית בהצגת מועמדות כמתואר באתר לתלמידי תיכון, באישור של יועץ לתלמידי תיכון, כללי או תחומי, מטעם האוניברסיטה ובאישור של אחד ההורים. ההורה והיועץ יחתמו במקום המתאים בטופס ההרשמה לסטודנט חדש. אם אישור היועץ לא יופיע בטופס בקשת ההרשמה לסטודנט חדש או שחתימת ההורים תהיה חסרה, וההרשמה תבוטל (ביוזמת הנרשם או ביוזמת האוניברסיטה הפתוחה), יחויב הנרשם בדמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה. מועמדות של תלמידים הלומדים בבתי ספר המשתייכים לתכנית אקדמיה בתיכון תוגש לרכז/ת התכנית בבית הספר.
הורים לסטודנט שהוא תלמיד תיכון/מתחת לגיל 18 יוכלו לקבל מידע או לבצע פעולות הקשורות להרשמתו, רק אם ימסרו את מספר הזהות והקוד האישי של בנם/בתם.
סטודנט חדש שהוא תלמיד תיכון/מתחת לגיל 18, יוכל לבטל את הרשמתו בסמסטר הראשון ללימודיו, עד חמישה שבועות מתחילת הסמסטר (ולא עד שלושה שבועות מתחילת הסמסטר, כמקובל).1
סטודנט שהוא תלמיד תיכון/מתחת לגיל 18 ונכשל בקורס הראשון, זכאי לבטל את הרשמתו לסמסטר השני (העוקב) ללימודיו ולקבל החזר של מלוא התשלום, וזאת אם בקשתו מתקבלת במרכז ההרשמה שלושה שבועות, לכל המאוחר, מיום משלוח הציון הסופי שלו, בקורס הראשון.
בשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקה לתלמידי תיכון בטל': 09-7781172, בפקס: 09-7782054 ובדוא"ל:  young-students@openu.ac.il.

 


1 בסמסטר הסתיו או בסמסטר האביב בלבד.

למעלה    

נרשמים הלומדים בחו"ל

סטודנטים הלומדים בחו"ל יירשמו ללימודים באוניברסיטה הפתוחה על-פי ההנחיות בפרק אוכלוסיות מיוחדות ועל-פי ההנחיות המיוחדות שלהלן.

למעלה    

נרשמים עולים חדשים

"המינהל לסטודנטים עולים" בשיתוף עם הסוכנות היהודית והמשרד לקליטת העלייה מסייע במימון שכר לימוד לסטודנטים עולים חדשים, הנרשמים לאוניברסיטה הפתוחה.

לבירור הזכאות יש לפנות ל"מינהל לסטודנטים עולים" במשרד לקליטת העלייה:

תל אביב: 03-5209155

חיפה: 04-8631140

ירושלים: 02-6214543

באר שבע: 08-6261229/30

כמו כן, "המינהל לסטודנטים עולים" מעסיק צוות הדרכה שמטרתו לסייע לסטודנט העולה. לפרטים אודות המדריך שלך: 03-5209188.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד דיקן הסטודנטים, בטלפון: 09-7781503.

למעלה    

הרשמה לסמינר1 (קורס סמינריוני) במתמטיקה ובמדעי המחשב

מידע והנחיות בנוגע להחלפה או לביטול של הסמינרים הנ"ל ראו בסעיף שינויים בהרשמה לסמינר במתמטיקה ובמדעי המחשב.


1 שימו לב: הנחיות ההרשמה בסעיף זה מתייחסות רק לסמינרים בהנחיה אישית שאינם מחייבים השתתפות במפגשי הנחיה, בסדנות או בכל פעילות קבוצתית אחרת.

למעלה    

נרשמים עובדי הוראה בשנת שבתון

עובד הוראה שנרשם לאוניברסיטה הפתוחה בשנת שבתון צריך לשלם שכר לימוד ישירות לאוניברסיטה, בהתאם להנחיות בפרק זה, ולאחר מכן לפנות לבנק בו מתנהלת קרן ההשתלמות של עובדי הוראה בשנת שבתון, כדי לקבל את ההחזר.

הרשמה ללימודי תואר שני

ההרשמה ללימודים לתואר שני מורכבת משני שלבים:

א. הגשת מועמדות

מועדי הגשת מועמדות:

הגשת מועמדות ללימודי תואר שני תתאפשר כל השנה, באופן שוטף. יש למלא טופס הגשת מועמדות לתואר שני, בהתאם להנחיות שבטופס, לצרף אליו תשלום דמי הגשת מועמדות1 ואת התעודות והמסמכים המבוקשים ולשלוח הכל למרכז ההרשמה הארצי ברעננה. מסמכי הגשת המועמדות יועברו לוועדה המחלקתית לתואר שני.

מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההרשמה הארצי ברעננה עד לתאריך 14.7.2014, בקשתם תיבדק לסמסטר הסתיו תשע"ה (א2015)2.

מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההרשמה הארצי ברעננה עד לתאריך 22.12.2014, בקשתם תיבדק לסמסטר האביב תשע"ה (ב2015)2.

שימו לב! מתעניינים שבקשת מועמדותם תתקבל במרכז ההרשמה הארצי ברעננה עד 19.5.2015 ושהטיפול בעניינם בוועדה המחלקתית לתואר שני הסתיים, יוכלו להירשם לקורסי ההשלמה ולקורסי תואר שני המוצעים ללימודים בסמסטר קיץ תשע"ה (ג2015). ההרשמה לקורסים בסמסטר ג2015 תתאפשר בהתאם למועדי ההרשמה ובתנאי שהרשמה תקינה שלהם תתקבל במרכז ההרשמה הארצי ברעננה לא יאוחר מ-3.7.2015. הקבלה מותנית במקום פנוי בקבוצת הלימוד המבוקשת.

ההרשמה הינה בכפוף למועדי ההרשמה של סמסטר קיץ. סטודנטים אשר הרשמתם תקלט במועד ההרשמה המאוחרת, יחויבו בדמי טיפול ועלויות כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.

ב. הרשמה לקורסים

ההרשמה לקורסים, למועמדים שהתקבלו ללימודים לקראת תואר שני (או למועמדים שיופנו ללימודי תעודה), למעט תואר שני במחשבה הביולוגית, היא בהתאם להנחיות ההרשמה ללימודים המפורטים בפרק זה. מועדי ההרשמה לקורסים בתואר שני מפורטים בסעיף מועדי הרשמה.

סטודנטים לתואר שני זכאים להירשם לקורסי השלמה או לקורסים לתואר שני ללא הגבלה של מכסת קורסים לסמסטר, בכפוף לעמידה בדרישות ההשלמה ובתנאי הקבלה.

סטודנט לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך יירשם בסמסטר הראשון ללימודיו לשני קורסים לכל היותר. מן הסמסטר השני והלאה, יוכל סטודנט להירשם לשלושה קורסים לכל היותר. בקשת הרשמה החורגת ממגבלות אלה, יש להפנות אל הממונה על פניות הסטודנטים בתכנית שאליה רשום הסטודנט.

סטודנט שיערער על החלטה של ועדת הקבלה לתואר שני מיד עם קבלתה, ובעקבות זאת תתעכב הרשמתו, יהיה פטור מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, בתנאי שיירשם לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת התשובה על הערעור.

ג. הרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת לימודים לתואר שני (למעט בתואר שני במחשבה הביולוגית)

ההרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת לימודי תואר שני, בקורסים עם אופציה לכתיבת עבודה סמינריונית, היא בהתאם להנחיות ההרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת לימודי תואר ראשון, המפורטות בסעיף הרשמה לעבודה סמינריונית בקורס מתקדם במדעי הרוח והחברה למעט הרשמה לעבודה סמינריונית בתואר שני במחשבה הביולוגית.

מידע והנחיות בנוגע לשינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית ראו בסעיף שינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית ולסמינר ללא ניקוד במתמטיקה.

הרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת תואר שני במחשבה הביולוגית

הנחיות לביטול הרשמה לעבודה סמינריונית מפורטים בסעיף שינויים בהרשמה.

ד. הרשמה לעבודה מסכמת בתואר שני (ללא תזה)

תהליך ההרשמה לעבודה מסכמת מבוצע באופן הבא:

 1. יש לפנות ליועץ ללימודים אקדמיים לתואר שני בתכנית הנלמדת, על-מנת לקבל אישור לנושא העבודה.
 2. לאחר קבלת האישור לנושא העבודה, יש למלא בטופס הרשמה לסטודנט ותיק את הפרטים הבאים:

  קורס שם קורס
  22999 עבודה מסכמת בתואר שני במדעי המחשב
  22198 עבודה מסכמת בתואר שני במחשבה הביולוגית
  14199 פרויקט בחינוך
  פרטי התשלום (ראו הסכום לתשלום בטבלה 3: תשלומים אחרים).
 3. יש להירשם לעבודה המסכמת לא יאוחר מחודשיים מיום מתן האישור לנושא העבודה.
 4. יש להגיש את העבודה לא יאוחר משנה מיום מתן האישור בכתב לנושא העבודה המסכמת.
 5. במקרים חריגים תאשר הוועדה המחלקתית, הרלוונטית, לתואר שני את הארכת המועד האחרון להגשת העבודה ב-6 חודשים נוספים. הארכת המועד האחרון כרוכה בתשלום נוסף בסך 50% מן התשלום שנקבע לעבודה מסכמת (בהתאם לתשלום עבור עבודה מסכמת התקף במועד התשלום בגין הארכת התקופה).

