כינון אפיק המעבר – תמוז תשס"ד, יוני 2004
. המידע המופיע באתר עודכן לאחרונה בחודש ניסן תשע"ז, אפריל 2017

אפיק מעבר לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר : בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית, קמפוס רחובות

למעלה    

מבוא

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית ברחובות (להלן הפקולטה) והאוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) החליטו למסד אפיק מעבר מן האו"פ למחלקות השונות בפקולטה. הפקולטה בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין לימודי שנה א בפקולטה לבין מקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, הפקולטה מתחייבת לקבל ללימודים כל סטודנט שישלים באו"פ את מקבץ הקורסים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, ויעמוד בו בהישגים הנדרשים. הפרטים המלאים מובאים בהמשך.

הסטודנטים יתקבלו לשנה ב ללא תנאי קבלה אחרים. על פי מקבץ הקורסים שלמדו (מסלול מלא או קצר – ראו סעיף קבלה לפקולטה), יקבע אם יתקבלו לשנת השלמות או לשנה ב רגילה. מועמדותו של סטודנט שירצה לעבור מן האו"פ לפקולטה, בלא שעמד במלוא דרישות המקבץ המפורטות בהמשך, תידון לפי ההליכים הרגילים. סטודנט שלמד באו"פ והתקבל לפקולטה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט – מידת ההכרה בלימודים הקודמים שלו תיקבע על-ידי החוג המקבל, לפי שיקול דעת החוג. ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק, במקרה זה, קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לפקולטה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור לפקולטה לשנה א או ב דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לפקולטה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם מבקשים להגיע לפקולטה, וזאת – בין אם הם עומדים בתנאי הרישום הכלליים לאוניברסיטה העברית (הנוגעים לתעודת בגרות ולציון בבחינה הפסיכומטרית), בין אם לאו. בטופס ההרשמה עליהם לציין כי הם לומדים באפיק המעבר מהאו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחילו ללמוד בה את לימודי האפיק, כנדרש. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר לפקולטה לחקלאות את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

הקבלה לפקולטה מותנית בהשלמת מקבץ הלימודים הנדרש במסלול הקצר או המלא (ראו קבלה לפקולטה) ובהצגת פטור מאנגלית (ראו לימודי אנגלית) לפני התחלת הלימודים בפקולטה.

גיליון הציונים החלקי, המוגש בעת ההרשמה, אמור לשקף סבירות להשלמת הדרישות בזמן וברמה הנדרשת.

למעלה    

קבלה לפקולטה

נקבעו שני מסלולי קבלה לפקולטה דרך אפיק המעבר:

א. מסלול מלא: סטודנטים שיסיימו מסלול זה בתנאים הנדרשים, יתקבלו לשנה ב ואת קורסי שנה א החסרים להם, הם ישלימו במהלך לימודיהם על-פי רצף דרישות מוקדמות.

ב. מסלול קצר: מסיימי מסלול זה בתנאים הנדרשים יתקבלו לשנת השלמות של קורסי שנה א שבמהלכה יוכלו ללמוד גם קורסים של שנה ב על-פי הרקע האקדמי שצברו כדרישות מוקדמות.

על הסטודנטים להירשם ברישום המקוון לשנה ב (הן במסלול מלא והן את המסלול המקוצר) ובמקביל לשלוח לפקולטה את גיליון הציונים שלהם.

הערה: הסטודנטים יוכלו להשלים את דרישות המסלול המלא הן על-ידי לימוד הקורסים הנדרשים באו"פ והן על-ידי לימוד קורסי הפקולטה לחקלאות הדרושים להם באמצעות המדור ללימודי חוץ בפקולטה, טל': 08-9489990.

לחוגים מדעי הצמח בחקלאות (710), אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715), מדעי הקרקע והמים (716), מדעי בעלי החיים (718) וביוכימיה ומדעי המזון (722) קיימים שני מסלולים – מלא וקצר.

לשני חוגים – כלכלת סביבה וניהול (717) וניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729) – קיים מסלול מלא בלבד.

הדרישות לכל מסלולי המעבר מפורטות בסעיף דרישות אפיק המעבר.

