שיטת שכר לימוד מצטבר ואחיד (שמ"א)

 

שיטת שמ"א הנהוגה באוניברסיטה הפתוחה חלה רק על קורסים אקדמיים לתואר ראשון המקנים נקודות זכות.1

עד לסמסטר אביב תשע"ה (ב2015), היו נהוגות שלוש שיטות שמ"א: שמ"א תשנ"ג, שמ"א תשנ"ו ושמ"א תשס"ו. החל מסמסטר אביב תשע"ה (ב2015), אוחדו שלוש שיטות שמ"א.
שיטת שמ"א תשס"ו מחליפה את שיטות שמ"א תשנ"ג ותשנ"ו ובאה במקומן.

שיטת שמ"א תשס"ו

באוניברסיטה הפתוחה, שכר הלימוד לתואר ראשון מחולק באופן שווה על פני 20 קורסים בהנחיה רגילה (27 קורסים בהנדסה), בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה. לאחר השלמת הדרישות האקדמיות לתואר, יבדק מאזן התשלומים הצטבר שלך במסגרת שיטת שמ"א. אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ 20 קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, בכפוף לתנאים המפורטים בידיעון האקדמי, (בנספח 1).

אם התכנית כוללת פחות מ 20 קורסים לתואר, שכר הלימוד הנדרש לתשלום הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

כל הרשום כאן מובא כמידע בלבד, ובמקרה של ספק או סתירה יהיה הנוסח המחייב של שיטת חישוב שמ"א, זה המפורט בתקנון שכר הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, בנוסחו המעודכן ביותר, כפי שיהיה מעת לעת.

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי שיטת שמ"א ו/או חלותם, או כל חלק מהם בכל עת.


כללי שיטת שמ"א המפורטים בהנחיות הרשמה אלו ובתקנון שכר הלימוד של אוניברסיטה הפתוחה, אינם חלים על לימודי ההשלמה בחשבונאות (לימודי שנה רביעית).   

 1. כללי שיטת שמ"א אינם חלים על קורסים לתואר ראשון הנלמדים במסגרת לימודי השלמה לקראת תואר שני, ועל קורסי תואר שני הנלמדים במסגרת לימודים לתואר ראשון.

   
 2. החל מסמסטר סתיו תשע"ג (א2013), הקורס יישומי מחשב למתקדמים (20127), מקנה יחידת שכר לימוד במאזן שמ"א, בתכניות הלימודים בהן חלה חובת הקורס.

   

עד לסמסטר אביב תשע"ה (ב2015), היו נהוגות שלוש שיטות שמ"א: שמ"א תשנ"ג, שמ"א תשנ"ו ושמ"א תשס"ו. החל מסמסטר אביב תשע"ה (ב2015), אוחדו שלוש שיטות שמ"א.

שיטת שמ"א תשס"ו מחליפה את שיטות שמ"א תשנ"ג ותשנ"ו ובאה במקומן.

שיטת שמ"א - תשס"ו

1. כללי

שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה כפוף להמלצות הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה (ועדת מלץ), ומותאם לתנאים הייחודיים בהם פועלת האוניברסיטה הפתוחה. בהתאם לכך, העלות הכוללת של התואר הראשון מחולקת באוניברסיטה הפתוחה באופן שווה על-פני 20 קורסים הנחיה רגילה, והקורסים הנוספים לצורך קבלת התואר נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, בכפוף למגבלות ולתנאים המפורטים בהמשך תקנון זה

שיטת שמ"א תשס"ו פועלת על-פי העקרונות הכלליים כדלהלן:

 • 1.1   לכל תואר קבעה האוניברסיטה מכסת נקודות זכות הנדרשת על מנת להשיגו. מכסה זו מפורטת בידיעון האוניברסיטה.
   
 • 1.2   קורס אקדמי שסטודנט נרשם אליו בתשלום מקנה לסטודנט יחידת שכר לימוד אחת במאזן שכר הלימוד שלו, כמפורט בסעיף 5 להלן. צבירת יחידות שכר לימוד במאזן שכר הלימוד מאפשרת לסטודנט להגיע לשכר הלימוד המצטבר הנדרש לתואר.
   
 • 1.3   קורס אקדמי שסטודנט נרשם אליו מקנה לו נקודות צבירה במאזן שכר הלימוד שלו, באופן המפורט בסעיף 5 להלן.
   
