מידע לתלמידי תיכון

לקראת גיוס

עתודה אקדמית

תלמידים הלומדים בכיתה י"ב, רשאים לפנות בבקשה להתקבל לעתודה האקדמית לא יאוחר מחודש פברואר. מידע על העתודה האקדמית, מסלול ההרשמה, לוח הזמנים וטפסים להורדה ניתן למצוא באתר של אגף כוח אדם בצה"ל "עולים על מדים".

את הבקשה לצה"ל מומלץ להגיש מוקדם ככל האפשר. תחילת ההרשמה בחודש אוקטובר מדי שנה .

תנאי שירות מועדפים והטבות בצה"ל ללומדים במסלול זה.

דחיית גיוס

בהתאם להסכם עם משרד הביטחון, יורשה כל תלמיד שישלים את מחצית התואר או יותר עד לסיום כיתה י"בהערה1, לפנות בבקשה לדחיית גיוסו. על התלמיד למלא טופס בקשה לדחיית הגיוס ולהגישו ליחידה לתלמידי תיכון בדיקנט הלימודים באוניברסיטה הפתוחה על-פי המפורט על גבי הטופס. צה"ל יטפל טיפול פרטני בכל בקשה לדחיית גיוס בהתאם לצרכיו, על-פי סדר עדיפות שייקבע מעת לעת. את הבקשה יש להגיש מוקדם ככל האפשר, לאחר קבלת תאריך הגיוס וההרשמה לסמסטר ב באוניברסיטה הפתוחה.

הסבר על מסלול אקדמיזציה כאן 

טפסי בקשה ניתן לקבל ביחידה לתלמידי תיכון, דיקנט הלימודים, טל': 09-7781172 או כאן.

שיבוץ בצה"ל

שיבוצו של המתגייס ייקבע בהתאם לצורכי הצבא, תוך התחשבות בנתונים שונים (רצון המתגייס להתנדב ליחידה מסוימת, רמה איכותית, כושר רפואי וכדו’), ביניהם ההשכלה והרמה המקצועית של המתגייס במקצועות אשר מוכרים על-ידי צה"ל וחיוניים לצה"ל. לכן, מומלץ לדווח לצה"ל על לימודיך באוניברסיטה הפתוחה כבר ביום ההתייצבות הראשון. בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה שמחה להיענות לבקשותיהן של יחידות שונות בצה"ל המבקשות לפנות באמצעותה לתלמידים העומדים בפני גיוס כדי לבחור מתוכם את המתאימים לצורכיהן. המכתבים לתלמידים נשלחים ישירות מן האוניברסיטה הפתוחה ללא מסירת מידע על הסטודנטים לצה"ל. אם קיבלת מכתב מסוג זה והפנייה מעניינת אותך, עליך ליזום פנייה ליחידה על-פי המפורט במכתב, שכן זהותם של מקבלי המכתבים אינה נמסרת לצה"ל.

תלמידים המעוניינים להשתבץ במקצוע שאותו למדו, ולא שובצו מראש, יציגו את בקשתם בפני קצין המיון בבקו"ם ביום גיוסם. אם יימצא להם שיבוץ מתאים, הם יידרשו לחתום שנתיים קבע מתום שירותם הסדיר.

אנו מקווים כי סטודנטים רבים יגויסו לתפקידים הולמים לכישוריהם האקדמיים, ייהנו משירות מעניין ויתרמו כמיטב יכולתם בתחום השכלתם האקדמית לצה"ל.

הערות:

הערה1 נקודות הזכות המצטברות לצורך הגשת בקשה לדחיית גיוס הן אלו העומדות לזכות התלמיד/ה בעת הגשת הבקשה, ובנוסף, הנקודות העתידות להצטבר בגין הרשמתו/ה לסמסטרים א ו-ב של שנת לימודיו/ה בכתה י"ב. סמסטר הקיץ העוקב אינו נכלל בצבירה הנדרשת.Loading nanoRep customer support solution