תוקף הלימודים

סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה לחקלאות באמצעות אפיק המעבר, חייבים להגיע לפקולטה תוך 3 שנים ממועד סיום הלימוד של מקבץ הקורסים הנדרש ולא יאוחר מ-6 שנים מאז תחילת הלימוד של הקורסים שבמקבץ. שנות השירות הצבאי הסדיר לא ייספרו במניין 6 השנים הללו.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלות ההקבלות שבסעיף דרישות אפיק המעבר. עבור קורסים אלה יקבלו התלמידים זיכוי אקדמי לפי התקנות (ציון מילולי). בטבלאות מפורטות גם הנקודות שייזקפו לזכותם בפקולטה בגין הלימודים באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים בפקולטה עד להשלמת התואר.

לתשומת לב: לעתים קורסים של הפקולטה מקבילים לצירוף שני קורסים או יותר של האו"פ. במקרים כאלה יינתן פטור מקורסים בפקולטה רק למי שלמד באו"פ את כל הקורסים שבצירוף.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלות ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעתם של החוגים בפקולטה.

למעלה    

לימודי אנגלית

תלמידים המתכננים לעבור לפקולטה לחקלאות דרך אפיק המעבר, חייבים להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון המזכה בפטור.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, ניתן לפנות טלפונית ליועצי האו"פ בתחום המדעים באמצעות מוקד הפניות בטל': 09-7782222. שאלות המתייחסות לקורסים בדיסציפלינות מסוימות (כגון פיסיקה, כימיה, מתמטיקה) רצוי להפנות ליועצים מדיסציפלינות אלה.

בשאלות הקשורות ללימודים בפקולטה לחקלאות ניתן לפנות למזכירות לענייני הוראה ותלמידים בפקולטה, טל': 08-9489431/331/190,

כתובת דואר אלקטרוני: kareny@savion.huji.ac.il

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)

על הסטודנטים לסיים באו"פ את כל הקורסים שבטבלה בציון ממוצע 80 ומעלה. הציון המינימלי בכל קורס צריך להיות 75. בקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למַקרוכלכלה נדרש ציון 80 לפחות.

למעלה    
\

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטה העברית אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטה העברית במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטה העברית, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה הפקולטה לחקלאות
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נקודות צבירה
מבוא למיקרוכלכלה (10131) 3 מבוא לכלכלה א (71709) 4
מבוא למַקרוכלכלה (10126) 4 מבוא לכלכלה ב (71710) 4
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) 3 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א (71723) 4
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112) 3 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב (71724) 3
חדו"א א (20406)1 6 חדו"א א מורחב (71740) 6

הערה: בנוסף לקורסים הכלולים בטבלה ניתן גם ללמוד את קורס האו"פ מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404, 6 נ"ז). סטודנטים שיסיימו בהצלחה קורס זה יזכו בפטור מקורס הפקולטה יסודות החשבונאות והתמחיר (71751, 4 נ"ז).


1 מסיימי הקורס חדו"א א באו"פ ישלימו חומר חסר בנושא פונקציות רבות משתנים לפי אחת מהחלופות הבאות:

א. ילמדו באו"פ קורס חדו"א ב.

ב. ילמדו את הקורס חדו"א ב מורחב, במקביל ללימודיהם באו"פ כתלמידים שלא מן המניין, באמצעות המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות, טל' 08-9489990.

למעלה    

החוג לניהול, מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729)

על הסטודנטים לסיים באו"פ את כל הקורסים שבטבלה בציון ממוצע 80 ומעלה. הציון המינימלי בכל קורס צריך להיות 75. בקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למַקרוכלכלה נדרש ציון 80 לפחות.

למעלה    

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה הפקולטה לחקלאות
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נקודות צבירה
מבוא למיקרוכלכלה (10131) 3 מבוא לכלכלה א (71709) 4
מבוא למַקרוכלכלה (10126) 4 מבוא לכלכלה ב (71710) 4
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) 3 סטטיסטיקה תיאורית ושימוש בגיליון האלקטרוני (71011) +
יסודות הסטטיסטיקה (71013)
1
3
חדו"א א (20406)1 6 חדו"א א מורחב (71740) 6
עולם הכימיה (20116) 3 כימיה מבואות (65516) 2

הערה: בנוסף לקורסים הכלולים בטבלה ניתן גם ללמוד את קורס האו"פ מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404, 6 נ"ז). סטודנטים שיסיימו בהצלחה קורס זה יזכו בפטור מקורס הפקולטה יסודות החשבונאות והתמחיר (71751, 4 נ"ז).


1 מסיימי הקורס חדו"א א באו"פ ישלימו חומר חסר בנושא פונקציות רבות משתנים לפי אחת מהחלופות הבאות:

א. ילמדו באו"פ קורס חדו"א ב.

