כינון אפיק המעבר – תמוז תשס"ד, יוני 2004
המידע המופיע באתר עודכן לאחרונה בתמוז תשע"ט יולי 2019

אפיק מעבר לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר : בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית, קמפוס רחובות

למעלה    

מבוא

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית ברחובות (להלן הפקולטה) והאוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) החליטו למסד אפיק מעבר מן האו"פ למחלקות השונות בפקולטה. הפקולטה בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין לימודי שנה א בפקולטה לבין מקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, הפקולטה מתחייבת לקבל ללימודים כל סטודנט שישלים באו"פ את מקבץ הקורסים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, ויעמוד בו בהישגים הנדרשים. הפרטים המלאים מובאים בהמשך.

הסטודנטים יתקבלו לשנה ב ללא תנאי קבלה אחרים. על פי מקבץ הקורסים שלמדו (מסלול מלא או קצר – ראו סעיף קבלה לפקולטה), יקבע אם יתקבלו לשנת השלמות או לשנה ב רגילה. מועמדותו של סטודנט שירצה לעבור מן האו"פ לפקולטה, בלא שעמד במלוא דרישות המקבץ המפורטות בהמשך, תידון לפי ההליכים הרגילים. סטודנט שלמד באו"פ והתקבל לפקולטה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט – מידת ההכרה בלימודים הקודמים שלו תיקבע על-ידי החוג המקבל, לפי שיקול דעת החוג. ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק, במקרה זה, קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לפקולטה

סטודנטים הלומדים באו"פ מתוך כוונה לעבור לפקולטה לשנה א או ב דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לפקולטה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם מבקשים להגיע לפקולטה, וזאת – בין אם הם עומדים בתנאי הרישום הכלליים לאוניברסיטה העברית (הנוגעים לתעודת בגרות ולציון בבחינה הפסיכומטרית), בין אם לאו. בטופס ההרשמה עליהם לציין כי הם לומדים באפיק המעבר מהאו"פ, וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחילו ללמוד בה את לימודי האפיק, כנדרש. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר לפקולטה לחקלאות את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

הקבלה לפקולטה מותנית בהשלמת מקבץ הלימודים הנדרש במסלול הקצר או המלא (ראו קבלה לפקולטה) ובהצגת פטור מאנגלית (ראו לימודי אנגלית) לפני התחלת הלימודים בפקולטה.

גיליון הציונים החלקי, המוגש בעת ההרשמה, אמור לשקף סבירות להשלמת הדרישות בזמן וברמה הנדרשת.

למעלה    

קבלה לפקולטה

נקבעו שני מסלולי קבלה לפקולטה דרך אפיק המעבר:

א. מסלול מלא: סטודנטים שיסיימו מסלול זה בתנאים הנדרשים, יתקבלו לשנה ב ואת קורסי שנה א החסרים להם, הם ישלימו במהלך לימודיהם על-פי רצף דרישות מוקדמות.

ב. מסלול קצר: מסיימי מסלול זה בתנאים הנדרשים יתקבלו לשנת השלמות של קורסי שנה א שבמהלכה יוכלו ללמוד גם קורסים של שנה ב על-פי הרקע האקדמי שצברו כדרישות מוקדמות.

על הסטודנטים להירשם ברישום המקוון לשנה ב (הן במסלול מלא והן את המסלול המקוצר) ובמקביל לשלוח לפקולטה את גיליון הציונים שלהם.

הערה: הסטודנטים יוכלו להשלים את דרישות המסלול המלא הן על-ידי לימוד הקורסים הנדרשים באו"פ והן על-ידי לימוד קורסי הפקולטה לחקלאות הדרושים להם באמצעות המדור ללימודי חוץ בפקולטה, טל': 08-9489990.

לחוגים מדעי הצמח בחקלאות (710), אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715), מדעי הקרקע והמים (716), מדעי בעלי החיים (718) וביוכימיה ומדעי המזון (722) קיימים שני מסלולים – מלא וקצר.

לשני חוגים – כלכלת סביבה וניהול (717) וניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729) – קיים מסלול מלא בלבד.

הדרישות לכל מסלולי המעבר מפורטות בסעיף דרישות אפיק המעבר.

תוקף הלימודים

סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה לחקלאות באמצעות אפיק המעבר, חייבים להגיע לפקולטה תוך 3 שנים ממועד סיום הלימוד של מקבץ הקורסים הנדרש ולא יאוחר מ-6 שנים מאז תחילת הלימוד של הקורסים שבמקבץ. שנות השירות הצבאי הסדיר לא ייספרו במניין 6 השנים הללו.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלות ההקבלות שבסעיף דרישות אפיק המעבר. עבור קורסים אלה יקבלו התלמידים זיכוי אקדמי לפי התקנות (ציון מילולי). בטבלאות מפורטות גם הנקודות שייזקפו לזכותם בפקולטה בגין הלימודים באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים בפקולטה עד להשלמת התואר.