 • 1.4   כל סטודנט שסיים לשלם את שכר הלימוד המצטבר כמפורט בסעיף 4.3 להלן, זכאי ללמוד את שאר הקורסים ללא תשלום – עד הגיעו למכסת נקודות הזכות המינימלית שנקבעה לאותו תואר.
   

תיאור זה הינו כללי בלבד ונועד לתת מושג ראשוני על האופן בו פועלת שיטת שמ"א.

הפרטים המלאים והמחייבים מפורטים בהמשך תקנון זה.

2. קיצורים/הגדרות

 • 2.1  שמ"א – שכר לימוד מצטבר ואחיד.
   
 • 2.2  שכ"ל – שכר לימוד במתכונת של הנחיה רגילה.
   
 • 2.3  מנת שכר לימוד – מנת שכר לימוד שנזקפת לזכות הסטודנט במאזן שמ"א, בעקבות תשלום שכר לימוד בעבור קורס אחד במתכונת של הנחיה רגילה. בתקנון זה תכונה מנת שכר לימוד יחידת שכר לימוד.
   
 • 2.4  קורס ללא תשלום – קורס שהסטודנט רשאי להירשם אליו ללא תשלום לאחר צבירת יחידות שכר הלימוד הנדרשות (לת"ש).
   
 • 2.5.  נקודות זכות אקדמיות – הנקודות שהסטודנט צובר בגין קורס שסיים בהצלחה.
   
 • 2.6.  נקודות צבירה למאזן שמ"א – נקודות הנצברות בהתאם לנקודות הזכות שמקנה קורס. ואינן תלויות בסיומו של הקורס בהצלחה. נקודות אלה נצברות למאזן שמ"א בגין כל הרשמה שנכללת במאזן שמ"א.
   
 • 2.7.  מאזן שמ"א – מאזן שהאוניברסיטה מנהלת לכל סטודנט, הכולל יחידות שכר לימוד בהנחיה רגילה, נקודות צבירה ונקודות זכות, שהסטודנט צובר במהלך לימודיו.
   
 • 2.8.  מכסת נקודות הזכות הנדרשת לתואר – מספר הנקודות האקדמיות שיש לצבור כדי לזכות בתואר אקדמי. המספר משתנה בהתאם לתואר הנבחר.
   

3. תוקף ותחולה

 • 3.1.  החל מסמסטר אביב תשע"ה (ב2015) שיטת שמ"א תשס"ו חלה על כל הסטודנטים. שיטה זו מחליפה את שיטות שמ"א תשנ"ג ותשנ"ו ובאה במקומן.
   
 • 3.2.  שיטת שמ"א חלה רק על קורסים אקדמיים לתואר ראשון, המקנים נקודות זכות, לרבות קורס לתואר שני שאושר במסגרת לימודי סטודנט לתואר ראשון1 ולרבות קורסים שמצוינים בסעיף 5.6.
   
 • 3.3   האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי שיטת שמ"א ו/או חלותם, או כל חלק מהם בכל עת.
   

4. עקרונות

 • 4.1   שכר לימוד אחיד: שכר הלימוד הבסיסי לכל הקורסים האקדמיים לתואר ראשון הוא אחיד, ללא קשר למספר נקודות הזכות האקדמיות שהקורס מקנה, ומתייחס למתכונת של הנחיה רגילה בלבד.
   
 • 4.2   שכר לימוד מצטבר נדרש:
   
  • 4.2.1.   בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר השווה לשלוש שנות לימוד (300%). בלימודי תואר ארבע שנתי חייב הסטודנט בתשלום שכר לימוד מצטבר השווה לארבע שנות לימוד (400%) (להלן תוכניות הנדסה).
    
  • 4.2.2.   האוניברסיטה הפתוחה חילקה את שכר הלימוד המצטבר הנדרש (300% או 400% כמוסבר לעיל) ל-20 יחידות שכר לימוד של קורס בתוכניות אקדמיות רגילות או 27 יחידות שכר לימוד בתוכניות אקדמיות להנדסה.
    
