מועד כינון האפיק – טבת תשס"ז, ינואר 2007
המידע באתר אפיק המעבר עודכן באב תשע"ה, אוגוסט 2015

אפיק מעבר לפקולטה למדעי החיים

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בפקולטה למדעי החיים

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לפקולטה למדעי החיים (‏להלן הפקולטה‎)‏ של אוניברסיטת תל-אביב.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ המעוניינים להשלים תואר ראשון במדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת העתקת מגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

שני המוסדות הגדירו במשותף מקבץ קורסים של האו"פ, המתאים לשמש כחלופה למקצועות הנדרשים בפקולטה, בשלושה מסלולי לימוד:

  • מסלול חד-חוגי בביולוגיה
  • מסלול בביולוגיה עם דגש בביוטכנולוגיה
  • תכנית הלימודים המשולבת במדעי החיים ובמדעי הרפואה

לסטודנטים שיעמדו במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות בהמשך, מובטחת קבלה ללימודים לשנה מתקדמת בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב, ללא תלות בתעודת בגרות וללא צורך במבחן פסיכומטרי. סטודנטים שימשיכו את לימודיהם בפקולטה יהיו פטורים מן המקצועות אשר את מקביליהם למדו באו"פ. על סטודנטים אלה יחולו השלמות משנה א' בהתאם למפורט בהמשך.

למעלה    

מידע כללי

הרשמה לפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור לפקולטה. לטופס ההרשמה הרגיל עליו לצרף הודעה שהוא לומד באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחיל ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הוא מתכונן להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בפקולטה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליו להעביר לפקולטה את גיליון הציונים המעודכן מהאו"פ.

התחלת הלימודים

סטודנט המבקש לעבור לפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר, חייב להתחיל את הלימודים בפקולטה לא יאוחר מ-5 שנים מאז למד באו"פ את הקורס הראשון שבמקבץ, ולא יאוחר משנה אחת מאז למד לאחרונה קורס מתוך המקבץ.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה למדעי החיים. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בפקולטה בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב לוודא מידי סמסטר את עדכניות אפיק המעבר באתר הבית של האו"פ. המידע יעודכן באתר באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנט כבר למד באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמד. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

פטורים

סטודנט שיתקבל לפקולטה למדעי החיים דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל קורס של הפקולטה, שאת מקבילו למד באו"פ וסיים בציון 75 לפחות, וכן יזוכה בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה בפקולטה.

כל קורס של האו"פ, שמופיע בטבלת ההקבלות, יקנה לסטודנט שסיים אותו בציון 75 לפחות פטור מן המקצוע המקביל לו בפקולטה, ובכלל זה – גם לסטודנטים שהתקבלו לפקולטה שלא דרך אפיק המעבר.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות של אפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת הפקולטה, בהתאם להליכים המקובלים בה.

לימודי אנגלית1

סטודנט שהתקבל לשנה מתקדמת בפקולטה למדעי החיים, שאין לו פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו בפקולטה. מומלץ להשלים את דרישות האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לפקולטה למדעי החיים:

הצלחה באו"פ בקורס: אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (‏61134‎)‏, מוכרת באוניברסיטת תל-אביב2 כסיווג לרמת "בינוני".

הצלחה באו"פ בקורס: אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (‏61133‎)‏, מוכרת באוניברסיטת תל-אביב3 כסיווג לרמת "מתקדמים".

הצלחה באו"פ בקורס: אנגלית למדעים: מתקדמים ב (‏31001‎)‏, מוכרת באוניברסיטת תל-אביב2 כסיווג לרמת "פטור".


1 החל מסמסטר א2016 שונות שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A; מתקדמים א = רמה B; בסיסי = רמה C ; טרום בסיסי ב = רמה D; טרום בסיסי א = רמה E.

2 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של 9 נקודות זכות או יותר.

3 לסטודנטים שלמדו באו"פ קורסים בהיקף של שנת לימודים מלאה (‏36 נ"ז‎)‏ או יותר.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיקי המעבר המתוארים כאן, אפשר לפנות אל היועצים במדעי החיים של המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר וטבלות הקבלות

סטודנטים שיבחרו להגיע לאחד משלושת מסלולי הלימוד של הפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות המתאימה למסלול בה בחרו.

