מועד כינון אפיק המעבר – חשון תשס"ח, אוקטובר 2007
המידע המופיע באתר עודכן בשבט תשע"ח, ינואר 2018

אפיק מעבר ללימודי כלכלה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: בבית הספר לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב (‏להלן ביה"ס לכלכלה‎)‏.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ואחר-כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה כמפורט בטבלת ההקבלות.

סטודנטים שיתקבלו לביה"ס לכלכלה וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א לחוג החדש.

למעלה    

מידע כללי

לימודי אנגלית

סטודנטים המתקבלים לביה"ס לכלכלה, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיהם בה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לביה"ס לכלכלה דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים ב" לפחות ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת "פטור"‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (‏‏של האו"פ‎‎)‏‏ אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (‏‏61134‎‎)‏‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים א'".

מסיימי הקורס (‏‏של האו"פ‎‎)‏‏ אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (‏‏61133‎‎)‏‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים ב'".

מסיימי הקורסים (‏‏של האו"פ‎‎)‏‏ אנגלית למדעי הרוח: מתקדמים ב (‏‏31010‎‎)‏‏, או אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב (‏‏31015‎‎)‏‏ יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "פטור".

לפני המעבר לביה"ס לכלכלה חובה אפוא להגיע, במסגרת לימודי אפיק המעבר, לפחות לרמת הסיום של הקורס ברמה מתקדמים א, ומומלץ להגיע לרמת הסיום של הקורס ברמה מתקדמים ב.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לביה"ס לכלכלה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים ממקצועות הלימוד שנלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות.

לפי התקנון, הפטור מקנה זיכוי אקדמי על-סמך מספר נקודות הזכות של הקורסים המקבילים באוניברסיטת תל-אביב. ציוני האו"פ לא ישוקללו בציון הגמר.

היקף הפטור לתלמיד לא יעלה על 1/3 מהיקף לימודיו לתואר (במסלול חד-חוגי עד 27 ש"ס ובמסלול דו-חוגי עד 20 ש"ס).

אין צורך בהגשת בקשה לפטורים מקורסים המופיעים בטבלת ההקבלות.

בקשות לפטור מקורסים של האוניברסיטה הפתוחה שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות יינתנו לפי שיקול דעתם של יועצי ביה"ס לכלכלה. יש לצרף אישור ציונים מקורי וסילבוס. יש להגיש את הבקשה לפני מועד הרישום לקורסים.

תחולה

סטודנטים המבקשים לעבור לביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בביה"ס לכלכלה לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון שבטבלת ההקבלות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך הטבלה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לביה"ס לכלכלה של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. יתקבלו סטודנטים שצברו 30 נ"ז בממוצע 85 לפחות, והשלימו את חמשת הקורסים הראשונים מן הטבלה שבהמשך בציון ממוצע של 85 ומעלה וציון 90 ומעלה בכל אחד משני הקורסים הראשונים מבוא למיקרו כלכלה ומבוא למקרו כלכלה.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב ביה"ס לכלכלה 1011
מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
10131
+
10126
מבוא למיקרוכלכלה
+
מבוא למקרוכלכלה
3

4
1102 יסודות הכלכלה 5
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 3 1110 מתמטיקה לכלכלנים א 4
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 1108 מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א 4
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 1109 מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב 5
10280 יסודות החשבונאות 6 2500 חשבונאות לכלכלנים 2

הערות:

א. סטודנטים שלא למדו או לא עברו את הקורס יסודות החשבונאות, אך צברו 30 נ"ז, יוכלו להתקבל ולהשלים את הקורס חשבונאות לכלכלנים בביה"ס לכלכלה.

ב. בסמסטר הראשון ללימודיהם יחויבו הסטודנטים שיתקבלו בהשלמת קורסי שנה א' הבאים: מיקרו כלכלה א' ומתמטיקה לכלכלנים ב'. בסמסטר ב' יוכלו להתחיל בלימוד קורסי שנה ב' אם יעמדו בדרישות הקדם לקורסים. (‏לא ניתן ללמוד קורסי שנה ב' עד להשלמת קורסי שנה א'.‎)‏

ג. סטודנטים שלמדו באו"פ קורס במתמטיקה החופף את חומר הלימוד של מתמטיקה לכלכלנים ב' הנלמד בביה"ס לכלכלה, יוכלו להגיש בקשה לפטור גם מקורס זה (‏‏בכל מקרה עליהם לעמוד בכל יתר דרישות הקבלה‎‎)‏‏.

ד. במידה ויחולו שינויים בתכנית הלימודים של ביה"ס לכלכלה או של האוניברסיטה הפתוחה יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן, אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון. הסטודנטים מתבקשים לבחון מדי פעם אם חלו שינויים בדרישות האפיק.

למעלה