לתשומת לב: לעתים קורסים של הפקולטה מקבילים לצירוף שני קורסים או יותר של האו"פ. במקרים כאלה יינתן פטור מקורסים בפקולטה רק למי שלמד באו"פ את כל הקורסים שבצירוף.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלות ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעתם של החוגים בפקולטה.

למעלה    

לימודי אנגלית

תלמידים המתכננים לעבור לפקולטה לחקלאות דרך אפיק המעבר, חייבים להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון המזכה בפטור.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אם תידרשנה, ניתן לפנות טלפונית ליועצי האו"פ בתחום המדעים באמצעות מוקד הפניות בטל': 09-7782222. שאלות המתייחסות לקורסים בדיסציפלינות מסוימות (כגון פיסיקה, כימיה, מתמטיקה) רצוי להפנות ליועצים מדיסציפלינות אלה.

בשאלות הקשורות ללימודים בפקולטה לחקלאות ניתן לפנות למזכירות לענייני הוראה ותלמידים בפקולטה, טל': 08-9489431/331/190,

כתובת דואר אלקטרוני: kareny@savion.huji.ac.il

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)

על הסטודנטים לסיים באו"פ את כל הקורסים שבטבלה בציון ממוצע 80 ומעלה. הציון המינימלי בכל קורס צריך להיות 75. בקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למַקרוכלכלה נדרש ציון 80 לפחות.

למעלה    
\

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטה העברית אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטה העברית במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטה העברית, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה הפקולטה לחקלאות
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נקודות צבירה
מבוא למיקרוכלכלה (10131) 3 מבוא לכלכלה א (71709) 4
מבוא למַקרוכלכלה (10126) 4 מבוא לכלכלה ב (71710) 4
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) 3 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א (71723) 4
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112) 3 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב (71724) 3
חדו"א א (20406)1 6 חדו"א א מורחב (71740) 6

הערה: בנוסף לקורסים הכלולים בטבלה ניתן גם ללמוד את קורס האו"פ מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404, 6 נ"ז), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018 או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697). סטודנטים שיסיימו בהצלחה קורס זה יזכו בפטור מקורס הפקולטה יסודות החשבונאות והתמחיר (71751, 4 נ"ז).


1 מסיימי הקורס חדו"א א באו"פ ישלימו חומר חסר בנושא פונקציות רבות משתנים לפי אחת מהחלופות הבאות:

א. ילמדו באו"פ קורס חדו"א ב.

ב. ילמדו את הקורס חדו"א ב מורחב, במקביל ללימודיהם באו"פ כתלמידים שלא מן המניין, באמצעות המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות,
טל' 08-9489990.

למעלה    

החוג לניהול, מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729)

על הסטודנטים לסיים באו"פ את כל הקורסים שבטבלה בציון ממוצע 80 ומעלה. הציון המינימלי בכל קורס צריך להיות 75. בקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למַקרוכלכלה נדרש ציון 80 לפחות.

למעלה    

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה הפקולטה לחקלאות
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נקודות צבירה
מבוא למיקרוכלכלה (10131) 3 מבוא לכלכלה א (71709) 4
מבוא למַקרוכלכלה (10126) 4 מבוא לכלכלה ב (71710) 4
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) 3 סטטיסטיקה תיאורית ושימוש בגיליון האלקטרוני (71011) +
יסודות הסטטיסטיקה (71013)
1
3
חדו"א א (20406)1 6 חדו"א א מורחב (71740) 6
עולם הכימיה (20116) 3 כימיה מבואות (65516) 2

הערה: בנוסף לקורסים הכלולים בטבלה ניתן גם ללמוד את קורס האו"פ מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404, 6 נ"ז) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018 או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697). סטודנטים שיסיימו בהצלחה קורס זה יזכו בפטור מקורס הפקולטה יסודות החשבונאות והתמחיר (71751, 4 נ"ז).


1 מסיימי הקורס חדו"א א באו"פ ישלימו חומר חסר בנושא פונקציות רבות משתנים לפי אחת מהחלופות הבאות:

א. ילמדו באו"פ קורס חדו"א ב.

ב. ילמדו את הקורס חדו"א ב מורחב, במקביל ללימודיהם באו"פ כתלמידים שלא מן המניין, באמצעות המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות,
טל' 08-9489990.

למעלה    

החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)

החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715)

החוג למדעי הקרקע והמים (716)

החוג למדעי בעלי החיים (718)

החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722)

לחוגים אלה יש אפיק מעבר במסלול מלא ובמסלול קצר (ראו הסבר בסעיף קבלה לפקולטה). הסטודנטים הבוחרים במסלול המלא נדרשים ללמוד את הקורסים שבטבלה א ובטבלה ב. הבוחרים במסלול הקצר נדרשים ללמוד רק את הקורסים שבטבלה א.

בשני המסלולים נדרש ציון ממוצע 80 ומעלה. ציון המעבר לקורס בודד הוא 75.