ב. ילמדו את הקורס חדו"א ב מורחב, במקביל ללימודיהם באו"פ כתלמידים שלא מן המניין, באמצעות המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות, טל' 08-9489990.

למעלה    

החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)

החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715)

החוג למדעי הקרקע והמים (716)

החוג למדעי בעלי החיים (718)

החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722)

לחוגים אלה יש אפיק מעבר במסלול מלא ובמסלול קצר (ראו הסבר בסעיף קבלה לפקולטה). הסטודנטים הבוחרים במסלול המלא נדרשים ללמוד את הקורסים שבטבלה א ובטבלה ב. הבוחרים במסלול הקצר נדרשים ללמוד רק את הקורסים שבטבלה א.

בשני המסלולים נדרש ציון ממוצע 80 ומעלה. ציון המעבר לקורס בודד הוא 75.

הערת הבהרה: אפיק המעבר לחוג ביוכימיה ומדעי המזון אינו מוביל אל בית הספר למדעי התזונה. בשלב זה, אין אפיק מעבר למדעי התזונה.

טבלה א

האוניברסיטה הפתוחה הפקולטה לחקלאות
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נקודות צבירה
חדו"א א (20406)1 6 חדו"א (71071) 6
ביולוגיה כללית א (20118) 6 ביולוגיה של התא (71078) +
אקולוגיה כללית (71530)
3
2
כימיה כללית (20437)2 6 עקרונות הכימיה (71074) 7
מעבדה: כימיה כללית (20234) 2 מעבדה בעקרונות הכימיה (71073) 2
יסודות הפיסיקה א (20113)4,3 +
יסודות הפיסיקה ב (20114) 4,3
3
3
פיסיקה א מורחב (71031) +
פיסיקה ב מורחב (71032)
6.5
6.5

טבלה ב

האוניברסיטה הפתוחה הפקולטה לחקלאות
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נקודות צבירה
צומח וצמחים (20112)5 6 מבוא למדעי הצמח א (71048) +
מבוא למדעי הצמח ב (71049)
4.5
4.5
כימיה אורגנית לביולוגים (20282)6 3 כימיה אורגנית א (71066) +
כימיה אורגנית ב (71067)
3
4
ביוכימיה א (20204) +
ביוכימיה ב (20247) +
מעבדה בביוכימיה (20405)7
3
3
2
ביוכימיה (71080) +
מעבדה בביוכימיה (71081)
5
2

1 בחוגים למדעי הקרקע והמים (716) וביוכימיה ומדעי המזון (722) נלמדים הקורסים מתמטיקה I ומתמטיקה II. לימוד הקורס חדו"א א באו"פ יקנה פטור מהקורס מתמטיקה I. רוב החומר של הקורס מתמטיקה II כלול בקורס חדו"א א של האו"פ. לתלמידים החייבים בקורס מתמטיקה II יהיו שתי חלופות:

א. ללמוד את הקורס חדו"א ב באו"פ.

ב. להשלים את הקורס מתמטיקה II במקביל ללימודים באו"פ כתלמידים שלא מן המניין, באמצעות המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות, טל' 08-9489990.

2 או קורסי כימיה כללית (20477, 20487), שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א
(20470, 4 נ"ז) + כימיה כללית ב לביולוגים (20490, 2 נ"ז), או את צמד הקורסים כימיה כללית א (20470, 4 נ"ז) + כימיה כללית ב (20480, 4 נ"ז).

3 בחוגים למדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח ומדעי בעלי החיים נלמד הקורס פיסיקה למדעי החיים (71060, 6 נ"ז) במקום הקורסים פיסיקה א מורחב + פיסיקה ב מורחב. למרות זאת, יזוכו כל הסטודנטים שילמדו באו"פ את יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב בקורסי הפיסיקה המורחבים.

4 במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב יוכלו הסטודנטים ללמוד באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה (20125, 6 נ"ז), או את צמד הקורסים יסודות הפיסיקה לביולוגים א (20123, 3 נ"ז) + יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (20124, 3 נ"ז).

5 סטודנטים המעוניינים להתקבל לחוגים מדעי בעלי החיים (718) וביוכימיה ומדעי המזון (722), פטורים מלימוד קורס זה.

