הרשמה >> הרשמה לסמסטר אביב תשע"ד, 2014b
הרשמה
פתח דבר
תקופות הרשמה
הנחיות הרשמה
פניות בנושא הרשמה
שכר לימוד
אישורים
שינויים בהרשמה
טפסים

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה.
חלוקת שכר הלימוד ל-4 או ל-5 תשלומים לכל היותר, ללא ריבית, בכפוף למועד שבו תיקלט בקשת ההרשמה במחשב האוניברסיטה הפתוחה ועל-פי הפירוט בטבלאה שלהלן. אם מסיבה כלשהי לא ייגבה התשלום במועד החיוב האפשרי הראשון, הסטודנט יחויב בגינו ביחד עם החיוב הבא.

חלוקת תשלומי שכר הלימוד על-פי הסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה:
אפשר לחלק את שכר הלימוד למספר תשלומים על-פי המועד שבו נקלטת בקשת ההרשמה הערה 1, כדלהלן
(שימו לב שהחל מתקופת התשלום השלישית מצוינות שתי פריסות תשלומים. האחת לסטודנטים ותיקים והשניה לסטודנטים חדשים):

סמסטר תקופה מועד קליטת ההרשמההערה 1 במחשב האו"פ גובה התשלום (ב-% מהסה"כ) מועד החיוב הראשוןהערה 3
מספר תשלומים תשלום ראשון תשלום שני תשלום שלישי תשלום רביעי תשלום חמישי
א2014 ראשונה הערה 2 עד 23.6.2013 5 הערה 2 20 20 20 20 20 המועד הראשון האפשרי לאחר ה-23 ביוני 2013, בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי הערה 4
4 הערה 2 40 20 20 20
שנייה מ-24.6.2013
עד 23.7.2013
4 40 20 20 20
שלישית מ-24.7.2013
עד 21.8.2013
3 לסטודנט ותיק
3 לסטודנט חדש הערה 5
60
40
20
30
20
30
רביעית מ-22.8.2013
עד 15.9.2013
2 לסטודנט ותיק
2 לסטודנט חדש הערה 5
60
50
40
50
חמישית מ-16.9.2013 1 לסטודנט ותיק
2 לסטודנט חדש
100
60

40
ב2014 ראשונה הערה 2 עד 24.11.2013 5 הערה 2 20 20 20 20 20 המועד הראשון האפשרי לאחר ה-24 בנובמבר 2013, בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי הערה 4
שנייה מ-25.11.2013
עד 24.12.2013
4 הערה 2 40 20 20 20
שלישית מ-25.12.2013
עד 23.1.2014
3 לסטודנט ותיק
3 לסטודנט חדש הערה 5
60
40
20
30
20
30
רביעית מ-24.1.2014
עד 23.2.2014
2 לסטודנט ותיק
2 לסטודנט חדש הערה 5
60
50
40
50
חמישית מ-24.2.2014 1 לסטודנט ותיק
2 לסטודנט חדש הערה 5
100
60

40
ג2014 ראשונה הערה 2 עד 23.4.2014 5 הערה 2 20 20 20 20 20 המועד הראשון האפשרי לאחר ה-23 באפריל 2014, בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי הערה 4
שנייה מ-24.4.2014
עד 22.5.2014
4 הערה 2 40 20 20 20
שלישית מ-23.5.2014
עד 23.6.2014
3 לסטודנט ותיק
3 לסטודנט חדש הערה 5
60
40
20
30
20
30
רביעית מ-24.6.2014
עד 13.7.2014הערה 6
2 לסטודנט ותיק
2 לסטודנט חדש הערה 5
60
50
40
50

לתשומת לבכם המשלמים בפחות מ-5 תשלומים: התשלומים אינם שווים, והתשלום הראשון גבוה משאר התשלומים (למעט לסטודנטים חדשים המשלמים בתקופת התשלום הרביעית).

ב. תשלום אחד רגיל.

ג. תשלום בהסדרי קרדיט.
  • אפשר לשלם בלא פחות מ-3 תשלומים ולכל היותר ב-18 תשלומים. אם לא יצוין מספר התשלומים:
    למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט – הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים.
    למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט – מספר התשלומים ייקבע ע"י חברת האשראי.
  • הסדרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.
הערות

א. למשלמים בכרטיס אשראי תישלח קבלה עם קליטת ההרשמה.

ב. ציון הסכום לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בטופס ההרשמה אינו מחייב את האוניברסיטה הפתוחה, הזכאית לגבות את הסכום המתאים על-פי התקנות. התשלום ייגבה בהתאם לשכר הלימוד שנקבע לסמסטר, בהתאם לאופן התשלום המועדף, בהתאם למתכונת הלימודים המבוקשת וכן בהתאם לתקופת ההרשמה שבה יתקבל טופס בקשת ההרשמה.

