מידע לתלמידי תיכון

הרשמה

שכר לימוד

ההרשמה נעשית לכל סמסטר בנפרד, לקורסים שאותם בחר הסטודנט ללמוד באותו סמסטר. שכר הלימוד משולם עבור כל קורס בכל סמסטר. סך תשלומי שכר הלימוד לתואר באוניברסיטה הפתוחה דומה לשכר הלימוד לתואר בכל האוניברסיטאות. ניתן לשלם בתשלומים. פרטים מלאים נמצאים כאן.

מתי להירשם?

בשנה האקדמית שלושה סמסטרים ויש להקפיד ולהירשם בתקופת ההרשמה שנקבעה לסמסטר המיועד.

סמסטר סתיו (א): מתחיל לאחר חגי תשרי ומסתיים בינואר/פברואר. ההרשמה הסדירה מתקיימת בחודשים מאי-יולי, וההרשמה המאוחרת מתקיימת בחודשים יולי-ספטמבר. ההרשמה המאוחרת כרוכה בתוספת תשלוםהערה1.

סמסטר אביב (ב): מתחיל במארס ומסתיים ביוני/יולי. ההרשמה הסדירה מתקיימת בחודשים נובמבר-ינואר, וההרשמה המאוחרת מתקיימת בחודשים ינואר-פברואר. ההרשמה המאוחרת כרוכה בתוספת תשלוםהערה1.

סמסטר קיץ (ג): מתחיל ביולי ומסתיים בספטמבר. ההרשמה הסדירה מתקיימת בחודשים מארס-מאי, וההרשמה המאוחרת מתקיימת בחודשים מאי-יולי. ההרשמה המאוחרת כרוכה בתוספת תשלוםהערה1. סמסטר קיץ קצר יותר מהסמסטרים הרגילים, ולכן עומס הלימודים בו גדול יותר. ההרשמה לסמסטר זה מיועדת לסטודנטים ותיקים המסוגלים להעריך את יכולתם לעמוד בקצב לימודים מהיר.

התאריכים המדויקים והמחייבים של מועדי ההרשמה הסדירה והמאוחרת בכל סמסטר מופיעים כאן.

קבלה ללימודים

תלמידי תיכון יתקבלו לאוניברסיטה הפתוחה בתנאים אלו:

  • ביום תחילת הסמסטר שאליו הם מעוניינים להירשם, הם יהיו תלמידי כתה ט ומעלה.
  • יכינו את המסמכים הבאים:
  • יעבירו את המסמכים הנ"ל ליחידה לתלמידי תיכון, פקס 09-7782054 או יציגו את המסמכים הנ"ל בריאיון אישי שיקבעו עם יועץ אקדמי לתלמידי תיכון באזור מגוריהם.
  • ייפגשו לריאיון אישי עם יועץ כללי לתלמידי תיכון באזור מגוריהם או באו"פ. (לפרטים לחצו כאן)
  • יעברו מבדק חשיבה מתמטית אם יתבקשו לעשות כן (אין צורך בהכנה, המבדק אינו מבוסס על חומר מתמטי שנלמד בביה"ס).

מועמדים שהתקבלו ללימודים:

  • מלאו את טופס בקשת הרשמה לסטודנט חדש, (הנמצא בערכת ההרשמה וגם כאן) כולל חתימתם וחתימת ההורים במקומות המיועדים לכך. בסמסטר הראשון ללימודים ניתן להירשם לקורס אחד בלבד. יש להקפיד לרשום בטופס ההרשמה את קוד העיסוק המתאים לתלמידי תיכון (84), כדי ליהנות מהמלגות וההטבות המיוחדות לתלמידי תיכון.
  • יוודאו שהרשמתם מלווה באישור יועץ אקדמי לתלמידי תיכון - בצורת חתימה על טופס ההרשמה, או באמצעות אישור ממוחשב.

את הטופס החתום והמלא על כל פרטיו יש להגיש למרכז הלימוד שבו בחר הסטודנט ללמוד (מסגרות לימוד 4-2 המפורטות כאן) או לשלחו למרכז ההרשמה באו"פ (מסגרת לימודית 1 המפורטת כאן).

הנחיות מיוחדות לתלמידי תיכון שנרשמו ללימודים

  • סטודנט חדש שהוא תלמיד תיכון/מתחת לגיל 18, יוכל לבטל את הרשמתו בסמסטר הראשון ללימודיו עד 5 שבועות מתחילת הסמסטר (ולא עד 3 שבועות, כמקובל) - בסמסטר הסתיו או בסמסטר האביב בלבד. בסמסטר הקיץ יוכל לבטל את לימודיו עד שבוע מעבר למקובל.
  • סטודנט שהוא תלמיד תיכון/מתחת לגיל 18 ונכשל בקורס הראשון, זכאי לבטל את הרשמתו לסמסטר השני (העוקב) ללימודיו ולקבל החזר של מלוא התשלום, וזאת אם בקשתו מתקבלת במרכז ההרשמה 3 שבועות, לכל המאוחר, מיום משלוח הציון הסופי שלו בקורס הראשון.
  • הורים לסטודנט שהוא תלמיד תיכון/מתחת לגיל 18, יוכל לקבל מידע על לימודיו או לבצע פעולות הקשורות להרשמתו, רק אם ימסרו את מספר הזהות והקוד האישי של בנם/בתם.

הערות:


הערה1 תלמיד תיכון שזו הרשמתו הראשונה לאוניברסיטה הפתוחה, פטור מתשלום עבור הרשמה מאוחרת.

Loading nanoRep customer support solution