Untitled גליונות קודמים אודות העדכן בית אופנט עדכן
עדכן 40
nivuthebrew.htm
חדשות האופ
קורסים חדשים
מחקרים
ראיונות
ימי עיון
דף על המדף
שונות

האם משהו משתנה בקיץ שלנו?

 

ד"ר ברוך זיו

 

בארץ קיימת תחושה שהקיץ, שמעולם לא היה קל, נעשה קשה יותר משנה לשנה ושגלי חום המלווים אותו מתעצמים ומתארכים. האם נכון הדבר?


מפת ההפרש בין הטמפרטורה הממוצעת ליולי-אוגוסט לתקופה 1976-2002 לבין זו של השנים 1949-1975
מפת ההפרש בין הטמפרטורה הממוצעת ליולי-אוגוסט לתקופה 1976-2002 לבין
זו של השנים 1949-1975 (עפ"י ארכיון הנתונים של NCEP/NCAR) המפה הופקה באמצעות
התוכנה: GrADS (Grided Analyzing and Display System) developed by Doty (1988)

 

במאה השנים האחרונות מסתמנת התחממות עולמית, הניכרת במיוחד ב-25 השנים האחרונות, שבמהלכן התחמם העולם ב-0.4oC בממוצע. ההתחממות – מקורה באפקט החממה, שנגרם מהגידול בכמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה, ובאפקט "אי החום העירוני" שמקורו באנרגיה הנפלטת מכלי רכב, ממבנים, ממפעלי תעשייה וממזגנים. עם זאת, ייתכן שההתחממות, לפחות בחלקה, הנה ביטוי לתנודות אקלימיות טבעיות. יש לציין שההתחממות אינה אחידה, וישנם אזורים שאפילו מתקררים.

 

בנוסף למגמת ההתחממות, נמצאה במספר מחקרים גם מגמת הקצנה בתנאי מזג האוויר, שבאה לידי ביטוי בהתגברות עוצמת הסערות והגשמים. חוקרים רבים מעריכים שהמגמה תימשך, ובנוסף לכך – גם אירועים של טמפרטורות חריגות יהפכו שכיחים יותר.

 

במסגרת מחקר, הממומן על-ידי האקדמיה הישראלית למדעים, בשיתוף עם ד"ר הדס סערוני ופרופ' פנחס אלפרט מאוניברסיטת תל-אביב, בחנו את מגמת השינוי בטמפרטורה הממוצעת ובאירועים הקיצוניים בחודשים יולי-אוגוסט. המחקר בדק את מגמת הטמפרטורה בגובה של 1500 מ’, שבו השפעת העיר איננה ניכרת, אך בכל זאת קשור קשר הדוק לתנאי עומס החום ליד הקרקע.

 

מפת הפרש הטמפרטורות בין 27 הקייצים האחרונים לבין ה-27 שקדמו להם מאשרת שאזורנו כלול באלה המתחממים בעונה זו. ניתוח סטטיסטי של הנתונים מראה ששיעור ההתחממות הממוצע בישראל בין השנים 1948-2002 הוא 0.65oC ב-50 שנה. הדבר ניכר גם מתוך העובדה שארבע מתוך חמש עונות הקיץ החמות ביותר לאורך תקופת המחקר אירעו דווקא בשבע השנים האחרונות. יש להעיר שבניגוד למגמת ההתחממות בקיץ, בחורף כלולה ישראל ברשימת האזורים (הבודדים) המתקררים על פני כדור הארץ, אם כי בשיעור זניח.

 

כדי להעריך אם קיימת מגמת הקצנה בטמפרטורה, נבדקה מגמת השינוי בשכיחות התרחשותם של ימים "חמים" ו"קרירים", כלומר, ימים שבהם הטמפרטורה חרגה מעבר לסטיית תקן אחת מעל או מתחת לערך הממוצע הרב-שנתי. כמצופה, מספר הימים החמים נמצא בעלייה, אך, שלא כצפוי, גם מספר הימים הקרירים נמצא בעלייה, אם כי במידה פחותה בהרבה. יש לציין שמשכם של האירועים החמים עלה אף הוא. הדבר מבטא הקצנה אקלימית כללית.

 

בדיקת התפלגות הטמפרטורות מראה שההתחממות הכוללת היא תוצאה משולבת של גידול בשכיחותם של האירועים הקיצוניים החמים ושל עליית הטמפרטורה בימים ה"רגילים". מגמה זו נראית מאיימת יותר אם ניקח בחשבון התגברות צפויה של תופעת אי החום העירוני בעתיד.