6 א. מספר קטן של נושאים מתוך הקורס כימיה אורגנית א של הפקולטה לחקלאות מכוסה בקורס ביוכימיה א של האו"פ הכלול אף הוא בתכנית.

ב. קורס האו"פ כימיה אורגנית לביולוגים מכסה את רוב החומר של הקורס כימיה אורגנית ב של הפקולטה לחקלאות, אך יש חסר כלשהו. מסיימי קורס האו"פ בציון 85 ומעלה ישלימו בעצמם, בעזרת הנחיות מהפקולטה, את החומר החסר ויקבלו פטור משני הקורסים. בעלי ציון נמוך יותר באו"פ יקבלו פטור רק מכימיה אורגנית א.

7 בחוג מדעי הקרקע והמים (716) הקורס מעבדה בביוכימיה אינו חובה, סטודנטים הפונים לחוג זה פטורים מקורס המעבדה של האו"פ.

למעלה    

עצות שימושיות

אם תבחרו ללמוד באו"פ במגמה לעבור לפקולטה לחקלאות, כדאי שתקראו את העצות שבסעיף זה.

 • יש לברר לקראת התחלה של שנה אקדמית, אם חוברת המידע שברשותכם היא מעודכנת, שכן מדי פעם חלים שינויים בדרישות. לשם הבירור – פנו למוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ בטל' 09-7782222, ושאלו מה התאריך המופיע על חוברת המידע העדכנית. אם התאריך שונה מזה שעל החוברת שבידיכם – בקשו חוברת חדשה. ניתן לבקש חוברת חדשה גם על-ידי השארת שם וכתובת בתיבה הקולית בטל' 09-7780881. לחלופין אפשר לעיין או להזמין חוברת באתר אופנט – אתר הבית של האו"פ ברשת האינטרנט:https://www.openu.ac.il . האתר יהיה מעודכן דרך קבע.

 • אם אתם מעוניינים במידע מפורט על הלימודים בפקולטה, עיינו בשנתון שלה, המתפרסם מדי שנה. את השנתון תוכלו למצוא בכתובת: http://limudim.agri.huji.ac.il. מדריך לנרשם נמצא בכתובת: http://info.huji.ac.il.

הצטיידו בידיעון האקדמי ובקטלוג הקורסים של האו"פ ובחומרי ההרשמה. אפשר לקבלם בחלון ההרשמה בבניין האוניברסיטה הפתוחה, בדרך האוניברסיטה 1 ברעננה. אפשר גם לבקש אותם במוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ, 09-7782222, ולקבלם בדואר (ללא תשלום). אפשר למצוא את הידיעון האקדמי ואת קטלוג הקורסים גם באתר הבית של האו"פ באינטרנט.

 • לפני שתתחילו ללמוד באו"פ מתוך כוונה להשלים מקבץ מעבר לפקולטה כדאי שתפעלו כך:

  • בדקו היטב, בסעיף דרישות אפיק המעבר את דרישות המעבר לחוגים המבוקשים בפקולטה.

  • קראו בעיון בקטלוג הקורסים של האו"פ את תיאורי הקורסים של האו"פ המופיעים במקבץ הרלוונטי. שימו לב במיוחד לידע המוקדם המצוין בתיאור כל קורס.

  • כאשר בידע המוקדם של קורס כלשהו נזכרים קורסים אחרים של האו"פ, שאותם אינכם מעוניינים ללמוד בה, כדאי שתבררו אצל יועץ של האו"פ מתחום מתאים, אם השכלתכם הקודמת (התיכונית ו/או העל-תיכונית) מספיקה כרקע ללימוד הקורס.

  • כאשר בתיאור של קורס מצוין שלא נדרש עבורו ידע מוקדם, הכוונה היא שלא נדרש ידע מוקדם על-תיכוני. במקרה זה, אם מדובר בנושא שבו השכלתכם התיכונית היא בהיקף מצומצם, כדאי שתסתייעו ביועץ של האו"פ לבירור מידת ההתאמה של השכלת הרקע שלכם, כבסיס ללימוד הקורס. רשימת היועצים של האוניברסיטה הפתוחה מופיעה כאן.

 • תכננו סדר לימוד לקורסים שאתם מתכוונים ללמוד באו"פ תוך שימת לב לנקודות האלה:

  • חיוני להגיע לכל קורס עם ידע מוקדם מתאים. בהיעדר רקע – קשה מאוד לעמוד בדרישות הקורס.