ג. אם לא יצוין אופן התשלום המועדף, יבוצע התשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, בהתאם למועד קליטת ההרשמה.

ד. מסירת פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע הרשמה או בעת כל פעולה אחרת, מעידה על ביצוע עסקה. אם מסיבה כלשהי התשלום לאוניברסיטה הפתוחה לא יבוצע למעשה על-ידי חברת האשראי, הסטודנט מקבל על עצמו לשלם לאוניברסיטה את הסכום המתאים כמתחייב מהנחיות ההרשמה ותשלום שכר הלימוד.

ה. אי אפשר לבטל עסקת אשראי שהחלה להתבצע. אם מגיע לסטודנט החזר כספי לאחר שעסקת האשראי החלה להתבצע, יקבל את ההחזר מהאוניברסיטה הפתוחה ועסקת האשראי תמשיך להתבצע כרגיל.

ו. המשלם בכרטיס אשראי בהסדרי קרדיט או בתשלומים בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה, יביא בחשבון שיש מקרים שבהם חברת האשראי גובה את כל הסכום בתשלום אחד, על-פי שיקול דעתה - אם בשל סוג הכרטיס, מצב החשבון או כל שיקול אחר. לאוניברסיטה הפתוחה אין כאן שיקול דעת, והאחריות במקרים אלה תחול על הסטודנט בלבד.

ז. קיימות מגבלות מצד חברות האשראי לגבי מרב הסכום האפשרי לתשלום באמצעות כרטיס צעיר וכן לגבי מספר התשלומים. על הסטודנט לבדוק זאת עם חברת האשראי ולהביא זאת בחשבון לפני ביצוע התשלום.

ח. סטודנט שיבקש לבטל הרשמה משום שחברת האשראי לא איפשרה לו לשלם את שכר הלימוד בהתאם לאופן התשלום שירצה, יחויב בדמי טיפול ועלויות כמתחייב מנוהלי ביטול הרשמה. כמו כן, לא יוחזרו לו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת, אם שולמו על-ידו.

ט. בטופס ההרשמה ניתנת על-ידי הסטודנט הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי אשר בהיותה הוראה קבועה היא מאפשרת לאוניברסיטה הפתוחה לגבות בכרטיס אשראי שכר לימוד ו/או תשלומים אחרים בגין קורסים שהסטודנט נרשם אליהם במהלך לימודיו באוניברסיטה הפתוחה, ובגין תשלומים אחרים כפי שייקבעו מעת לעת על-פי נוהלי האוניברסיטה ודרישותיה.
למרות זאת, עד לשנת הלימודים תשס"ב (ועד בכלל) לא הסתפקה האוניברסיטה בהרשמת הסטודנט כאסמכתה לגביית תשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים לאחר הרשמה לכל קורס, וביקשה מהסטודנט גם הוראת חיוב מפורשת נוספת בכל הרשמה לקורס.
ברור שהוראה נוספת זו נעשית על-ידי האוניברסיטה הפתוחה על סמך בקשת הסטודנט להירשם לקורס/ים, ולפיכך הינה מיותרת וכרוכה בעבודה ובהוצאות נוספות.
לאור האמור, החל משנת הלימודים תשס"ג נוהגת האוניברסיטה בכל בקשת הרשמה של סטודנט ותיק לקורס באוניברסיטה הפתוחה כהוראת חיוב והרשאת חיוב באמצעות כרטיס אשראי לתשלום שכר לימוד ותשלומים אחרים.
(כמובן שהוראות כאלה לא יחולו על סטודנט שמשלם את כל שכר הלימוד לקורס וכן תשלומים אחרים שלא בכרטיס אשראי.)


הערה 1 הרשמה הכוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.

הערה 2 סטודנטים אשר הרשמתם נקלטת במחשב האוניברסיטה הפתוחה בתקופה הראשונה בלבד, יוכלו לחלק את שכר הלימוד ל-5 תשלומים או ל-4 תשלומים, בהתאם לבחירתם. גובה הסכום ומועד החיוב של התשלום הראשון בחלוקה ל-4 תשלומים שונים מבחלוקה ל-5 תשלומים. לסטודנטים שיבחרו לשלם את שכר הלימוד בחלוקה ל-4 תשלומים יהיה החיוב הראשון חודש אחד לאחר מועד החיוב הראשון למשלמים בחלוקה ל-5 תשלומים.

הערה 3 בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

הערה 4 ייתכנו מצבים שבהם סטודנטים שהרשמתם תיקלט במחשב האוניברסיטה הפתוחה אחרי התאריך האחרון של אחת התקופות המצוינות לעיל ועד סוף אותו חודש, עדיין ייהנו ממספר התשלומים של התקופה שהסתיימה.

הערה 5 כולל סטודנט מחדש הרשמה.

הערה 6 תשלומים חריגים שישולמו/ייגבו לאחר מועד זה, ייגבו בתשלום אחד בלבד.