כינון אפיק המעבר – חשון תשס"ח, אוקטובר 2007
המידע באתר עודכן לאחרונה בכסלו תשע"ט, נובמבר 2018

אפיק משולב ללימודי ניהול מערכות בריאות

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר:באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לניהול מערכות בריאות

למעלה    

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והמחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אפיק מעבר ללימודים במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המחלקה לניהול מערכות בריאות בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין הלימודים במחלקה לבין מקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, מתחייבת המחלקה לניהול מערכות בריאות לקבל ללימודים כל סטודנט שישלים באו"פ את מקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, ויעמוד בו בהישגים גבוהים. הפרטים המלאים מובאים בהמשך.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור דרך האפיק המשולב למחלקה לניהול מערכות בריאות, יוכלו להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הם מבקשים להגיע למחלקה, וזאת – בין אם עמדו בתנאי הרישום הכלליים לאוניברסיטת בן-גוריון (‏הנוגעים לתעודת בגרות ולציון בבחינה הפסיכומטרית‎)‏, בין אם לאו. בטופס ההרשמה עליהם לרשום כי הם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחילו ללמוד בה את לימודי האפיק, כנדרש.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

הקבלה ללימודים מותנית גם ברמת ההישגים באו"פ כמפורט בסעיף קבלה למחלקה.

גיליון הציונים החלקי, המוגש בעת ההרשמה, אמור לשקף סבירות להשלמת הדרישה בזמן, וברמה הנדרשת.

קבלה למחלקה

הקבלה למחלקה לניהול מערכות בריאות מובטחת לסטודנטים שילמדו באו"פ את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות להלן וישיגו בהם ציון ממוצע של 85 לפחות וציון שלא יהיה נמוך מ-75 בקורס בודד וכן יעברו בהצלחה ראיון קבלה למחלקה.

התחלת הלימודים במחלקה

סטודנטים המבקשים להתקבל למחלקה, על סמך הישגיהם באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייבים להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ-5 שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיים באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון.

קורס רלוונטי הוא כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות שלהלן.

מעבר לחוגים אחרים

סטודנטים שיתקבלו ללימודים במחלקה לניהול מערכות בריאות, וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת בן-גוריון בהמשך לימודיהם התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה של תלמיד שנה א לחוג החדש.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

טבלת הקבלות

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

האוניברסיטה הפתוחה   אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לניהול מערכות בריאות
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10131 מבוא למיקרוכלכלה 3 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א 3
10126 מבוא למקרוכלכלה 4 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב 3
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 3 48011111 שיטות כמותיות בניהול 3
30111   מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א 3     48014014     סטטיסטיקה בניהול   3
30112 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב 3
10280 יסודות החשבונאות 6 68111061 יסודות החשבונאות  3
  10430
10430
10434  
  התנהגות ארגונית1 או
התנהגות ארגונית-מיקרו1 +
התנהגות ארגונית-מקרו1
6
6
6
48014012
48011051
יסודות הניהול
מדעי התנהגות במנהל
3
3
10281     ניהול השיווק 6 48010012 שיווק ופרסום שרותי בריאות 3

השלמת קורסי חובה

סטודנטים שיתקבלו ללימודים במחלקה לניהול מערכות בריאות, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה הבאים משנה א: מבוא למדעי הבריאות, מערכות שירותי בריאות בישראל א+ב, סוציולוגיה של הבריאות, מבוא למערכות מידע לניהול.

פטורים

סטודנטים שיגיעו ללימודים דרך האפיק המשולב, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. עבור קורסים אלה יקבלו זיכוי אקדמי לפי התקנון (‏ציון מילולי‎)‏. בטבלת ההקבלות מפורטות גם נקודות הזכות שייזקפו לזכותו בגין לימודיו באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים במחלקה עד להשלמת התואר.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה לניהול מערכות בריאות.

מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ למחלקה לניהול מערכות בריאות, בלא שעמדו במלוא הדרישות המפורטות בטבלת ההקבלות, המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. מי שלמד באו"פ והתקבל למחלקה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט – מידת ההכרה בלימודים קודמים תיקבע על-ידי המחלקה לניהול מערכות בריאות, לפי שיקול דעת המחלקה. במקרה זה, ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק קווים מנחים בלבד, אך לא תהיה מחייבת.

לימודי אנגלית

אוניברסיטת בן-גוריון דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר המיוחד, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור, כתנאי לקבלה לאוניברסיטת בן-גוריון.


1 מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) בגרסתו הקודמת לפני סמסטר ב2018, פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו
(10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434).