על הסטודנטים להשיג ציון ממוצע בהתאם למסלול היעד במכלול הקורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה:

  • במסלול החד-חוגי בביולוגיה – 80
  • במסלול בביולוגיה עם דגש בביוטכנולוגיה – 90
  • בתכנית הלימודים המשולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה – 90

טבלת הקבלות למסלול החד-חוגי בביולוגיה

סטודנטים שיבחרו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו לסיים באוניברסיטה הפתוחה לפחות את הקורסים 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. על הסטודנטים להשיג ציון מינימלי של 75 בכל קורס וציון ממוצע של 80 ומעלה במכלול הקורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה.

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
1 20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏חדו"א א‎)‏ 6 0455.1804 מתמטיקה 6
2 20113

20123
יסודות הפיסיקה א1
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים א1
3

3
0455.1805 פיזיקה א 4
3 20114

20124
יסודות הפיסיקה ב1
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים ב1
3

3
0455.1807 פיזיקה ב 3
4 20437

20470

20480

20490
כימיה כללית
או
כימיה כללית א
+
כימיה כללית ב
או
כימיה כללית ב לביולוגים
6

4

4

2
1455.1566

0455.1565
כימיה כללית ואנליטית
+
כימיה פיסיקלית
7

3
5 20456

20282
כימיה אורגנית
או
כימיה אורגנית לביולוגים
6

3
0455.1562 כימיה אורגנית 6
6

7
20118

20119
ביולוגיה כללית א
+
ביולוגיה כללית ב
6 0455.1512

0455.1513

0455.1514
מבוא לביולוגיה א'
+
מבוא לביולוגיה ב'
+
מבוא לביולוגיה ג'
12
8

9
30203

30204
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
+
הסקה סטטיסטית
3

4
0455.1806 סטטיסטיקה2 5

הקורסים הבאים נכללו בעבר באפיק. סטודנטים שלמדו אותם לפני סמסטר א2017, יקבלו את הפטור המתאים באוניברסיטת תל-אביב.

10 20112 צומח וצמחים 6 0455.1521 מדעי הצמח 4
11 20412 אקולוגיה 4 0455.1809 אקולוגיה 4

1 קורס האו"פ יסודות הפיסיקה (‏20125, 6 נ"ז‎)‏ פוטר משני הקורסים של אוניברסיטת תל-אביב פיזיקה א ופיזיקה ב.

2 אפשר לקבל פטור מלימוד הקורסים הללו על-ידי לימוד הקורסים המקבילים להם באו"פ. יחד עם זאת, סטודנטים שיעדיפו ללמוד את הקורסים הללו במהלך השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, יוכלו לעשות כן, אך עליהם להיות מודעים לאפשרות שכתוצאה מכך עשויות להתעורר בעיות במערכת השעות שלהם.

השלמות למסלול החד-חוגי בביולוגיה

סטודנטים שיבחרו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו להשלים באוניברסיטת תל-אביב את אחד מקורסי המעבדה מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏0455.2501‎)‏ או מעבדה בביולוגיה אורגניזמית (‏0455.2508‎)‏.

למעלה    

טבלת הקבלות למסלול בביולוגיה עם דגש בביוטכנולוגיה

סטודנטים שיבחרו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו לסיים באוניברסיטה הפתוחה לפחות את הקורסים 8-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. על הסטודנטים להשיג ציון ממוצע של 90 ומעלה במכלול הקורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה וציון של 75 לפחות בכל קורס.

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת תל-אביב

מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
1 20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏חדו"א א‎)‏ 6 0455.1804 מתמטיקה 6
2 20470

20480
כימיה כללית א
+
כימיה כללית ב
4

4
0455.1510

0455.1565
כימיה כללית ואנליטית
+
כימיה פיסיקלית
7

3
3 20456 כימיה אורגנית 6 0455.1567 כימיה אורגנית לביוטכנולוגים 7
4 20113

20123
יסודות הפיסיקה א1
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים א1
3

3
0455.1805 פיזיקה א 4
5 20114

20124
יסודות הפיסיקה ב1
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים ב1
3

3
0455.1807 פיזיקה ב 3
6

7
20118

20119
ביולוגיה כללית א
+
ביולוגיה כללית ב
12 0455.1512

0455.1513

0455.1514
מבוא לביולוגיה א'
+
מבוא לביולוגיה ב'
+
מבוא לביולוגיה ג'
12
8 20234 מעבדה – כימיה כללית 2 0455.2522 מעבדה בכימיה 4
9

10
30203

30204
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
+
הסקה סטטיסטית
3

4
0455.1806 סטטיסטיקה2 5

הקורסים הבאים נכללו בעבר באפיק. סטודנטים שלמדו אותם לפני סמסטר א2017, יקבלו את הפטור המתאים באוניברסיטת תל-אביב.

