בקשה מיוחדת להפסקת לימודים

 

במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות (ובמשך שבועיים לפחות במקרה של סמסטר הקיץ), יש לפנות מידית למרכז ההרשמה הארצי ברעננה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

יטופלו רק פניות שיתקבלו עד המועדים הבאים:

סמסטר אביב תשע"ו (ב2016):  17.5.2016

סמסטר אביב תשע"ו (ב2016) קורסי אנגלית כשפה זרה: 3.5.2016

סמסטר קיץ תשע"ו (ג2016): 26.8.2016

סמסטר קיץ תשע"ו (ג2016) קורסי אנגלית כשפה זרה: 19.8.2016

סמסטר סתיו תשע"ז (א2017): 6.1.2017

סמסטר אביב תשע"ז (ב2017): 26.5.2017

סמסטר אביב תשע"ז (ב2017) קורסי אנגלית כשפה זרה: 5.5.2017

סמסטר קיץ תשע"ז (ג2017): 1.9.2017

סמסטר קיץ תשע"ז (ג2017) קורסי אנגלית כשפה זרה: 18.8.2017