  • 4.2.3.   .יחידת שכר לימוד אינה תלויה במספר נקודות הזכות שהקורס שבגינו שולמה מקנה
    
  • 4.2.4.   אם תוכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ-20 קורסים (או יותר מ-27 קורסים בתוכניות בהנדסה) יילמדו הקורסים הנוספים ללא תשלום ובהתאם למפורט בתקנון זה.
    
  • 4.2.5.   אם תוכנית מסוימת לתואר כוללת פחות מ-20 קורסים על הסטודנט להשלים את תשלום שכר הלימוד לתשלום לתואר ראשון כפי שנקבע על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
    
 • 4.3   סטודנט שסיים לשלם את שכר הלימוד המצטבר הנדרש, זכאי להירשם לקורסים ללא תשלום עד הגיעו למספר נקודות הצבירה השווה למכסת נקודות הזכות המינימלית הנדרשת לתואר בתוכנית לימודים מאושרת.
   
 • 4.4   מובהר בזאת כי ההשלמה של הקורסים ללא תשלום תהיה לפי נקודות צבירה ללא קשר לנקודות הזכות האקדמיות שהסטודנט צבר בגין הצלחה בקורסים.
   

5. צבירת יחידות שכר לימוד וצבירת נקודות צבירה

 • 5.1   קורס אקדמי שהסטודנט נרשם אליו בתשלום, מקנה לו יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. יחידת שכר לימוד נכללת במאזן בין שסיים את הקורס בהצלחה ובין שלא.
   
 • 5.2   קורס אקדמי שסטודנט נרשם אליו, מקנה לו במקביל ליחידת שכר לימוד גם נקודות צבירה בהתאם לנקודות הזכות שמקנה הקורס. נקודות צבירה נכללות במאזן, בין שסיים את הקורס בהצלחה ובין שלא, ללא קשר לנקודות זכות אקדמיות, המוקנות אך ורק בעקבות עמידה בהצלחה בכל החובות האקדמיים שנקבעו בקורס.
   
 • 5.3   יחידת שכר לימוד תוענק לסטודנט הנרשם בתשלום לקורס אקדמי, גם אם התשלום עבור הקורס נעשה באמצעות מלגה.
   
 • 5.4   קורסים שנלמדו קודם לשנת תשנ"ג, בתקופה שבה היה נהוג שכר לימוד יחסי בהתאם לנקודות הזכות שהקורס העניק, מקנים חלקי יחידת שכר לימוד ונקודות צבירה. לדוגמא: קורס המקנה 3 נקודות זכות, מקנה 0.6 יחידת שכר לימוד ו-3 נקודות צבירה.
   
 • 5.5   קורס אקדמי מקנה יחידת שכר לימוד ונקודות צבירה פעם אחת בלבד. לפיכך, לימוד קורס פעם נוספת, בין אם בתשלום מלא ובין אם בתנאי חזרה על קורס, אינו מקנה יחידת שכר לימוד ונקודות צבירה במאזן שמ"א באוניברסיטה הפתוחה.
   
 • 5.6   הרשמה לקורס אנגלית רמה A מקנה יחידת שכר לימוד. כמו כן, החל מסמסטר סתיו תשע"ג (א2013) הרשמה לקורס יישומי מחשב – מתקדמים (20127), מקנה יחידת שכר לימוד בתכניות הלימודים בהן חלה חובת הקורס.
   
 • 5.7   הכרה בלימודים קודמים במוסד אחר אינה מקנה יחידת שכר לימוד במאזן שמ"א באוניברסיטה הפתוחה (ראה גם סעיף 7, 8.3).
   
 • 5.8   קורס הנלמד באוניברסיטה אחרת, ביזמה ובאישור מראש ובכתב של האוניברסיטה הפתוחה, מקנה לסטודנט יחידת שכר לימוד אחת ונקודות צבירה במאזן שמ"א באוניברסיטה הפתוחה.
   
 • 5.9   הרשמה לקורס ללא תשלום, בגין הזכאות המוקנית בשיטת שמ"א, אינה מקנה יחידת שכר לימוד, אך מקנה נקודות צבירה.
   
 • 5.10   קורס שההרשמה אליו בוטלה אינו מקנה יחידת שכר לימוד ונקודות צבירה.
   

6. זכאות ללמוד קורסים ללא תשלום

 • 6.1   סטודנט זכאי להירשם לקורס ללא תשלום רק אם יש לו תכנית לימודים לתואר המאושרת על-ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.
   
