כינון אפיק המעבר – שבט תשע"ד, ינואר 2014

אפיק מעבר למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (‏להלן המחלקה‎)‏ של אוניברסיטת בן-גוריון.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להמשיך לימודיהם לתואר ראשון דו-מחלקתי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת בן-גוריון. הקבלה למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת בן-גוריון היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך. בנוסף, על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה (‏‏בין אלו של אפיק המעבר, אם יש כזה, או בתנאים הרגילים‎‎)‏‏ של מחלקה נוספת.

סטודנטים שיתקבלו למחלקה ויבקשו לעבור למחלקה אחרת באוניברסיטת בן-גוריון בהמשך לימודי התואר הראשון, יחויבו לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א למחלקה המבוקשת.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים להתקבל למחלקה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים במחלקה לא יאוחר מ-3 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון במקבץ ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך המקבץ.

הרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור לשנה ב למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה דרך אפיק המעבר, יוכלו להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם מבקשים להתקבל. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון ולא יאוחר מיום 31.7 יהיה על המועמדים להעביר למדור הרישום את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

השלמת הקורסים הנדרשים באו"פ לפני התחלת הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון, היא תנאי הכרחי לקבלה לשנה ב דרך אפיק מעבר.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור למחלקה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור על סמך הקורסים שנלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכות הסטודנטים במחלקה בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך הלימודים עד להשלמת התואר באוניברסיטת בן-גוריון. ציוני האו"פ לא ישוקללו בציון הגמר.

סטודנטים שיתקבלו למחלקה בדרך אחרת (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטור (‏ולצבירת נקודות זכות במחלקה‎)‏ בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיימו בהצלחה באו"פ במהלך שלוש השנים שקדמו לקבלתם למחלקה.1

בקשה לפטור בגין קורסים נוספים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות תישקל על ידי ועדה מתאימה במחלקה, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר.

בכל מקרה, השלמת הלימודים לתואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תחייב לימוד של לפחות 40 שעות סמסטריאליות באוניברסיטת בן-גוריון.

לימודי אנגלית

הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון2 חייבים להשלים את הקורס אנגלית מתקדמים 2, המקנה 2 נקודות זכות, עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיהם. מי שרמת ידיעותיהם באנגלית אינה מאפשרת השתלבות בקורס זה חייבים בקורסי הכנה שאינם מקנים נקודות זכות. המחלקה ממליצה לכל מי שמתכוונים לעבור אליה מן האו"פ, להשלים את דרישת האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מי שסיימו את הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2 באוניברסיטת בן-גוריון, ויזוכו ב-2 נקודות זכות שהוא מקנה.

קורסי האו"פ ברמות נמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אך לא יקנו נקודות זכות.

קורסי האו"פ ברמות נמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ולא יקנו נקודות צבירה.


1 פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בלוח ההקבלות, או שחלפו יותר משלוש שנים מאז נלמדו, יינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה, ועל בסיס אישי.

2 למעט מי שפטור באוניברסיטת בן-גוריון מלימוד אנגלית (‏על סמך מבחן סיווג באנגלית או על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר‎)‏.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל יועצי המחלקה לסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ, בטל': 09-7782222. או ישירות לפי רשימת יועצי אפיקי המעבר באתר האו"פ.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ במקבץ קורסים מוגדר. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב סטודנטים של האו"פ, אשר במסגרת לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה יעמדו בדרישות הבאות:

  • סיום בהצלחה (‏ציון 85 ומעלה‎)‏ של כל אחד משלושת הקורסים של האו"פ הרשומים במקבץ הקורסים של האו"פ שלהלן והשגת ממוצע של 90 לפחות ב-3 הקורסים המפורטים.

  • סטודנטים הלומדים באפיק המעבר יידרשו להשלים את הקורס תוכנות סטטיסטיות במקביל לקורסי שנה ב, אלא אם כן, הכירה ועדת ההוראה המחלקתית בלימודים קודמים המאפשרים פטור מקורס זה.

למעלה    

מקבץ הקורסים של האו"פ

האוניברסיטה הפתוחה
מספר שם הקורס נ"ז

10134

מבוא לסוציולוגיה

6

10153

מבוא לאנתרופולוגיה

6

10775

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1

4


1 או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111, 3 נ"ז‎)‏ + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112, 3 נ"ז‎)‏. לקורס יסודות המחקר הכמותי ב (‏10775‎)‏ יש כתנאי קבלה קורס שאינו נכלל באפיק המעבר.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מספר שם קורס נ"ז מספר שם קורס נ"ז

10134

מבוא לסוציולוגיה

6

102-1-0118

102-1-0128

יסודות הסוציולוגיה (‏א+ב‎)‏

5

10153

מבוא לאנתרופולוגיה

6

102-1-0098

102-1-0108

מבוא לאנתרופולוגיה (‏א+ב‎)‏

5

10775

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1

4

102-1-0078

102-1-0088

סטטיסטיקה א

סטטיסטיקה ב

3

3

10495

מגמות בחברה הישראלית

6

102-1-0019

102-1-0029

החברה הישראלית א+ב

5

10721

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

6

102-1-0338

102-1-0348

מבוא לתאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות

+

תאוריות סוציולוגיות מתקדמות

2

2


1 או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111, 3 נ"ז‎)‏ + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112, 3 נ"ז‎)‏.

למעלה