מועד כינון אפיק המעבר – אלול תשע"ג, אוגוסט 2013
המידע המופיע באתר עודכן לאחרונה בניסן תשע"ט, אפריל 2019

אפיק מעבר לחוג לסיעוד

תחילת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה, בחוג לסיעוד

למעלה    

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לסיעוד של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האו"פ, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

החוג לסיעוד מתחייב לקבל אליו כתלמידי שנה ראשונה לתואר ראשון כל מי שיעמדו במלוא דרישות אפיק המעבר כולל השלמת הקורסים בממוצע הנדרש, מבחן התאמה חוגי, בחינת ידע בעברית, ולימודי אנגלית (ראו פירוט בהמשך).

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הבטחת קבלה

החוג לסיעוד מתחייב לקבל אליו כתלמיד שנה ראשונה לתואר ראשון כל סטודנט של האו"פ מגיל 20 ומעלה, אשר במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה יסיים בהצלחה (‏‏ציון 70 ומעלה‎‎)‏‏ כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלה שלהלן וישיג ממוצע של 85 ומעלה.

סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות וממוצע ציוניהם יהיה 80 ומעלה, אך פחות מ-85, יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של החוג לסיעוד. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנטים, ובאפשרות הקליטה של החוג.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת חיפה אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת חיפה במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת חיפה, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת חיפה – החוג לסיעוד

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם הקורס

נ"ז

20116

עולם הכימיה

4

01א.290.1005

כימיה (‏ותרגול‎)‏

3

20118

ביולוגיה כללית א

6

01א.290.1016

ביולוגיה של התא

2

10769

יסודות המחקר הכמותי א1

4

01א.290.1027

שיטות מחקר

2

10136

מבוא לפסיכולוגיה

6

01א.290.1007

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית

4


1לקורס זה תנאי קבלה שאינם נכללים באפיק המעבר. הלומדים באפיק המעבר שאינם עומדים בתנאי הקבלה יוכלו לקבל פטור מתנאי הקבלה ממרכז ההוראה של הקורס.
שימו לב! הקורס מוצע אך ורק בסמסטר א.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מארבע שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון מטבלת הקורסים, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלה זו.

למעלה    

ההרשמה לחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג לסיעוד. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האוניברסיטה הפתוחה המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג לסיעוד. על מנת להבטיח את קבלתם לשנת לימודים מסוימת בהתאם לתנאי אפיק המעבר יהיה על הסטודנטים להעביר את ציוני כל הקורסים עד סוף אוגוסט שבשנת הלימודים הקודמת (משמעות הדבר היא שעל הסטודנטים להיבחן באוניברסיטה הפתוחה לכל המאוחר במועד א הראשון של סמסטר ב). מי שיעבירו את ציוניהם לאחר מועד זה קבלתם לשנת הלימודים העוקבת תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה. בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת חיפה בפקס 04-8240411 או בדוא"ל mcarme@univ.haifa.ac.il.

למעלה    

פטורים

סטודנטים שיגיעו לחוג לסיעוד דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על ידי הקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות.

במסגרת השנה הראשונה, יהיה על הסטודנטים להשלים את הקורסים הנלמדים בחוג לסיעוד בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או שהסטודנטים לא למדו אותם קודם לכן.

למעלה    

שינויים בתוכניות הלימודים ובאפיק המעבר

עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים. גם היצע הקורסים עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ, המעודכן באופן שוטף.

למעלה    

מבחן התאמה חוגי

החל משנת הלימודים תשע"ו מועמדים לחוג לסיעוד המעוניינים להירשם ללימודים נדרשים לעבור מבחן התאמה חוגי. לפרטים נוספים ראו: http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/applicants/Afik_maavar_Openu.pdf

למעלה    

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא הייתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לבירור ציון הסף הנדרש יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3.

למעלה    

לימודי אנגלית

לכל המועמדים לאוניברסיטת חיפה נדרשת רמת סף באנגלית. הרמה נקבעת על סמך ציון במבחן אמ"יר/אמיר"ם או על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר. לבירור רמת הסף הנדרשת ולבירורים נוספים בנושא האנגלית יש לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת חיפה, 04-8249992/3. לקבלת התואר בחוג לסיעוד יש להשלים באנגלית את רמת מתקדמים 2 המקבילה לאנגלית: מתקדמים ב של האו"פ. כלומר, מי שהשלימו את אנגלית ברמה A באו"פ יהיו פטורים מלימודי אנגלית בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה. מומלץ לכל מי שמתכוונים לעבור לחוג לסיעוד מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. הקורסים הנדרשים באנגלית אינם מקנים נקודות צבירה (נק"ז).

פטור בגין לימוד קורסי האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה, יינתן לפי הפירוט הבא:

  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: בסיסי (רמה C) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית בסיסי.
  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים א (רמה B) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית מתקדמים א.
  • עמידה בדרישות אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מלימודי חובה באנגלית
למעלה    

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, אפשר לפנות אל יועצי אפיק המעבר לסיעוד באוניברסיטה הפתוחה באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ 09-7782222. רשימת היועצים לאפיקי המעבר מפורסמת באתר האו"פ בכתובת https://www.openu.ac.il/counseling/academic.html.

למעלה