מועד כינון האפיק: סיון תשע"ג, מאי 2013
המידע המופיע באתר עודכן לאחרונה בכסלו תשע"ט, נובמבר 2018

אפיק מעבר למחלקה לסטטיסטיקה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית, במחלקה לסטטיסטיקה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏‏להלן האו"פ‎)‏‏ והאוניברסיטה העברית, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית (‏‏להלן המחלקה‎)‏‏.

אפיק המעבר מאפשר למעוניינים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ולעבור, אם יבחרו לעשות כן, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לשם המשך הלימודים במחלקה לסטטיסטיקה והשלמת תואר חד-חוגי או תואר דו-חוגי עם לימודים במחלקה נוספת.

התנאים להבטחת הקבלה שלהלן מתייחסים רק לקבלה למחלקה לסטטיסטיקה. המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בסטטיסטיקה נדרשים לעמוד בדרישות הקבלה למחלקה הנוספת באמצעות אפיק מעבר מתאים (‏‏‏אם הוגדר כזה‎)‏, ‏או בדרך אחרת. המעוניינים להתקבל ללימודי תואר חד-חוגי בסטטיסטיקה שעומדים בדרישות אפיק המעבר, ולמדו קורסים נוספים באו"פ, יוכלו להגיש בקשה להכרה בלימודים הנוספים כחלק מהלימודים המשלימים שנדרשים לתואר חד-חוגי.1


1 תלמידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית חייבים ללמוד במסלול דו-חוגי בשנה הראשונה. מי מביניהם שמעוניינים לעבור למסלול חד-חוגי בסטטיסטיקה בשנה השנייה, נדרשים להגיש בקשה למעבר למסלול חד-חוגי, ואם הם עומדים בקריטריונים למעבר, לימודיהם בחוג האחר יכולים להיחשב להם, בכפוף לכללי המסלול החד-חוגי, במסגרת לימודים משלימים לתואר ראשון חד-חוגי בסטטיסטיקה.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור למחלקה לסטטיסטיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים במחלקה לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבטבלת ההקבלות.

הרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד בכוונתם להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר למחלקה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה למחלקה דרך אפיק המעבר.

שינויים בתוכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה לסטטיסטיקה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים במחלקה בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור למחלקה לסטטיסטיקה של האוניברסיטה העברית, לוודא מדי סמסטר את עדכניות המידע באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה. המידע יעודכן שם באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לסטטיסטיקה של האוניברסיטה העברית ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה לסטטיסטיקה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של המחלקה, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה במחלקה (‏למעט במקרים שבהם הקורס המקביל נלמד באוניברסיטה העברית בהיקף רחב יותר. ראו הערות רגל בטבלת ההקבלות‎)‏. הפטור יינתן בגין כל קורס של האו"פ, שמופיע בטבלת ההקבלות, בין אם הוא קורס חובה באפיק המעבר ובין אם לאו.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים באפיק המעבר, או פטורים על-סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שהתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת המחלקה, בהתאם להליכים המקובלים בה.

לימודי אנגלית1

מסיימי הקורס אנגלית לתלמידי מדעים: מתקדמים ב (רמה A) (‏31001‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית.

ככלל, על-פי דרישות האוניברסיטה העברית מועמדים ללימודי שנה ב ואילך חייבים להמציא למדור רישום וקבלה אישור על פטור אוניברסיטאי מלימודי האנגלית.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

המחלקה מתחייבת לקבל לשנה ב סטודנטים שסיימו בהצלחה באוניברסיטה הפתוחה את ארבעת הקורסים 4-1 שבטבלת ההקבלות שלהלן, ועמדו בדרישות האנגלית (‏ראו בסעיף לימודי אנגלית‎)‏. ראו גם הערה 3 לטבלת ההקבלות.

סיום בהצלחה באוניברסיטה הפתוחה של קורסים נוספים מתוך הטבלה יקנה פטורים במחלקה מהקורסים המקבילים – ראו פירוט בסעיף פטורים.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה העברית

המחלקה לסטטיסטיקה

שם מקוצר של הקורס ומספרו

נ"ז

שם מקוצר של הקורס ומספרו

נ"ז

1

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏2,1

6

מבוא לתכנות (‏52304‎)‏

4

2

3

חדו"א א (‏20406‎)‏ 4,3
+
חדו"א ב (‏20423‎)‏4,3

6

6

חדו"א לכלכלנים א (‏57121‎)‏
+
חדו"א לכלכלנים ב (‏57122‎)‏

6

6

4

הסתברות למדעי המחשב (‏20425‎)‏5

4

יסודות ההסתברות (‏52220‎)‏

6

5

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏6

4

עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי (‏52221‎)‏

5

6

אלגברה למדעי הטבע (‏20430‎)‏7

4

אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים (‏52322)‏

4


1 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java  א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏  +  מבוא למדעי המחשב ושפת  Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏. או הקורס יסודות התכנות בשפת Java (‏20478, 4 נ"ז‎)‏ במידה שנלמד בסמסטר א2019 או קודם לכן.

2 הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם חומר לימוד בפייתון. בנוסף, סטודנטים שלמדו את הקורס יסודות התכנות בשפת Java יצטרכו להשלים גם חומר לימוד שאינו כלול בקורס זה אך כלול בקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java.

3 לצורך קבלת פטורים יש ללמוד את שני הקורסים. במקום צמד הקורסים חדו"א א + חדו"א ב אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים החדשים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏, או את שלשת הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492, 2 נ"ז‎)‏ + חדו"א ב, או את הצמד אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד + חדו"א ב, או את השלשה אינפי 1 (‏20106‎), שאינו מוצע עוד‏ + אינפי 2 (‏20212‎)‏, שאינו מוצע עוד + אינפי 3 (‏20224‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

4 מי שילמדו את הצירוף חדו"א א + חדו"א ב נדרשים להשיג בכל אחד משני הקורסים שבצירוף ציון 75 לפחות. מי שילמדו צירוף אחר, מבין החלופות שבהערה 2, נדרשים רק לסיים בהצלחה כל אחד מהקורסים שבצירוף.

5 לימוד קורס זה יקנה במחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית 4 נ"ז בלבד. במקומו אפשר ללמוד את הקורס תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏.

6 לימוד קורס זה יקנה במחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית 4 נ"ז בלבד. במקומו אפשר ללמוד את שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112, 3 נ"ז‎)‏ + רגרסיה וניתוח שונות (‏10286, 2 נ"ז‎)‏.

7 או הקורס אלגברה לינארית 1 (‏20109, 6 נ"ז‎)‏.

למעלה