ציונים לתואר ראשון – כללים והנחיות

חישוב הציון הסופי לקורס

מושגים:

משקל – לכל מטלה נקבע משקל הקובע את ערכה של המטלה בחישוב הציון הסופי.

ציון משוקלל – מכפלת משקל המטלה בציון שקיבלת עבור המטלה מחולק ל-100.

משקל המטלה x ציון המטלה
––––––––––––––––––––––––––––––––
100

הציון הסופי בקורס מורכב מסכום הציון המשוקלל של כל המטלות שהגשת, בצירוף הציון המשוקלל של בחינת הגמר. הציון המשוקלל של בחינת הגמר נקבע על-פי

ציון בחינת הגמר   x   (100 פחות סה"כ משקל המטלות שהגיש הסטודנט לבדיקה)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100


חזרה

הנחיות לערעור על ציונים

 1. ערעור על ציון בממ"ן
  ערעור על ציון יוגש למנחה בכתב, בצירוף הממ"ן, תוך שבוע ימים מיום קבלת הממ"ן
  אם המנחה לא יקבל את הערעור, הרשות בידי הסטודנט לערער לפני מרכז ההוראה בקורס, בצירוף הממ"ן והטופס המלווה, תוך שבוע מיום קבלת תשובת המנחה על הערעור.
  החלטת מרכז ההוראה היא סופית.
 2. ערעור על ציון בממ"ח
  ערעור על ציון ממ"ח יוגש למרכז ההישגים הלימודיים תוך שבוע מיום קבלת תוצאות הממ"ח.
  אין ערעור נוסף על ההחלטה בערעור זה.
 3. ערעור על ציון בבחינת גמר
  ערעור מנומק היטב על ציון בבחינת הגמר יוגש תוך ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה. כדי להגיש ערעור יש לבקש צילום או סריקה של בחינת הגמר האישית, תמורת תשלום, עד ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה. את הערעור יש להגיש באופן מקוון באמצעות שאילתא. למבקשים צילום מחברת שיישלח בדואר, יצורף גם טופס ערעור להגשה בפקס.
  שימו לב: ערעור שלא יהיה מנומק היטב לא ייבדק.
  לפני הערעור כדאי לדעת כי שינוי ציון, במידה שייעשה, יכול להיות בשני הכיוונים. הציון החדש יוכל להיות גבוה או נמוך מהציון הקודם. הציון שנקבע בעקבות בדיקת הערעור הוא הציון הסופי, לא תינתן אפשרות להגשת ערעור נוסף.
חזרה

נקודות זכות

סטודנטים יהיו זכאים לנקודות זכות עבור הקורס אם עמד בכל שלוש הדרישות האלה:
א. השלימו מספר של מטלות ודרישות מיוחדות המוגדרות לכל קורס. note1
ב. קיבלו בבחינת הגמר ציון 60 לפחות.
ג. ציונם הסופי בקורס הוא לפחות 60.


חזרה

חישוב ציון הגמר לתואר בוגר

ציון הגמר לתואר הוא ממוצע משוקלל של כל הציונים בקורסים שהסטודנטים למדו באוניברסיטה הפתוחה ושל הציונים על העבודות הסמינריוניות. שמות כל הקורסים האלה וציוניהם, וכן ציון הגמר לתואר, מפורטים במסמך "אישור לימודים לתואר בוגר אוניברסיטה", המוענק לכל הבוגרים ביחד עם תעודת הגמר.

במסמך "אישור לימודים לתואר בוגר אוניברסיטה" רשומים גם שמותיהם וציוניהם של קורסים שהסטודנטים למדו באוניברסיטאות אחרות באישורה של האוניברסיטה הפתוחה, אך לא רשומים בו קורסים שלמדו במוסדות אחרים לפני הרשמתם לאוניברסיטה הפתוחה, ושעבורם קיבלו נקודות זכות מן הוועדה להכרה בלימודים קודמים. ציוניהם של הקורסים שנלמדו במוסדות אחרים, הן אלה הרשומים באישור הלימודים הן אלה שאינם רשומים בו, לא נכללים בחישוב ציון הגמר המשוקלל לתואר, ובאישור רשומה הערה המציינת עובדה זו.

במדעים משקל כל קורס ברמת פתיחה או ברמה רגילה הוא כערך נקודות הזכות שהוא מקנה; משקל הקורסים המתקדמים (כולל סמינרים) הוא 3/2 מערך נקודות הזכות שהם מקנים.

