כינון אפיק המעבר – ניסן תשע"ט , אפריל 2019

אפיק מעבר ללימודי מנהל עסקים

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר למנהל עסקים

למעלה    

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית בירושלים אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר למנהל עסקים (‏להלן ביה"ס‎)‏ של האוניברסיטה העברית.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בביה"ס למנהל עסקים של האוניברסיטה העברית במסלול דו-חוגי. הקבלה לביה"ס היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.

על המעוניינים להתקבל ללימודי התואר במנהל עסקים להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (‏אם קיים כזה‎)‏.1

מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ לביה"ס, בלא שעמדו במלוא הדרישות המפורטות בטבלת ההקבלות, המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. סטודנטים שלמדו באו"פ והתקבלו לפקולטה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט, מידת ההכרה בלימודים הקודמים שלהם תיקבע לפי שיקול דעת ביה"ס. ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק, במקרה זה, קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע ללימודי מנהל עסקים באוניברסיטה העברית דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לביה"ס בצירוף גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה. עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה לביה"ס דרך אפיק המעבר. סטודנטים שאין בידיהם במועד ההרשמה הרגיל את גיליון הציונים המעודכן – יעבירו למשרד הרישום בהמשך ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים אליה נרשמו.

שינויים בתכניות הלימודים

מדי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של ביה"ס, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת חובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לביה"ס, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות ליועצים של המחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏09-7782222‎)‏, או לגב' שירן טויטו, מזכירת בוגר בביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, בטלפון: 02-5881917.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לביה"ס דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות להלן. ביה"ס מתחייב לקבל אליו כתלמידי שנה ב' סטודנטים של האו"פ, אשר במסגרת לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה יעמדו בדרישות הבאות:

  • סיום בציון 90 ומעלה בקורס מבוא למיקרוכלכלה, ציון 75 ומעלה בכל שאר הקורסים בטבלת ההקבלות, וממוצע של 85 לפחות במכלול הקורסים.2

  • במסגרת שנה ב' יהיה על הסטודנטים להשלים קורסים ללא נ"ז הנלמדים כחובה בביה"ס בשנה א', ואשר אין להם מקבילה באו"פ, כמפורט להלן.

  • יגיעו לרמת פטור באנגלית (‏‏בין על ידי בחינת אמיר/ם או סיום בהצלחה של אחד מקורסי רמת מתקדמים ב באוניברסיטה הפתוחה: 31011 או 31015‎)‏‏.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם הקורס

נקודות צבירה

30203

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

3

52116

מבוא לסטטיסטיקה א (‏ללא סטטיסטיקאים‎)‏

3

30204

הסקה סטטיסטית

4

52117

מבוא לסטטיסטיקה א (‏ללא סטטיסטיקאים‎)‏

3

20406

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'

6

55321

מתימטיקה א'

3

10131

מבוא למיקרוכלכלה

3

55701

מבוא לכלכלה א' (‏מיקרו‎)‏

4

10126

מבוא למקרוכלכלה

4

55702

מבוא לכלכלה ב' (‏מאקרו‎)‏

4

10430

התנהגות ארגונית-מיקרו3

6

55102

יסודות מדעי ההתנהגות

3

סה"כ

26

סה"כ

20

זיכויים

סטודנטים שיגיעו לביה"ס למנהל עסקים דרך אפיק המעבר, יקבלו זיכוי ממקצועות הלימוד המכוסים על ידי הקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותם בביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בגין לימודיהם באו"פ. הזיכויים הללו יקצרו את משך לימודיהם עד להשלמת התואר, אך הציונים לא יכללו בממוצע הציונים לתואר.

סטודנטים, המעוניינים בכך, יוכלו לקבל זיכויים נוספים כמפורט להלן:

  • השלמת הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה4 (‏10142, 3 נ"ז‎)‏ באוניברסיטה הפתוחה, תזכה מהקורס מתימטיקה ב' (‏55322, 3 נ"ז‎)‏ של ביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית.

  • השלמת הקורס יסודות החשבונאות (‏10280, 6 נ"ז‎)‏ באוניברסיטה הפתוחה, תזכה מהקורס יסודות החשבונאות (‏55802, 3 נ"ז‎)‏ של ביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית.

ציוני קורסים אלה ישוקללו בממוצע הציונים כנדרש באפיק (‏ראו דרישות האפיק לעיל‎)‏. סטודנטים אשר לא ישלימו קורסים אלה באוניברסיטה הפתוחה, יצטרכו להשלימם בשנה ב' באוניברסיטה העברית.

סטודנטים שיתקבלו לביה"ס בדרך אחרת (‏‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏‏, יוכלו לבקש זיכויים (‏‏וצבירת נקודות בביה"ס‎)‏‏ בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיימו בהצלחה באו"פ, מלבד הקורס מבוא למיקרוכלכלה, בגינו לא יתקבל פטור או זיכוי שלא במסגרת אפיק המעבר.5 קורסים במנהל עסקים שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה בביה"ס, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר. בכל מקרה, השלמת הלימודים לתואר באוניברסיטה העברית, תחייב לימוד של לפחות 2/3 מהתואר באוניברסיטה העברית.

לימודי אנגלית6

המעבר לשנה שנייה באוניברסיטה העברית מותנה, בין השאר, בסיום חובות האנגלית. לפיכך פטור באנגלית (‏‏בין אם על ידי בחינת אמיר/ם או בין אם על ידי קורס אנגלית רמה מתקדמים ב' באו"פ‎)‏‏, הוא תנאי הכרחי למעבר במסגרת אפיק המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטה העברית. מסיימי אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב 31011 או 31015 של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2 באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית, ולא יקנו נקודות צבירה.

השלמת קורסים באוניברסיטה העברית

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב' בביה"ס למנהל עסקים, יהיו חייבים להשלים את הקורסים הבאים, במהלך השנה הראשונה ללימודיהם בביה"ס.

מספר

שם הקורס

נ"ז

74122

הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב

ללא

55117

השתתפות בניסויים

ללא

55312

מבוא לטכנולוגית אינטרנט

3

כמו כן, כאמור בסעיף זיכויים, סטודנטים שלא למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏ ו/או חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏, יצטרכו להשלים בשנה ב' באוניברסיטה העברית את הקורסים יסודות החשבונאות (‏55802‎)‏ ו/או מתימטיקה ב (‏55322‎)‏ (‏בהתאמה‎)‏.


1 סטודנטים הלומדים בביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית חייבים ללמוד במסלול דו-חוגי.

2 במסגרת אפיק המעבר, סטודנטים יהיו פטורים מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטה העברית, ויצברו עבורם את מכסת הנקודות שהם מעניקים שם (‏‏סה"כ 20 נקודות זכות‎)‏‏.

3 מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ בגרסתו הקודמת לפני סמסטר ב2018, פטורים מלימוד התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏.

4 סטודנטים שיילמדו את הקורסים 20406+10142 ויחליטו לסיים לימודיהם באו"פ, יוכרו להם רק 6 נקודות לצירוף בשל תנאי החפיפה באו"פ. יתכן שהזיכוי על קורסים אלה יהיה חלקי או שלא יינתן עליהם כלל זיכוי למסיימים את התואר באו"פ, בהתאם לתוכנית הלימודים.

5זיכויים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בלוח ההקבלות, ינתנו לפי שיקול דעתו של ביה"ס, ועל בסיס פרטני.

6 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

למעלה