מועד כינון האפיק – שבט תשע"ה, פברואר 2015
אפיק המעבר עודכן לאחרונה בכסלו תשע"ט, נובמבר 2018

אפיק מעבר לחוג למדעי החיים (‏ביולוגיה‎)‏

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג למדעי החיים

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למדעי החיים של האוניברסיטה העברית (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במדעי החיים באוניברסיטה העברית, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה, ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לירושלים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

החוג למדעי החיים של האוניברסיטה העברית מתחייב לקבל לשנה ב סטודנטים של האו"פ, שיעמדו במלוא הדרישות של אפיק המעבר ללא תנאים נוספים. סטודנטים אלה יחויבו להשלים באוניברסיטה העברית את קורסי שנה א המפורטים בהמשך.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג למדעי החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג תוך 3 שנים ממועד סיום הלימוד של מקבץ הקורסים הנדרש בטבלת ההקבלות ולא יאוחר מ-6 שנים מאז תחילת הלימוד של הקורסים שבמקבץ.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של החוג למדעי החיים. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בחוג בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לחוג למדעי החיים של האוניברסיטה העברית, לוודא מדי סמסטר את עדכניות המידע. המידע כאן יעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והחוג למדעי החיים של האוניברסיטה העברית ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לחוג, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה לחוג למדעי החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל לשנה ב של החוג למדעי החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות מקבץ הקורסים בטבלת ההקבלות, והשגת פטור באנגלית, הם תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב של החוג למדעי החיים דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של החוג, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה בחוג.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים באפיק המעבר, או פטורים על סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שהתקבלו לחוג שלא דרך אפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת החוג, בהתאם להליכים המקובלים בו.

לימודי אנגלית

מסיימי הקורס אנגלית למדעים: מתקדמים ב (‏31001‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית.

ככלל, על פי דרישות האוניברסיטה העברית, מועמדים ללימודי שנה ב ואילך חייבים להמציא למדור רישום וקבלה אישור על פטור אוניברסיטאי מלימודי האנגלית.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר באתר זה, אפשר לפנות אל היועצים של אפיקי המעבר במדעי החיים במחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים אלו, וציון מינימלי של 70 בכל קורס. כמו כן עליהם להשיג פטור באנגלית.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית, החוג למדעי החיים

מספר הקורס

שם הקורס

נ"ז

מספר הקורס

שם הקורס

נ"ז

1

20437

 

20470
 
20490

 

20470
 
20480

כימיה כללית

או

כימיה כללית א
+
כימיה כללית ב לביולוגים

או

כימיה כללית א
+
כימיה כללית ב

6

 

4
 
2

 

4
 
4

69174
+
69123

כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה
+
כימיה פיסיקלית לתלמידי ביולוגיה

6
+
5

2

20456

כימיה אורגנית

6

69166

כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה

5

3

20118

ביולוגיה כללית א

6

72153

מבוא לביולוגיה של התא לתלמידי ביולוגיה

3

4

20119

ביולוגיה כללית ב

6

72128

מבוא לביולוגיה של האורגניזם

5

5
6

30203
 
30204

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים
+
הסקה סטטיסטית

3
 
4

72301

מבוא להסקה סטטיסטית

4

1 7

20113

 

20123

יסודות הפיסיקה א

או

יסודות הפיסיקה לביולוגים א

3

 

3

77148

פיסיקה כללית – מכניקה לתלמידי ביולוגיה

5

1 8

20114

 

20124

יסודות הפיסיקה ב

או

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב

3

 

3

77304

פיסיקה כללית – חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה

5

9

10

20204
 
20247

ביוכימיה א: חלבונים, מבנה ותפקוד
+
ביוכימיה ב: ליפידים וחומצות גרעין

3
 
3

72121

ביוכימיה של התא לתלמידי מדעי החיים

6

11

20406

חדו"א א

6

80125

מתמטיקה למדעים 1

4


1 ניתן ללמוד את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ במקום שורות 7+8 בטבלה. ניתן ללמוד את הקורס מכניקה (‏20215‎)‏ במקום שורה 7 בטבלה. ניתן ללמוד את הקורס חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏ במקום שורה 8 בטבלה.

למעלה    

השלמות של שנה א באוניברסיטה העברית

1. קורס ממוחשב בבטיחות (‏76222, 0 נ"ז‎)‏

2. כימיה פיסיקלית לתלמידי ביולוגיה (‏69123, 6 נ"ז‎)‏

3. מתמטיקה למדעים 2 (‏80127, 4 נ"ז‎)‏

4. מבוא לגנטיקה (‏72155, 5 נ"ז‎)‏

למעלה