 • 6.2   בתכנית הלימודים המאושרת לכל סטודנט נקבעת מכסת נקודות זכות הנדרשת לתואר אשר משמשת לצרכי חישוב שמ"א.
   
 • 6.3   סטודנט שיש לו תכנית לימודים מאושרת, ושסיים לשלם את שכר הלימוד המצטבר הנדרש, זכאי ללמוד קורסים ללא תשלום בהיקף שבין מספר הנקודות צבירה שיש לו באותו שלב, לבין מכסת נקודות הזכות הנדרשת שלו, בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לו על- ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים. לדוגמה: סטודנט לומד לתואר שדורש מינימום של 108 נקודות זכות, צבר 20 יחידות שכר לימוד שהקנו לו 96 נקודות צבירה, זכאי ללמוד קורסים ללא תשלום בהיקף של 12 נקודות צבירה, עד שיגיע ל-108 נקודות צבירה. מובהר בזאת כי אם לסטודנט 108 נקודות צבירה אך עדיין לא צבר את מכסת נקודות זכות אקדמיות הנדרשות או הקורסים הנדרשים לתואר אותו הוא מבקש לקבל יחויב הסטודנט בתשלום בגין הקורסים אותם ילמד עד להשלמת מכסת הנקודות הנדרשת.
   
 • 6.4   הרשמה לקורס ללא תשלום מתייחסת למרכיב שכר הלימוד בהנחיה רגילה בלבד. לפיכך, מי שזכאי ללמוד קורס ללא תשלום, ישלם את התשלומים הבאים (במידה ויחולו עליו), דמי אבטחה, תוספת עבור דמי הנחיה מוגברת (אם יבחר ללמוד במתכונת זו), תוספת קיץ, דמי הרשמה למחדש הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, תשלום עבור תעודת סטודנט וכן כל תשלום אחר, שאינו שכר לימוד, כפי שייקבע מעת לעת על-פי נהלי האוניברסיטה ודרישותיה. הנרשם לאחר סגירת ההרשמה הסדירה ישלם דמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.
   
 • 6.5   סטודנט לא יהיה זכאי להירשם לקורס ללא תשלום באחד או יותר מן המקרים האלה:
  • 6.5.1   מי שעדיין לא אושרה לו תכנית לימודים לתואר על-ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.
    
  • 6.5.2   מי שהגיע למספר נקודות צבירה המקביל למכסת נקודות הזכות מינימלית לתואר כפי שנקבעה בתכנית לימודיו, או מעבר לזה.
    
  • 6.5.3   הקורס שאליו נרשם הסטודנט הוא קורס שהסטודנט כבר היה רשום אליו בעבר.
    
  • 6.5.4   הקורס אליו נרשם הסטודנט אינו במסגרת הלימודים לתואר ראשון.
    
  • 6.5.5   כל קורס אחר שייקבע (רוחבית ולא ספציפית) שאינו נכלל במאזן שמ"א.
    
 • 6.6   הפסקת לימודים בקורס, או ביטול קורס על-ידי ועדת משמעת, בקורס שהסטודנט נרשם אליו ללא תשלום, אינם מבטלים את נקודות הצבירה שמקנה הקורס ומהווים ניצול של הרשמה אחת ללא תשלום. למען הסר ספק, סעיף זה אינו מתייחס לביטול הרשמה שכרוך בהחזר כספי.
   

7. הכרה בלימודים קודמים

נקודות זכות ופטורים בגין הכרה בלימודים קודמים, אשר רלוונטיים לתכנית הלימודים שאושרה לסטודנט לתואר, יפחיתו בהתאמה את מספר נקודות הצבירה שהסטודנט זכאי ללמוד ללא תשלום. לדוגמה: לסטודנט הלומד לתואר הדורש מינימום של 108 נקודות זכות הוכרו 6 נקודות זכות בגין בלימודים קודמים. הסטודנט צבר 20 יחידת שכר לימוד שהקנו לו 96 נקודות צבירה. 6 נקודות זכות מההכרה יופחתו מ-12 הנקודות צבירה שהוא זכאי להירשם ללא תשלום, והוא יהא זכאי להירשם לקורסים ללא תשלום בהיקף של 6 נקודות צבירה בלבד.

