מניעת לימודים – כללים והנחיות


א.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מסטודנטים את המשך לימודיוהם לתואר בדיסציפלינה כלשהי, אם לא עמדו בדרישותיהם של ארבעה קורסים בדיסציפלינה האמורה.

 

ב.

דיקן הלימודים האקדמיים יהיה מוסמך להורות על מניעת הלימודים לתואר בנסיבות האמורות בסעיף א לעיל.

 

דיקן הלימודים האקדמיים יקבל את החלטתו לאחר התייעצות עם חברי הסגל ומרכזי ההוראה הנוגעים בדבר, ולאחר שיפגוש את הסטודנטים לשיחה אישית וינסה לשכנעם להפסיק את לימודיהם מרצונם. הסטודנטים יהיו זכאים לערער לפני נשיא האוניברסיטה; הכרעת הנשיא היא סופית.

 

דיקן הלימודים האקדמיים יודיע לסטודנטים ולמרכז המידע וההרשמה על החלטת המניעה.

 

ג.

סטודנטים שנמנע מהם המשך לימודים לתואר בדיסציפלינה כלשהי יהיו רשאים להמשיך ללמוד קורסים בדיסציפלינה האמורה, אך לא יהיו רשאים לגשת לבחינות בקורסים אלה.

 

תהיינה להם מלוא הזכויות לגבי קורסים בכל הדיסציפלינות האחרות.

 

לאחר שנתיים מיום המניעה הוא יוכל לפנות לאוניברסיטה ולבקש להתקבל שוב ללימודים לתואר, בדיסציפלינה שבה נמנעו לימודיהם.

 


חזרה