Untitled גליונות קודמים אודות העדכן בית אופנט עדכן
עדכן 40
nivuthebrew.htm
חדשות האופ
קורסים חדשים
מחקרים
ראיונות
ימי עיון
דף על המדף
שונות

10568 – 6 נקודות זכות

מטפורה בחשיבה החינוכית

 

ד"ר ניבה ולנשטין

 

"התלמיד הוא כמו עפיפון, הוא עף גבוה חופשי בשמים, אך מידת החופש שלו היא כאורך החוט שמחזיקה המורה". תיאור מקורי זה ניתן על-ידי תלמידת כיתה ח'. בית-הספר עצמו נתפס אצל תלמידים רבים "כבית-סוהר" או "כבית-חרושת" ואילו המורה נתפס כ"שוטר" כ"סוהר" אך גם כ"פסיכולוג", "רופא" או "יועץ". (ענבר, ניהול שונות – האתגר החינוכי, 2000).

 

המשפטים האלה מבטאים תפיסות מטפוריות של המערכת הבית-ספרית על מרכיביה השונים, והם מהווים את אחד הנושאים הנלמדים בקורס החדש מטפורה בחשיבה החינוכית. הקורס עוסק בתפקידה של המטפורה בשפה ובחשיבה ובהשלכותיה על תחום החשיבה החינוכית.

 

התבוננות בשפה שכולנו משתמשים בה מראה כי השפה דחוסה בכמות עצומה של ביטויים מטפוריים. כך, למשל, אנו מדברים על טיפוסים "מחוספסים", על רעיונות שקשה "לעכל", על כך שאנו "מטפסים בסולם החברתי", ועל כך שרגשותינו "מתפרצים". למעשה, אין תחום מושגי מופשט כמו רגשות, רעיונות, פעילויות מנטליות וכדומה, שאינו מכיל קבוצה שלמה של ביטויים מטפוריים המאירים היבטים שונים שלו. תופעה זו בלשון אינה ייחודית, כמובן, לשפה העברית, והיא אוניברסלית. בעבר, השימוש במטפורות הצטמצם להקשרים יצירתיים בלבד בתחומי הספרות והשירה, אולם כיום משמשת המטפורה מנגנון חשיבה מרכזי ביותר במערכת הקוגניטיבית ובפעילויות קוגניטיביות בסיסיות כגון למידה, בניית מושגים ופתרון בעיות.

 

נקודת המוצא של הקורס המתקדם לתואר ראשון מטפורה בחשיבה החינוכית היא, שהשימוש במטפורה הוא הכרחי ללמידה, לקומוניקציה ולהבנה. הוא משמש מנגנון למידה שבאמצעותו אנו רוכשים ידע חדש על בסיס אנלוגיה לידע קודם. את הידע שלנו על מושגים מדעיים כמו זרם חשמלי, למשל, אנו רוכשים על בסיס האנלוגיה לזרם המים. במחקר מעניין שנעשה על-ידי ווסניאדו ושומר (Vosniadou & Schommer, 1988) הוצג לילדי גן טקסט המתאר מושג מדעי שאינו מוכר (או מוכר באופן חלקי בלבד) – המושג דלקת. לקבוצת ילדים אחת הוצג הקטע בלא שימוש במטפורה, ואילו לקבוצה השנייה הוסיפו הסבר מטפורי מתחום אחר. למשל, האנלוגיה לתחום המלחמה, כאשר החיידקים הפולשים הם חיילי האויב, כדוריות הדם הלבנות הן החיילים "שלנו", אזור החדירה הוא שדה קרב וכן הלאה. לאחר מכן בדקו את מידת ההבנה והזיכרון של הילדים בשתי הקבוצות. התברר שהילדים שנחשפו למטפורה הבינו טוב יותר וזכרו טוב יותר את המושג המדעי, בהשוואה לקבוצת הילדים שלא נחשפו למטפורה. זהו אחד הניסויים הבולטים התומכים בעמדה שלפיה למטפורה יש תפקיד חשוב בלמידה ובשינוי הידע. נושא זה נלמד בהרחבה במסגרת הקורס.

 

עוד נושאים הנלמדים בקורס הם: המטפורות כמשקפות את חשיבתם של מורים העוסקים בהוראה; המטפורות כמעצבות את התפיסות של תהליך הלמידה כפי שהן באות לידי ביטוי בכתביהם של פילוסופים שונים של החינוך, וכן השימוש במטפורות בטיפול ובייעוץ חינוכי.

 

הקורס משלב מחקרים בין-תחומיים המפגישים ענפי מחקר שונים כמו בלשנות, פסיכולוגיה קוגניטיבית, חינוך, פילוסופיה ועוד, ומיועד לסטודנטים לחינוך, לפסיכולוגיה ולכל מי שמתעניין בנושא.

 

צוות הפיתוח:

פרופ' ישעיהו שן וד"ר ניבה ולנשטין (כותבים),

טובה צורף (עורכת).