8. השלמה לשכר לימוד מצטבר נדרש

 • 8.1   שכר הלימוד לתואר ראשון באוניברסיטאות נקבע על-ידי הממשלה, כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב, ועומד על שכר לימוד לשנת לימודים אוניברסיטאית X 3 שנים (4 שנים לתואר בהנדסה). לפיכך קבלת תואר מהאוניברסיטה הפתוחה מותנית בתשלום מלוא שכר הלימוד המצטבר הנדרש לתואר אותו לומד הסטודנט (לפחות 20 יחידות שכר לימוד או לפחות 27 יחידות שכר לימוד בתואר בהנדסת תעשייה וניהול או בהנדסת תוכנה).
   
 • 8.2   סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר הנדרש לתואר, יחויב בהשלמת שכר לימוד, גם אם סיים את חובת לימודיו.
   
 • 8.3   סטודנט שאושרה לו הכרה בלימודים קודמים במוסד אחר ויגיש בקשת זכאות לתואר בטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר הנדרש לתואר, יופחת היקף ההכרה הרלוונטי לתואר אותו הוא לומד, מההשלמה הנדרשת לשכר הלימוד המצטבר הנדרש לתואר.
   

9. שונות

 • 9.1   לא יתאפשר לסטודנט להירשם לקורס ללא תשלום אלא אם בידו תכנית לימודים מאושרת לתואר וזאת גם אם שלם את מלוא שכר הלימוד המצטבר הנדרש. חישוב זכאותו ללמוד קורסים ללא תשלום ייעשה רק עם אישור תוכנית הלימודים או זכאות לתואר
   
 • 9.2   סטודנט שקיבל הודעה בכתב על זכאותו להירשם ללא תשלום ובינתיים ביטל הרשמה לקורס שנכלל במניין 20 יחידת שכר לימוד ( או 27 יחידת שכר לימוד בהנדסה), יהיה חייב בתשלום מלא עבור הקורס הבא אליו יירשם, על מנת להשלים ל-20 או 27 יחידת שכר לימוד.
   
 • 9.3   סטודנט אשר למד לפני סמסטר א 2006, זכאי להיכלל בשמ"א תשס"ו ואשר נכנס לתחום הזכאות להרשמה לקורסים ללא תשלום לאחר שצבר יותר מ-20 יחידת שכר לימוד (או יותר מ-27 יחידת שכר לימוד למי שלומד לתואר בהנדסת תעשייה וניהול או לקראת תואר בהנדסת תוכנה), אינו זכאי להחזר כלשהו.
   
 • 9.4   קורס ללא תשלום שההרשמה אליו בוטלה, אינו נכלל במאזן שמ"א.
   
 • 9.5   לאחר שהסטודנט ישלים את לימודיו לתואר בהתאם לתואר שזכאי לקבל, ייעשה חישוב סופי של מאזן שמ"א. בהתאם לכך יבוצע חישוב סופי של נקודות זכות מינימלי לתואר אותו למד.
   
 • 9.6   אם בחישוב הסופי של מאזן שמ"א יתברר שהסטודנט שילם בגין יותר קורסים מהנדרש על-פי התקנון יזוכה הסטודנט בהתאם. שכר הלימוד שיוחזר יהיה בהתאם לתעריף התקף ביום ההחזר, בהתאם לסמסטר בו נלמד הקורס ובאופן יחסי לשכר הלימוד ששולם בפועל
   
 • 9.7   אם בחישוב הסופי של מאזן שמ"א יתברר שהסטודנט לא השלים את שכר הלימוד המצטבר המינימלי גם אם אי ההשלמה נובעת מהרשמה לקורסים ללא תשלום בהיקף שלא היה זכאי לו, יחויב הסטודנט להשלים את ההפרש הנדרש כתנאי לקבלת הזכאות לתואר וקבלת המסמכים המעידים על כך. בנוסף, ייחשב הסטודנט כמי שחייב שכר לימוד לאוניברסיטה הפתוחה ויחולו עליו כל נהלי האוניברסיטה כמתחייב ממצב זה.
   

1כללי שיטת שמ"א אינם חלים על קורסים לתואר ראשון הנלמדים במסגרת לימודי ההשלמה לקראת תואר שני, ועל קורסים לתעודת הוראה וללימודי תעודה למעט קורסים הנלמדים בלימודי תעודה בחשבונאות.