11 20412 אקולוגיה 4 0455.1809 אקולוגיה 4

1 קורס האו"פ יסודות הפיסיקה (‏20125, 6 נ"ז‎)‏ פוטר משני הקורסים של אוניברסיטת תל-אביב פיזיקה א ופיזיקה ב.

2 אפשר לקבל פטור מלימוד הקורסים הללו על-ידי לימוד הקורסים המקבילים להם באו"פ. יחד עם זאת, סטודנטים שיעדיפו ללמוד את הקורסים הללו במהלך השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, יוכלו לעשות כן, אך עליהם להיות מודעים לאפשרות שכתוצאה מכך עשויות להתעורר בעיות במערכת השעות שלהם.

השלמות למסלול בביולוגיה עם דגש בביוטכנולוגיה

סטודנטים שיבחרו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו להשלים באוניברסיטת תל-אביב את קורסי החובה הבאים: מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏0455.2501‎)‏ או מעבדה בביולוגיה אורגניזמית (‏0455.2508‎)‏, סמינר ביוטכנולוגיה א (‏0455.1459‎)‏.

בשנים ב או ג הסטודנטים יצטרפו לשיעורים בקורס מתמטיקה מורחב (‏0455.2814‎)‏ החל מהשבוע השישי כדי להשלים את הדרישות במתמטיקה של המסלול לביוטכנולוגיה.

למעלה    

טבלת הקבלות לתכנית הלימודים המשולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה

סטודנטים שיבחרו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו לסיים באוניברסיטה הפתוחה לפחות את הקורסים 7-1 המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן. על הסטודנטים להשיג ציון ממוצע של 90 ומעלה במכלול הקורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה וציון של 75 לפחות בכל קורס.

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

מספר

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏

נ"ז

1 20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏חדו"א א‎)‏ 6 0455.1804 מתמטיקה 6
2 20113

20123
יסודות הפיסיקה א1
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים א1
3

3
0455.1805 פיזיקה א 4
3 20114

20124
יסודות הפיסיקה ב1
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים ב1
3

3
0455.1807 פיזיקה ב 3
4 20437

20470

20480

20490
כימיה כללית
או
כימיה כללית א
+
כימיה כללית ב
או
כימיה כללית ב לביולוגים
6

4

4

2
0111.1860 כימיה כללית

ופיזיקלית
6
5 20456

20282
כימיה אורגנית
או
כימיה אורגנית לביולוגים
6

3
0111.1862 כימיה אורגנית 6
6

7
20118

20119
ביולוגיה כללית א
+
ביולוגיה כללית ב
12 0455.1512

0455.1513

0455.1514
מבוא לביולוגיה א'
+
מבוא לביולוגיה ב'
+
מבוא לביולוגיה ג'
12
8

9
30203
30204
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
+
הסקה סטטיסטית
3

4
0455.1806 סטטיסטיקה2 5

הקורסים הבאים נכללו בעבר באפיק. סטודנטים שלמדו אותם לפני סמסטר א2017, יקבלו את הפטור המתאים באוניברסיטת תל-אביב.

11 20412 אקולוגיה 4 0455.1809 אקולוגיה 4

1 קורס האו"פ יסודות הפיסיקה (‏20125, 6 נ"ז‎)‏ פוטר משני הקורסים של אוניברסיטת תל-אביב פיזיקה א ופיזיקה ב.

2 אפשר לקבל פטור מלימוד הקורסים הללו על-ידי לימוד הקורסים המקבילים להם באו"פ. יחד עם זאת, סטודנטים שיעדיפו ללמוד את הקורסים הללו במהלך השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, יוכלו לעשות כן, אך עליהם להיות מודעים לאפשרות שכתוצאה מכך עשויות להתעורר בעיות במערכת השעות שלהם.

השלמות לתכנית הלימודים המשולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה

סטודנטים שיבחרו להגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר יידרשו להשלים באוניברסיטת תל-אביב את קורסי החובה הבאים: מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏0455.2501‎)‏ או מעבדה בביולוגיה אורגניזמית (‏0455.2508‎)‏, אנטומיה (‏0104.1401‎)‏, ביוכימיה 1 (‏0104.1406‎)‏, מבוא לפיזיולוגיה של התא (‏0104.1407‎)‏.

למעלה