מועד כינון האפיק – כסלו תש"ע, דצמבר 2009
המידע באתר עודכן לאחרונה בשבט תשע"ח, פברואר 2018

אפיק מעבר לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים (להלן ביה"ס) של אוניברסיטת תל-אביב.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים של אוניברסיטת תל-אביב במסלול חד-חוגי, או במסלול דו-חוגי. הקבלה לביה"ס היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.1

על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי במדע המדינה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).

סטודנטים שיתקבלו לביה"ס וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א לחוג החדש.


1 סטודנטים בעלי תואר אקדמי, שיעמדו בדרישות אפיק המעבר, יוכלו להשלים לימודים במסגרת "חוג שלאחר תואר" בביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל-אביב. עם סיום הלימודים תוענק תעודה מיוחדת, המקנה את הזכות להמשיך לימודים לתואר שני במדע המדינה בכפוף לתנאי הקבלה.

למעלה    

מידע כללי

תחולה

סטודנטים המבקשים לעבור לביה"ס דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בביה"ס לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון שבמקבץ ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך המקבץ.

הרשמה לאוניברסיטת תל-אביב

סטודנטים הלומדים באו"פ, מתוך כוונה לעבור לביה"ס דרך אפיק המעבר, יוכלו להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם מבקשים להתקבל. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ. במקביל מומלץ לסטודנטים לפנות לתמי יערי בטל' 03-6409730 כדי לוודא שלימודיהם אכן תואמים את תנאי אפיק המעבר.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, יהיה על המועמדים להעביר למרכז למרשם את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

השלמת הקורסים הנדרשים באו"פ לפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, היא תנאי הכרחי לקבלה דרך אפיק המעבר.

למעלה    

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לחוג דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המכוסים על ידי הקורסים שנלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות.

לפי התקנון, הפטור מקנה זיכוי אקדמי על סמך מספר נקודות הזכות של הקורסים המקבילים באוניברסיטת תל-אביב. ציוני האו"פ לא ישוקללו בציון הגמר.

פטורים על הקורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות יינתנו לפי שיקול דעתם של יועצי החוג.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים לשנה מתקדמת בביה"ס, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו בה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים" לפחות ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (ואפילו להגיע לרמת "פטור") במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית: הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים – בסיסי (61134), יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים א".

מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית: הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים –מתקדמים א (61133), יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים ב".

מסיימי הקורס (של האו"פ)  אנגלית למדעי הרוח – מתקדמים ב (31010) או אנגלית למדעי החברה – מתקדמים ב (31015), או אנגלית לחינוך ולפסיכולוגיה – מתקדמים ב (31011), יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "פטור".

לפני המעבר לפקולטה חובה אפוא להגיע, במסגרת לימודי אפיק המעבר, לפחות לרמת הסיום של הקורס ברמה מתקדמים א, ומומלץ להגיע לרמת הסיום של הקורס ברמה מתקדמים ב.


1החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B , בסיסי = רמה C , טרום בסיסי ב = רמה D , טרום בסיסי א = רמה E.

למעלה    

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים של המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (09-7782222).

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לביה"ס דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. יתקבלו סטודנטים שצברו 30 נ"ז בממוצע 85 לפחות, והשלימו את הקורסים המופיעים בטבלת ההקבלות שלהלן בציון ממוצע של 90 ומעלה (ציון 80 לפחות בכל קורס).

סטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול הדו-חוגי בלימודי מדע המדינה יצטרכו להבטיח את קבלתם גם לחוג השני באמצעות עמידה בתנאי הקבלה לאותו חוג, או באמצעות עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).

סטודנטים המעוניינים להתקבל לביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים חייבים להיות בעלי 30 נקודות זכות לפחות באוניברסיטה הפתוחה. ניתן להגיע למכסה זאת על ידי לימוד קורסים נוספים של האוניברסיטה הפתוחה לפי בחירתם. הקורסים הנוספים (שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות שלהלן) לא בהכרח יוכרו בלימודים באוניברסיטת תל-אביב, אך נדרשים לצורך הקבלה.

ראו גם הערת רגל 2 בטבלת ההקבלות.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
החוג למדע המדינה 1031
מספר שם קורס נ"ז מספר שם קורס נ"ז
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 6 1031.1002 פוליטיקה ומשטר בישראל 4
10611 מבוא למחשבה מדינית 6 1031.1400 מבוא למחשבה פוליטית 4
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 6 1031.1009 מבוא ליחסים בין-לאומיים ואסטרטגיה 4

30111

30112

10775
צמד הקורסים:
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
+
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
או
יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1

3

3

4
1009.1555 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים 5
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי2 6 1031.1800 מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית 4

הערה:

אם יחולו שינויים בתכנית הלימודים של ביה"ס או של האו"פ יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן, אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון. הסטודנטים מתבקשים לבחון מדי פעם אם חלו שינויים בדרישות האפיק.


1לקורס זה יש בתנאי הקבלה קורס שאינו נכלל באפיק המעבר.

2 ניתן להתחיל את הלימודים באוניברסיטה גם ללא קורס זה. סטודנטים שלא למדו את הקורס מבוא למינהל וניהול ציבורי ילמדו את הקורס מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית במהלך שנה ב בחוג למדע המדינה. בכל מקרה חובה לצבור לפחות 30 ש"ס (‏נ"ז‎)‏ בציון ממוצע של 85 כדי ליהנות מאפיק המעבר.

למעלה