  • יש קורסים שאינם נלמדים בכל סמסטר. בתכנית שאתם מכינים הקפידו לשבץ את הקורסים השונים רק בסמסטרים שבהם הקורסים אכן נלמדים. בטבלת הקורסים השנתית, המופיעה בידיעון האקדמי ובאתר האו"פ, מצוינים מועדי ההוראה של כל קורס בשנת הלימודים הנוכחית ובשנה שאחריה.

  • בסמסטר הראשון שלכם באו"פ אל תכבירו בעומס. זהו הסמסטר שבו יהיה עליכם להתרגל לשיטת הלימוד העצמי הנהוגה כאן. הניסיון המצטבר מלמד שהמשימה הזאת אינה קלה אפילו לסטודנטים מוכשרים ובעלי רקע איתן והישגים גבוהים בלימודיהם במסגרות אחרות (תיכוניות ועל-תיכוניות). לפי כללי האו"פ הרשמת סטודנט חדש ל-3 קורסים טעונה אישור יועץ, והרשמה ליותר מ-3 קורסים טעונה אישור מדיקנט הלימודים.

  • החל בסמסטר השני ללימודיכם אתם נחשבים לסטודנטים ותיקים. הרשמת סטודנט ותיק ל-4 קורסים בסמסטר אחד טעונה אישור יועץ אלא אם כן הסטודנט סיים בעבר בהצלחה 3 קורסים בסמסטר אחד. הרשמה ליותר מ-4 קורסים באותו סמסטר טעונה אישור של דיקנט הלימודים.

  • קחו בחשבון שבסמסטר הקיץ קצב הלימוד מואץ. חומר לימוד זהה לזה הנלמד בסמסטרים האחרים נלמד בו במחצית הזמן. לפי כללי האו"פ, בסמסטר קיץ הרשמת סטודנט חדש ל-2 קורסים או יותר טעונה אישור דיקנט הלימודים. הרשמת סטודנט ותיק ל-2 קורסים טעונה אישור יועץ, והרשמתו ליותר משני קורסים טעונה אישור של דיקנט לימודים.

  • היצע הקורסים הנלמדים בקיץ קטן יחסית. מועדי ב של בחינות סמסטר הקיץ באו"פ מתקיימים בדרך-כלל אחרי תחילת שנת הלימודים בפקולטה.

  • ייתכן שתוך כדי לימודיכם באו"פ, יתברר לכם, שלא הערכתם באופן ריאלי את עומס הלימודים האפשרי מבחינתכם. לפיכך כדאי שתתכננו מראש חלופות שונות להשלמת המקבץ הדרוש לכם: תכנית עמוסה ומהירה, ולצידה – תכנית איטית יותר אך עמוסה פחות.

  • כאמור בסעיף לימודי אנגלית, חובה להשלים את דרישות האנגלית לפני תחילת הלימודים בפקולטה לחקלאות. אם לא הישגתם פטור מאנגלית, דאגו לשלב בתבונה את קורסי האנגלית הנדרשים במהלך לימודיכם.

  • כדי להבטיח את כישורי הסטודנטים שיעברו לפקולטה, וכדי לווסת את הביקוש באופן שיאפשר לפקולטה למלא את התחייבותה, ולקלוט כל סטודנט שיעמוד בדרישות, הוצב רף גבוה להבטחת הקבלה לפקולטה. רמת ההישגים הנדרשת באו"פ עולה על רמת ההישגים הממוצעת של תלמידי שנה א בפקולטה. במהלך הלימודים באו"פ עלול להתברר לחלק מהסטודנטים שסיכוייהם לשמור על רמת ההישגים הנדרשת למעבר אוטומטי פחותים מכפי ששיערו תחילה. כדאי אפוא לכל סטודנט לחשוב על חלופה לימודית שאליה יפנה אם לא יגיע לממוצע הציונים הנדרש. אם החלופה הנראית לכם היא להישאר באו"פ ולהשלים בה את לימודי התואר הראשון, כדאי שתבדקו בידיעון האקדמי של האו"פ את דרישות המסלול המבוקש לתואר. בתכנון סדר הלימודים לקראת המעבר לפקולטה, תנו קדימות לאותם קורסים של האו"פ שהם חיוניים גם למסלול החלופי שבחרתם.

  • לאחר איסוף הנתונים והשלמת התכנון הראשוני שלכם, פנו בטלפון ליועץ של האו"פ מתחום מתאים ובדקו בעזרתו אם התכנית שבניתם נראית סבירה.

למעלה