9a דברים לזכרו של פרופ' נחמיה לבציון ז"ל
Untitled גליונות קודמים אודות העדכן בית אופנט עדכן
עדכן 40
nivuthebrew.htm
חדשות האופ
קורסים חדשים
מחקרים
ראיונות
ימי עיון
דף על המדף
שונות

דברים לזכרו של פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

נשיא האו"פ בשנים 1992-1987, אשר הלך לעולמו

ביום י"ז באב תשס"ג (15.8.03)*

 

קשה לעכל את העובדה המרה שאנו נפרדים היום מנחמיה לבציון ושההתייחסות אליו מעכשיו תהיה אך ורק בלשון עבר.


פרופ נחמיה לבציון
צילום: יורם וינברג

 

נחמיה היה איש רב פעלים ומעשים. מעבר להיותו מדען מן השורה הראשונה, שתרם לחקר עמי האסלאם והעמיד דורות של תלמידי מחקר, היה נחמיה פעיל מאוד גם בכל הקשור לניהול ולפיתוח אקדמיים. אני רוצה להזכיר, בעיקר, את תרומותיו במסגרת תפקידו כנשיא האוניברסיטה הפתוחה בשנים 1987-1992. נחמיה קיבל לידיו אוניברסיטה צעירה, בת 11 שנים בלבד, והצעיד אותה לתקופת פיתוח והתבססות אינטנסיביים. בתקופת כהונתו החלה האוניברסיטה בתכניות לימוד מובנות לתואר, מעבר לתכניות הלימוד הכלליות שהיו קיימות עד אז. הוא הפעיל לראשונה את מינהל הפיתוח האקדמי שעליו הוטלה המשימה של פיתוח הקורסים וספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. בכך הוא תרם תרומה חשובה ביותר לפיתוח מערך ספרי הלימוד המצוינים שעליהם מתבססים הקורסים של האוניברסיטה. נחמיה שם גם דגש מיוחד  על הרחבת פעילותה של האוניברסיטה ברחבי הארץ, ובמיוחד לעבר הפריפריה. בתקופת כהונתו כנשיא נפתחו מרכזי לימוד רבים ברחבי הארץ, והוכפל מספרם של הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.

 

נחמיה נתקל בקשיים תקציביים בעת כהונתו כנשיא, והיה זה הוא שהניח את התשתית לבסיס התקציבי של האוניברסיטה הפתוחה, שקיים עד עצם היום הזה.

 

בשנות כהונתו של נחמיה כיו"ר ות"ת הוא הביא לפיתוחן המואץ של המכללות הקיימות, לאקדמיזציה של מכללות רבות נוספות, להסטת רוב הגידול במספר הסטודנטים מהאוניברסיטאות אל המכללות, לחיזוק הפעילות האקדמית בפריפריה, ולפעילות ממוקדת לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב המגזר הערבי והמגזר החרדי. במשך שנים אלה המשיך נחמיה לעקוב מקרוב ולתרום להמשך התפתחותה וגידולה של האוניברסיטה הפתוחה, והיה נכון תמיד להשיא לה עצה ולהעלות רעיונות לקידומה.

 

אמרו חכמינו: "אתה מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם: אחד מה שקוראים לו אביו ואמו, ואחד מה שקוראים לו בני-אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו; טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו." ואכן נחמיה קנה לו שם בכל הקשור להשכלה הגבוהה בארץ.

 

האוניברסיטה הפתוחה אסירת תודה לנחמיה ומוקירה את תרומותיו הרבות לפיתוחה, לקידומה ולביסוסה.

 

משפחת האוניברסיטה הפתוחה מרכינה ראשה באבל עם לכתו מאתנו, ומשתתפת בצערה הכבד של תרצה ושל בני המשפחה.

 

 

 

יהא זכרו ברוך.

פרופ' אליהו נסים

נשיא האוניברסיטה הפתוחה

 

 

*

דברי ההספד נאמרו בטקס ההלוויה בירושלים.