הרשמה >> הרשמה לסמסטר אביב תשע"ד, 2014b
הרשמה
פתח דבר
תקופות הרשמה
הנחיות הרשמה
פניות בנושא הרשמה
שכר לימוד
אישורים
שינויים בהרשמה
טפסים

הרשמה לפרויקט גמר לטכנאי/הנדסאי

ההרשמה לביצוע פרויקט גמר לטכנאי/הנדסאי במגמה להנדסת תוכנה, או להנדסת אלקטרוניקה, או להנדסת תעשייה וניהול, תיעשה בתאום עם הנהלת בית הספר לטכנולוגיה וללא קשר עם תאריכי ההרשמה הרגילים.

סטודנט יוכל להרשם לביצוע פרויקט רק לאחר שימלא אחרי נוהלי הגשת ההצעה לפרויקט ויקבל אישור מפורש על-כך מהנהלת בית הספר.

ניתן להירשם לביצוע פרויקט ללא קשר למועדי הפתיחה והסיום של הסמסטר (הסטודנט לא יחויב בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת).
שכר הלימוד לפרויקט שווה ערך לשכר הלימוד של קורס המקנה 4 נקודות טכנולוגיות.

המשלם את שכר הלימוד לפרויקט הגמר בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, יהיה זכאי לשלם ב-5 תשלומים (ראו סעיף תשלום באמצעות כרטיס אשראי) ללא קשר למועד ביצוע ההרשמה.

הנחיות מפורטות בכל הקשור למתכונת הגשת ההצעה לפרויקט והנהלים הנוגעים לאישור הנושא, ביצוע העבודה ובחינת ההגנה, ניתן לקבל במזכירות בית הספר לטכנולוגיה.

ההרשמה לביצוע פרויקט טכנאי/הנדסאי פתוחה אך ורק לסטודנטים ותיקים של בית הספר לטכנולוגיה.