חזרה

הצטיינות בתואר בוגר

ציון גמר לתואר מ-85 עד 94 מזכה בתואר בהצטיינות, וציון גמר לתואר מ-95 עד 100 מזכה בתואר בהצטיינות יתרה – וכל זאת בתנאי שלמד באוניברסיטה הפתוחה קורסים בהיקף של 60 נקודות זכות לפחות בתחום שבו יוענק התואר.
ציון גמר לתעודה על סיום חוג לאחר תואר מ-85 עד 94 מזכה בהצטיינות וציון גמר לתעודה מ-95 עד 100 מזכה בהצטיינות יתרה.

כללי ההצטיינות הקיימים יחולו על מקבלי הזכאות לתואר עד לתאריך 31.12.2019 אשר משויכים לטקס בשנת 2020.

כללי ההצטיינות החדשים יחולו על כל הבוגרים שיקבלו את התעודה בשנת 2021.
ההצטיינות לתואר ראשון תבוסס על העקרונות הבאים:
הצטיינות: 20% מהמסיימים להם מוענקת תעודה בטקס בוגרים מסויים, שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר במחלקה (או בתחום הלימוד) יחשבו כמצטיינים ובלבד שעמדו בדרישות המלאות לתואר וממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.
הצטיינות יתרה: מתוכם: 20% העליונים מכלל המצטיינים יזכו להערכה "בהצטיינות יתרה", בתנאי שממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות.
כל זאת בתנאי שלפחות 67% (2/3) מהיקף נקודות הזכות של תכנית הלימודים שבה יוענק התואר ולא פחות מ-72 נקודות הם בקורסים של האוניברסיטה הפתוחה.
שיטת ההצטיינות תחול על כלל התארים: חד-חוגי, דו-חוגי, תארים עם חטיבה. שיטה זו לא תחול על חוג לאחר תואר.
חלוקת הסטודנטים לקבוצות לצורך בחירת המצטיינים תיקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה של הוועדה לאישור תכניות לימודים .

מועד קובע: רשימת המצטיינים בכל טקס בוגרים תיקבע על פי רשימות ציוני הגמר של הזכאים לתואר עד המועד האחרון המזכה השתתפות בטקס הענקת התארים באותה שנה.

אזכור ההצטיינות יופיע לראשונה על גבי הדיפלומה בעת הענקתה בטקס.

 

חזרה

תיקון ציון הגמר לתואר בוגר

האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים לתקן את ציון הגמר לתואר על-ידי בחינה חוזרת בשלושה קורסים לכל היותר. בחינה לתיקון ציון לתואר כרוכה בתשלום. יש לפנות בבקשה למרכז ההישגים הלימודיים.

הציון האחרון הוא הציון הקובע.

תיקון ציון הגמר אפשרי רק בקורסים שפעילים בזמן שמוגשת בקשה לתקן את הציון. אם קורס שוכתב, הבחינה תהיה על הקורס המשוכתב, והסטודנטים יקבלו את מספר נקודות הזכות שמקנה הקורס המשוכתב (גם אם הייתה הפחתה במספר נקודות הזכות). כמו כן, על הסטודנטים לפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים כדי לקבל אישור שתכנית הלימודים האישית לא נפגעה כתוצאה מהשינוי. ניתן להיבחן במסגרת נוהל זה במהלך הלימודים ואין צורך להמתין עד לסיום התואר.

ציון הגמר המשוקלל לתואר "בוגר אוניברסיטה" אינו ניתן לתיקון או לשינוי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר.


חזרה

אישור זמני לתואר בוגר

א.סטודנטים שקיבלו אישור זמני לתואר יכולים לשפר ציונים עד שנה מיום הזכאות לתואר.

ב. סטודנטים שקיבלו אישור זמני לתואר יכולים לשנות תחום לימודים עד שנתיים מיום הזכאות לתואר.
סטודנטים שבמשך שנה לא יירשמו ללימודים לשינוי תחום, יונפק להם אוטומטית אישור סופי לתואר בתום שנה.
סטודנטים שבתום שנתיים עדיין נמצאים במהלך לימודיהם, יוכלו לפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים בבקשה להארכה.


חזרה

תאריך הזכאות לתואר בוגר

תאריך הזכאות לתואר נקבע אישית לכל בוגר. תאריך זה הוא היום שבו נקלט במחשב הציון של החובה האחרונה לתואר. ––––––––––––––––––––––––––––––––

note1 פירוט דרישות אלה מצוין בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים ובחוברת הקורס שהסטודנטים מקבלים בתחילת הקורס.

note2 משקל הציון בקורס מתקדם שנלמד עד סמסטר א1991 (לרבות קורס מתקדם סמינריוני וקורס מתקדם פרוסמינריוני) הוא 3/2 מערך נקודות הזכות שהקורס מקנה.