הערת הבהרה: אפיק המעבר לחוג ביוכימיה ומדעי המזון אינו מוביל אל בית הספר למדעי התזונה. בשלב זה, אין אפיק מעבר למדעי התזונה.

טבלה א

האוניברסיטה הפתוחה הפקולטה לחקלאות
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נקודות צבירה
חדו"א א (20406)1 6 חדו"א א (71022) +
חדו"א ב (71023)
3
3
ביולוגיה כללית א (20118) 6 ביולוגיה של התא (71078) +
אקולוגיה כללית (71530)
3
2
כימיה כללית (20437)2 6 עקרונות הכימיה (71074) 7
מעבדה: כימיה כללית (20234) 2 מעבדה בעקרונות הכימיה (71073) 2
יסודות הפיסיקה א (20113)4,3 +
יסודות הפיסיקה ב (20114) 4,3
3
3
פיסיקה א מורחב (71031) +
פיסיקה ב מורחב (71032)
6.5
6.5

טבלה ב

האוניברסיטה הפתוחה הפקולטה לחקלאות
שם הקורס ומספרו נ"ז שם הקורס ומספרו נקודות צבירה
עולם הצמחים (20494)5א,ב 6 מבוא למדעי הצמח – התפתחות עולם הצמחים (71049) 4.5
כימיה אורגנית (20456)6 6 כימיה אורגנית א (71066)7 +
כימיה אורגנית ב (71067)
3
4
ביוכימיה א (20204) +
ביוכימיה ב (20247) +
מעבדה בביוכימיה (20405)8
4
3
2
ביוכימיה (71080) +
מעבדה בביוכימיה (71081)
5
2

1 בחוגים למדעי הקרקע והמים (716) וביוכימיה ומדעי המזון (722) נלמדים הקורסים מתמטיקה I ומתמטיקה II. לימוד הקורס חדו"א א באו"פ יקנה פטור מהקורס מתמטיקה I. רוב החומר של הקורס מתמטיקה II כלול בקורס חדו"א א של האו"פ. לתלמידים החייבים בקורס מתמטיקה II יהיו שתי חלופות:

א. ללמוד את הקורס חדו"א ב באו"פ.

ב. להשלים את הקורס מתמטיקה II במקביל ללימודים באו"פ כתלמידים שלא מן המניין, באמצעות המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות,
טל' 08-9489990.

2 או קורסי כימיה כללית (20477, 20487), שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א
(20470, 4 נ"ז) + כימיה כללית ב לביולוגים (20490, 2 נ"ז), או את צמד הקורסים כימיה כללית א (20470, 4 נ"ז) + כימיה כללית ב (20480, 4 נ"ז).

3 בחוגים למדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח ומדעי בעלי החיים נלמדים הקורסים פיסיקה למדעי החקלאות א (71061, 3 נ"ז) ופיסיקה למדעי החקלאות ב (71062, 3 נ"ז) במקום הקורסים פיסיקה א מורחב + פיסיקה ב מורחב. למרות זאת, יזוכו כל הסטודנטים שילמדו באו"פ את יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב בקורסי הפיסיקה המורחבים.

4 במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב יוכלו הסטודנטים ללמוד באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה (20125, 6 נ"ז), או את צמד הקורסים יסודות הפיסיקה לביולוגים א (20123, 3 נ"ז) + יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (20124, 3 נ"ז).

5 החל מסמסטר ב2020 קורס זה מחליף את הקורס צומח וצמחים (20112) שאינו נלמד עוד.

א. סטודנטים שלמדו את הקורס צומח וצמחים (20112) יהיו פטורים מהקורס מבוא למדעי הצמח – אנטומיה של צמחי הזרע (71048), בנוסף לקורס מבוא למדעי הצמח – התפתחות עולם הצמחים (71049).

ב. סטודנטים המעוניינים להתקבל לחוגים מדעי בעלי החיים (718) וביוכימיה ומדעי המזון (722), פטורים מלימוד קורס זה.

6 או הקורס כימיה אורגנית לביולוגים (20282) למי שלמד את הקורס עד סמסטר 2019ב (כולל), ומבקש להתקבל לפקולטה עד שנת הלימודים תשפ"א (כולל). קורס זה (20282) מכסה את רוב החומר של הקורס כימיה אורגנית ב של הפקולטה לחקלאות, אך לא את כולו. מסיימי קורס האו"פ 20282 עד תשע"ט (כולל) ובציון 85 לפחות, ישלימו (בפקולטה) את חלק המעבדות בציון של 80 לפחות ויקבלו פטור משני הקורסים המקבילים בפקולטה.

7 מספר קטן של נושאים מתוך הקורס כימיה אורגנית א של הפקולטה לחקלאות מכוסה בקורס ביוכימיה א של האו"פ הכלול אף הוא בתכנית.

8 בחוג מדעי הקרקע והמים (716) הקורס מעבדה בביוכימיה אינו חובה, סטודנטים הפונים לחוג זה פטורים מקורס המעבדה של האו"פ.

למעלה