מועד כינון אפיק המעבר – יולי 2008
המידע המופיע באתר עודכן בתמוז תשע"א, יולי 2011

אפיק מעבר לחוג לכלכלה

תחילת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה, בחוג לכלכלה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לכלכלה של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, שווה ערך בהיקפו לשנת לימודים אחת.

תחולה

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג בכלכלה של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבמקבץ, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך המקבץ.

בשל האופי הניסיוני של אפיק המעבר, תהיה הקבלה לחוג מובטחת, לפי שעה, לסטודנטים שיעמדו בכל הדרישות עד תחילת שנת הלימודים תשע"ו (‏2014/2015‎)‏.

למעלה    

מידע כללי

ההרשמה לחוג לכלכלה של אוניברסיטת חיפה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה להגיע לחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. במעטפת ההרשמה יש לציין כי הרישום הוא לשנה מתקדמת. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות המקבץ היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר. בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת חיפה (‏טל': 04-8240324/5/6‎)‏ ובמקביל גם למזכירות החוג לכלכלה (‏04-8240087‎)‏.

שינויים בתוכניות הלימודים ובאפיק המעבר

עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים. גם היצע הקורסים עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לחוג בכלכלה של אוניברסיטת חיפה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות חוברת המידע שברשותם. לצורך הבירור יש להתקשר למוקד הפניות של האוניברסיטה הפתוחה (‏טל': 09-7782222‎)‏. אם תאריך ההוצאה של החוברת העדכנית שונה (‏מאוחר יותר‎)‏ מזו שבידכם, בקשו שישלחו לכם אותה בדואר. ניתן לבדוק את המידע גם באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה. המידע יעודכן שם באופן שוטף. אפשר כמובן לקבל חוברת מעודכנת גם בחלון ההרשמה בבניין האוניברסיטה הפתוחה ברמת-אביב ובקמפוס האוניברסיטה הפתוחה בחיפה בבית-בירם, רח' אבא חושי 15.

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.

לימודי אנגלית

עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים א של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית מתקדמים 1.

עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מלימודי חובה באנגלית.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל היועצים בתחום הכלכלה באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 09-7782222. בנוסף ניתן להיעזר בתרשים זרימה ומידע מפורט על הקורסים באתר המחלקה לניהול וכלכלה.

למעלה    

דרישות אפיק מעבר

הקבלה לשנה ב בחוג לכלכלה של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. הקבלה מובטחת לכל סטודנט שישלים באוניברסיטה הפתוחה את מקבץ הקורסים המפורט להלן, ויעמוד בדרישות בציון ממוצע של 91 לפחות, וציון מינימלי 91 בשלושת המקצועות הבאים: מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏, מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏ וחשבון דיפרנציאלי לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10142‎)‏. סטודנטים שממוצע ציוניהם במקבץ יהיה 91 ומעלה אך לא ישיגו ציון 91 ומעלה בשלושת המקצועות יוכלו גם הם להגיש מועמדות לחוג. מבין מועמדים אלה החוג יקבל סטודנטים בהתאם ליכולת הקליטה שלו ולפי רמת הציונים.

מקבץ הקורסים באוניברסיטה הפתוחה

מספר קורס

שם הקורס

הערות

10131 מבוא למיקרוכלכלה בציון מינימלי של 91
10126 מבוא למקרוכלכלה בציון מינימלי של 91
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי ניהול וכלכלה בציון מינימלי של 91
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
10280 יסודות החשבונאות

סטודנטים שיתקבלו לחוג כתלמידי שנה ב, בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויבו להשלים בחוג לכלכלה של אוניברסיטת חיפה את הקורס חשבון אינפיטיסימלי ב בסמסטר הראשון, חשבונאות ניהולית בסמסטר השני, ומבוא לניהול בשנה הראשונה ללימודיהם בחוג.

למעלה