הנחיות לתשלום עבור עבודה מסכמת מופיעות בסעיף תשלום לעבודה מסכמת ולעבודת תזה במסגרת תואר שני.

מידע והנחיות בנוגע להחלפת נושא עבודה מסכמת, החלפת מנחה וביטול הרשמה לעבודה מסכמת, מפורטים בסעיף שינויים בהרשמה לעבודה מסכמת או לעבודת תזה בתואר שני.

הרשמה לעבודת תזה בתואר שני

תהליך ההרשמה לעבודת תזה (לאותם סטודנטים שהתקבלו למסלול עם תזה) מבוצע באופן הבא:

 1. יש לפנות ליועץ ללימודים אקדמיים לתואר שני ולראש התכנית על-מנת לקבל אישור ראשוני לנושא עבודת התזה.
 2. לאחר קבלת אישור בכתב לנושא העבודה, יש למלא את הפרטים הבאים בטופס הרשמה לסטודנט ותיק:

  קורס שם קורס
  12999 עבודת תזה בתואר שני בלימודי דמוקרטיה
  22998 עבודת תזה בתואר שני במדעי המחשב
  22199 עבודת תזה בתואר שני במחשבה הביולוגית
  14198 עבודת תזה בתואר שני בחינוך
  14297 עבודת תזה בלימודי תרבות 1

  1בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות הקבלה למסלול עם תזה מתבצעת לאחר אישור הצעת המחקר. ההרשמה לעבודת תזה תתבצע לאחר קבלת אישור על הצעת המחקר מוועדת התזה של התכנית  פרטי התשלום (ראו הסכום לתשלום בטבלה 3: תשלומים אחרים).
 3. יש להירשם לכתיבת עבודת התזה לא יאוחר מחודשיים מיום מתן האישור לנושא העבודה.
 4. יש להגיש את עבודת התזה לא יאוחר משנתיים מיום מתן האישור בכתב לנושא העבודה.
 5. במקרים חריגים תאשר הוועדה המחלקתית הרלוונטית את הארכת המועד האחרון להגשת עבודת תזה בשישה חודשים נוספים. הארכת המועד האחרון כרוכה בתשלום נוסף בסך 50% מן התשלום שנקבע עבור הרשמה לעבודת תזה (בהתאם לתשלום עבור הרשמה לעבודת תזה התקף במועד התשלום בגין הארכת התקופה).

ההנחיות לתשלום עבור הרשמה לעבודת תזה הן כמפורט בסעיף תשלום לעבודה מסכמת ולעבודת תזה במסגרת תואר שני.

המידע וההנחיות בנוגע להחלפת נושא עבודת תזה, החלפת מנחה וביטול הרשמה לעבודת תזה, מפורטים בסעיף שינויים בהרשמה לעבודה מסכמת או לעבודת תזה בתואר שני.

ה. הרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית
שכר הלימוד לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית לשנת תשע"ה, הינו שכר לימוד שנתי בסך 14,001 ש"ח.
לסכום זה יש להוסיף את התשלומים הבאים: דמי אבטחה שנתיים – 356 ש"ח, ותשלום עבור תעודת סטודנט (חד פעמי) – 21  ש"ח.
שכר הלימוד השנתי אינו כולל תשלומים אחרים, כגון: דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי שירותי רווחה.
מידע מפורט מפורסם באתר התכנית בכתובת:

http://www.openu.ac.il/academic/Education_Psychology/social-psychology/

1 פרטים על תשלום דמי הגשת מועמדות ראו בסעיף תשלומים אחרים.

2 המידע אינו מתייחס לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים לגבי הגשת מועמדות לתשע"ה יפורסמו באתר.

למעלה    

הרשמה לסדנאות בכישורי למידה

מידע מפורט ראו באתר מערך הדרכה בלמידה.

ההשתתפות בסדנאות בכישורי למידה כרוכה בתשלום, כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים.
ניתן להירשם לסדנאות באחת מהדרכים הבאות:
א.   בהרשמה ישירה –  יש למלא טופס בקשת הרשמה ולשלחו למערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.
ב.   בהרשמה באמצעות מרכז הלימוד/מוסד/מכללה – יש לבצע רישום אצל ראש צוות ההדרכה בלמידה במרכז הלימוד/המוסד/המכללה בו נרשמים ו/או מבקשים ללמוד.
ניתן לבטל הרשמה לסדנה בהתאם למפורט להלן ובכפוף לקבלת בקשה בכתב במערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים: