אפיק מעבר לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

מועד כינון אפיק המעבר: כסלו תש"ע, דצמבר 2009
עדכון אפיק המעבר: טבת תשע"ח, ינואר 2018

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (‏להלן החוג‎)‏ של אוניברסיטת תל-אביב.

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ואחר כך אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב, באופן לימוד חד-חוגי או דו-חוגי. הקבלה לחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.1

על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).

סטודנטים שיתקבלו לחוג וירצו לעבור לחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב במשך לימודי התואר הראשון, יהיו חייבים לעמוד בכל דרישות הקבלה לשנה א לחוג החדש.


1 סטודנטים בעלי תואר אקדמי, שיעמדו בדרישות אפיק המעבר, יוכלו להשלים לימודים במסגרת "חוג שלאחר תואר" בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. עם סיום הלימודים תוענק תעודה מיוחדת, המקנה את הזכות להמשיך לימודים לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בכפוף לתנאי הקבלה.

למעלה    

מידע כללי

תחולה

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון שבמקבץ ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך המקבץ.

הרשמה לאוניברסיטת תל-אביב

סטודנטים הלומדים באו"פ, מתוך כוונה לעבור לשנה ב לחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה דרך אפיק המעבר, יוכלו להירשם לאוניברסיטת תל-אביב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם מבקשים להתקבל. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר באו"פ. במקביל מומלץ לסטודנטים לפנות לתמי יערי בטל. 03-6409730 כדי לוודא שלימודיהם אכן תואמים את תנאי אפיק המעבר.

לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, יהיה על המועמדים להעביר למרכז למרשם את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

השלמת הקורסים הנדרשים באו"פ לפני התחלת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב, היא תנאי הכרחי לקבלה לשנה ב דרך אפיק המעבר.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לחוג דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שנלמדו באו"פ לפי טבלת ההקבלות.

לפי התקנון, הפטור מקנה זיכוי אקדמי על סמך מספר נקודות הזכות של הקורסים המקבילים באוניברסיטת תל-אביב. ציוני האו"פ לא ישוקללו בציון הגמר.

פטורים על הקורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות יינתנו לפי שיקול דעתם של יועצי החוג.

לימודי אנגלית1

סטודנטים המתקבלים לשנה מתקדמת בחוג, ואין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יחויבו להשלים את דרישות האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו בה. לפיכך, רמת הידע באנגלית שתידרש ממי שיגיע לפקולטה דרך אפיק המעבר היא רמת "מתקדמים" לפחות ורצויה רמת "פטור". אפשר ללמוד ולהתקדם (ואפילו להגיע לרמת "פטור") במהלך תקופת הלימודים באו"פ.

מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית: הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים – רמה C (61134), יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים א".

מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית: הבנת הנקרא לצרכים אקדמיים – רמה B (61133), יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "מתקדמים ב".

מסיימי הקורס (של האו"פ) אנגלית רמה A למדעי הרוח (31010) או אנגלית רמה A למדעי החברה (31015) יסווגו באוניברסיטת תל-אביב לרמת "פטור".

לפני המעבר לחוג חובה אפוא להגיע, במסגרת לימודי אפיק המעבר, לפחות לרמת הסיום של הקורס ברמה B, ומומלץ להגיע לרמת הסיום של הקורס.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים של המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ (‏09-7782222‎)‏.


1 החל מסמסטר א2016 שונו שמות הרמה בקורסי האנגלית. מתקדמים ב = רמה A, מתקדמים א = רמה B, בסיסי = רמה C, טרום בסיסי ב = רמה D, טרום בסיסי א = רמה E.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לחוג דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. יתקבלו סטודנטים שצברו 30 נ"ז בממוצע של 85 לפחות והשלימו את הקורסים המופיעים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע 90 ומעלה.

סטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול הדו-חוגי בלימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יצטרכו להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).

סטודנטים המעוניינים להתקבל לחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חייבים להיות בעלי 30 נקודות זכות לפחות באוניברסיטה הפתוחה. ניתן להגיע למכסה זאת על ידי לימוד קורסים נוספים של האוניברסיטה הפתוחה לפי בחירתם (הקורסים מעבר לטבלת ההקבלות לא בהכרח יוכרו בלימודים באוניברסיטת תל אביב, אך נדרשים לצורך הקבלה).

סטודנטים שלמדו באפיק המעבר ישלימו בחוג את הקורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים במדעי החברה, במקביל לקורסי שנה ב.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת תל-אביב
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 1041
מספר שם קורס נ"ז מספר שם קורס נ"ז
10134 מבוא לסוציולוגיה 6 1041.1102 מבוא לסוציולוגיה 4
10153 מבוא לאנתרופולוגיה 6 1041.1101 מבוא לאנתרופולוגיה 4
10775 יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים1 4 1009.1555 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים 5
10769

10285
יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו
או
שיטות מחקר במדעי החברה עקרונות המחקר וסגנונותיו
4

4
1041.2209 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית 3

הערה:

אם יחולו שינויים בתכנית הלימודים של החוג או של האו"פ יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון. הסטודנטים מתבקשים לבחון מדי פעם אם חלו שינויים בדרישות האפיק.


1או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111, 3 נ"ז) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112, 3 נ"ז).

למעלה