מועד כינון האפיק – כסלו תש"ע, דצמבר 2009
המידע באתר עודכן לאחרונה באב תשע"ז, אוגוסט 2017

אפיק מעבר לחוג למדע המדינה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בחוג למדע המדינה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למדע המדינה (‏להלן החוג‎)‏ של אוניברסיטת תל-אביב.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון חד-חוגי בחוג למדע המדינה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לחוג היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.1

סטודנטים שיתקבלו לחוג וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א לחוג החדש.


1 סטודנטים בעלי תואר אקדמי, שיעמדו בדרישות אפיק המעבר, יוכלו להשלים לימודים במסגרת "חוג שלאחר תואר" בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב. עם סיום הלימודים תוענק תעודה מיוחדת, המקנה את הזכות להמשיך לימודים לתואר שני במדע המדינה בכפוף לתנאי הקבלה.

למעלה    

מידע כללי

תחולה

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-3 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון שבמקבץ ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך המקבץ.

אפיק המעבר יהיה בתוקף ל-3 שנים עד תום שנת הלימודים תשע"ח (‏2018 - 2017)‏.

הרשמה לאוניברסיטת תל-אביב

סטודנטים הלומדים באו"פ, מתוך כוונה לעבור לשנה ב בחוג למדע המדינה דרך אפיק המעבר, יוכלו להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם מבקשים להתקבל. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ. במקביל מומלץ לסטודנטים לפנות לתמי יערי בטל' 03-6409730 כדי לוודא שלימודיו אכן תואמים את תנאי אפיק המעבר.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, יהיה על המועמדים להעביר אליה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

השלמת הקורסים הנדרשים באו"פ לפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, היא תנאי הכרחי לקבלה לשנה ב דרך אפיק המעבר.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לחוג דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שנלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות.

לפי התקנון, הפטור מקנה זיכוי אקדמי על סמך מספר נקודות הזכות של הקורסים המקבילים באוניברסיטת תל-אביב. ציוני האו"פ לא ישוקללו בציון הגמר.

פטורים על הקורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות יינתנו לפי שיקול דעתם של יועצי החוג.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים לשנה מתקדמת בחוג, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו בה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים" לפחות ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (‏ואפילו להגיע לרמת "פטור"‎)‏ במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי (‏61134‎)‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים א".

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א (‏61133‎)‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים ב".

מסיימי הקורס (‏של האו"פ‎)‏ אנגלית למדעי הרוח: מתקדמים ב (‏31010‎)‏ או אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב (‏31015‎)‏, או אנגלית לחינוך ולפסיכולוגיה: מתקדמים ב (‏31011‎)‏, יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "פטור".

לפני המעבר לפקולטה חובה אפוא להגיע, במסגרת לימודי אפיק המעבר, לפחות לרמת הסיום של הקורס ברמה מתקדמים א, ומומלץ להגיע לרמת הסיום של הקורס ברמה מתקדמים ב.


1 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

למעלה    

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים של המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (09-7782222).

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לחוג דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. יתקבלו סטודנטים שצברו 30 נ"ז בממוצע 85 לפחות, והשלימו את ששת הקורסים הראשונים בטבלת ההקבלות בציון ממוצע של 90 ומעלה (‏ציון 80 לפחות בכל קורס‎)‏.

בנוסף לקורסים בטבלת ההקבלות ישלימו התלמידים מספר קורסים למכסה של לפחות 30 שעות (‏נ"ז‎)‏ בציון ממוצע של 85.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
החוג למדע המדינה 1031
מספר שם קורס נ"ז מספר שם קורס נ"ז
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 6 1031.1002 פוליטיקה ומשטר בישראל 4
10611 מבוא למחשבה מדינית 6 1031.1400 מבוא למחשבה פוליטית 4
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 6 1031.1009 מבוא ליחסים בין-לאומיים ואסטרטגיה 4
30111

30112

10775
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
+
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
או
יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1
3

3

4
1009.1555 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים 5
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי2 6 1031.1800 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית 4

הערה:

במידה ויחולו שינויים בתכנית הלימודים של החוג או של האו"פ יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן, אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון. הסטודנטים מתבקשים לבחון מדי פעם אם חלו שינויים בדרישות האפיק.


1לקורס זה יש בתנאי הקבלה קורס שאינו נכלל באפיק המעבר.

2 ניתן להתחיל את הלימודים באוניברסיטה גם ללא קורס זה. סטודנטים שלא למדו את הקורס מבוא למינהל וניהול ציבורי ילמדו את הקורס מבוא למינהל ומדיניות ציבורית במהלך שנה ב בחוג למדע המדינה. בכל מקרה חובה לצבור לפחות 30 ש"ס (‏נ"ז‎)‏ בציון ממוצע של 85 כדי ליהנות מאפיק המעבר.

למעלה