כינון אפיק המעבר – תמוז תשע"ו, יולי 2016
המידע המופיע באתר עודכן בטבת תשע"ט, ינואר 2019

אפיק מעבר ללימודים בפקולטה למשפטים

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה, החטיבה למשפט ציבורי

המשך הלימודים והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

למעלה    

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏‏להלן: האו"פ‎)‏‏ ואוניברסיטת בר-אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה ללימודים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן (‏‏להלן: הפקולטה‎)‏.

הפקולטה בדקה ומצאה כי קיימת הקבלה בתוכן וברמה בין קורסים לתואר בוגר בפקולטה לבין קורסים הנלמדים במסגרת החטיבה למשפט ציבורי (‏להלן: החטיבה‎)‏ באו"פ.

לפיכך, מוכנה אוניברסיטת בר-אילן להתחייב לקבל ללימודים בפקולטה סטודנטים שישלימו באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על ידי שני המוסדות, כמפורט בטבלת הקבלות להלן.

למעלה    

מידע כללי

תחולה

סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה, על סמך הישגיהם באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייבים להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ-5 שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנתיים מאז סיימו באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון. קורס רלוונטי הוא כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות שלהלן.

הרשמה

סטודנטים הלומדים באו"פ ומעוניינים לעבור דרך אפיק המעבר ללמוד בפקולטה יוכלו להירשם לאוניברסיטת בר-אילן במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הם מבקשים להגיע לפקולטה. בטופס ההרשמה עליהם לרשום כי הם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד על כך שהם נמצאים בשלבי סיום של הלימודים באפיק המעבר, כנדרש.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה על הסטודנטים להעביר לאוניברסיטת בר-אילן את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

השלמת הלימודים באפיק לפני התחלת הלימודים בפקולטה, היא אחד מתנאי הקבלה לפקולטה. הקבלה מותנית גם ברמת ההישגים באו"פ כמפורט בסעיף דרישות אפיק המעבר להלן.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לפקולטה, לוודא מדי סמסטר או שניים אם חלו שינויים בדרישות אפיק המעבר. המידע באתר יעודכן באופק שוטף.

האו"פ והפקולטה מתחייבות כי אם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר לפקולטה – לא יחול השינויים רטרואקטיבית על סטודנטים שהחלו את לימודיהם בהתאם לתכנית המאושרת לאפיק המעבר שהייתה קיימת עם הרישום לקורס הראשון בחטיבה.

לימודי אנגלית

אוניברסיטת בר-אילן דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור, כתנאי לקבלה לאוניברסיטת בר-אילן.

ייעוץ

אם בעקבות קריאה מדוקדקת של המידע המופיע כאן, דרושות לכם הבהרות נוספות, תוכלו לפנות לכל אחד מיועצי האו"פ במחלקה לסוציולוגיה מדע המדינה ותקשורת באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ, בטלפון: 09-7782222.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע 90 ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו, ובנוסף עליהם לעמוד ברף של 10% עליונים בקבוצת הלימוד באו"פ, על פי אישור שינתן להם מאת האחראי/ת באו"פ על החטיבה למשפט ציבורי.

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה שמהם אינם פטורים, במהלך השנה הראשונה ללימודיהם בפקולטה.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

החטיבה למשפט ציבורי 

אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למשפטים

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם

ש"ס1

10812

המשפט החוקתי של ישראל

6

99-2014

משפט חוקתי

6

10790

משפט מינהלי של ישראל

6

מקצוע בחירה

6

10835

מבוא למשפט ויסודות המשפט2

4

99-101

מבוא ללימודי משפטים

2

שניים מבין קורסי הבחירה הבאים:

יוכרו לא יותר מאשר 12 ש"ס ע"ח מקצועות הבחירה או ע"ח מקצועות משפט ו... לפי שיקול דעת הפקולטה

10354

דיני עבודה

6

ע"ח מקצועות בחירה

6

10724

דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל

3

ע"ח מקצועות בחירה

3

10802

משפט השלטון המקומי בישראל

6

ע"ח מקצועות בחירה

6

10957

רגולציה מתאוריה למעשה

6

ע"ח מקצועות בחירה

6

פטורים

סטודנטים שיגיעו דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור ממקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. הפטורים הללו יקצרו את משך הלימודים בפקולטה עד להשלמת התואר בסמסטר אחד, כך שמשך הלימודים יהיה 3 שנים (‏6 סמסטרים‎)‏ במקום שלוש וחצי (‏שבעה סמסטרים‎)‏. פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעת הפקולטה. סך כל הפטורים על סמך הקורסים של החטיבה למשפט ציבורי באו"פ (‏לא כולל אלו שבטבלת ההקבלות‎)‏ יעמוד על מקסימום של 26 ש"ס.


1 1 ש"ס באוניברסיטת בר-אילן שווה ל-1 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה.

2 או במספרו הקודם 10735.