ערכי המחקר המדעי בישראל:
הקוד האתי הראשון

אסא כשר, אוניברסיטת תל-אביב

במהלך כהונתה של המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, במתכונתה הקודמת, בזמן ממשלת רבין ז"ל, דנה ועדת האתיקה של המועצה, בראשותי, באתיקה של המחקר המדעי.

לאחר דיונים יסודיים ומקיפים נוסח מסמך ובו ערכי המחקר המדעי, מוצגים ומוגדרים.
המסמך הופץ בקהילה האקדמית בישראל ונעשה בו שימוש בכמה אוניברסיטאות. ההרצאה תציג את תוכן המסמך ותתאר את התהליך שקדם לו ואת התהליך שבא אחריו.

קודיפיקציה אתית במחקר אקדמי:
דילמות ואלטרנטיבות

יצחק נבו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דברי בהרצאה זו יתחלקו לשני נושאים. תחילה אדון בסוגיה הכללית: האם דרושה קודיפיקציה אתית למחקר אקדמי, או שמא עדיפים פתרונות אחרים לבעיות שעימן נועדה קודיפיקציה מעין זו להתמודד? קיימים פתרונות אלטרנטיביים לבעיות אלה, החל מגישה של laissez faire מחקרי, המותיר את הבעיות לטיפולם של החוקרים עצמם, וכלה בגישה של התערבות מדינתית באמצעות חקיקה ובתי משפט. אטען שקודיפיקציה אתית "פנימית לאקדמיה", מן הסוג שהתקבל באוניברסיטת בן-גוריון, אף שאיננה מייתרת לחלוטין את תפקידם של החוקר האינדיבידואלי מחד גיסא, והמחוקק מאידך גיסא, הינה בכל זאת חיונית. בראש ובראשונה, קודיפיקציה מעין זו הינה חיונית לכך שנקודת הראות האקדמית-המקצועית תובא לידי ביטוי בהסדרה הציבורית של הסוגיות האתיות אותן מעורר המחקר, והיא שתבטיח שהסדרה ציבורית מעין זו לא תבוא על חשבון חירויות המחקר וערכיו האחרים. בחלק השני של דבריי אציג את הקוד האתי של אוניברסיטת בן-גוריון מבחינת העקרונות הכלליים המופיעים בו. בעקרונות אלה, כך ארצה לטעון, כבר יש תשובה מסוימת לחלק מן הביקורות המוטחות כלפי עצם רעיון הקודיפיקציה האתית במחקר.

בין קוד אתי למחקר אקדמי לבין החופש האקדמי

מרסלו דסקל, אוניברסיטת תל-אביב

השאלות הראשונות הראויות לדיון, עוד לפני שניגשים ליצור "קוד אתי שישמש את החוקרים בישראל", הן (א) אלו בעיות אמור אותו קוד אתי לפתור ו-(ב) האם הוא הכלי המתאים לפתור בעיות אלה. שאלה נוספת היא (ג) האם הנהירה אחרי קודים אתיים בתחומים מקצועיים רבים ראויה לחיקוי בתחום המחקר האקדמי; זו כמובן שאלה שמחייבת השוואה בין המטרות של קודים כאלה בתחומים שונים. ייתכן ששאלות מקדימות אלה כבר נדונו בפורומים שהחליטו ליצור קוד אתי למחקר האקדמי וצר לי שלא אני ולא עמיתיי מתחום הפילוסופיה — עד כמה שידוע לי — השתתפו בדיונים אלה, אם היו. טוב שניתנת לנו, אם כן, האפשרות להשתתף בדיון בכנס ושהדעות שיושמעו בכנס זה אכן יישמעו. וזאת משום שעצם הרעיון שהשמירה על המוסריות של המחקר האקדמי מחייבת את יצירתו של קוד אתי ייחודי. לצורך זה עלול להיות בניגוד חזיתי עם ערכים לא פחות חשובים המנחים את המחקר האקדמי היצירתי, הפורה, והמועיל לחברה — בראש וראשונה הערך של החופש האקדמי, נשמת אפו של המוסד הקרוי 'אוניברסיטה'. אינני מתכוון בהרצאה זו לדון בהתנגשות אפשרית זו מבחינת ההגבלות שיכול הפיקוח בשם המוסריות להטיל על התכנים של המחקר האקדמי, נושא שעל אף שנדון לא אחת ראוי בהחלט לדיון נוסף. בכוונתי להתמקד בהיבט הצורני של הניגוד שעלול לעלות. הכוונה היא למשמעות של הניסיון להגדיר ולפתור את הבעיה שהקוד האתי אמור לפתור, כאילו הקונפליקטים האתיים שבפניהם עשוי החוקר להימצא ניתנים לפיתרון על ידי מערכת כללים פורמאליים המכתיבים פיתרונות לאותם הקונפליקטים. אטען, ואביא נימוקים לכך, שתפיסה זו לא רק לא תואמת את אופייה של החשיבה האתית ושל האחריות האישית הנובעת ממנה, אלא אף נוגדת אף את היסוד של החשיבה המדעית ושל המחקר המדעי. כפי שאין "קוד מחקר" המכתיב למדען כיצד לתכנן את מחקריו על מנת לגלות את האמת המדעית או לקבוע מי מבין תיאוריות מתחרות אכן מסבירה את התופעות בדרך הנכונה אחת ולתמיד, כך גם אין "קוד אתי" יכול לקבוע בוודאות עבור המדען מי מבין ערכים שונים העומדים בקונפליקט ביניהם בסיטואציה מסוימת עדיף על פני משנהו ולכן הוא זה שצריך להכתיב את התנהגותו של אדם רגיל או של חוקר בתחום כלשהו. גם הפעילות המחקרית וגם ההתנהגות המוסרית נשענות בראש ובראשונה על הפעלת שיקול הדעת של הפועל ולא על הפעלה מכאנית של קוד זה או אחר. הסוגיה הזו והשאלות שהוזכרו לעיל יידונו בהרחבה ולדעתי יבהירו מה כרוך בהיבט האתי של המחקר האקדמי ומה, אם כן, עלינו לעשות בנידון.

ההבטחות והמלכודות בשיח רב-תחומי בעיצוב רגולציה נורמטיבית לטכנולוגיות ביו-רפואיות חדשניות

עמוס שפירא, המועצה הלאומית לביואתיקה

רגולציה נורמטיבית ראויה של המחקר והטכנולוגיה הביו-רפואיים חותרת לאזן בין ערכים ואינטרסים שונים, כמו נטילת סיכונים בהווה מול תועלות מצופות בעתיד או חופש המחקר המדעי מול ערכים של מוסר, תרבות ודת. כמו כן מתעוררת הדילמה של הקצאה רציונלית והוגנת של משאבי הציבור. מקבלי ההחלטות מצווים על שיקול-דעת קפדני בבואם לבחור בין אורות אדומים של עצור, אורות ירוקים של ברכת הדרך ואורות צהובים של שב-ואל-תעשה בהתווית מפת-הדרכים הנורמטיבית של הביו-רפואה. ההגינות והיעילות של עקרונות נורמטיביים מנחים מותנות בהיותם מאוזנים בקפידה ונשענים על תשתית חברתית-מוסרית מוצקה. אין להתעלם מהבעייתיות ומהמגבלות הטבועות בכל רגולציה בחברה חופשית. יש גם להכיר בכך שמה שמותר מבחינה משפטית איננו, בהכרח, רצוי מבחינה חברתית או ראוי מבחינה מוסרית. רגולציה נאותה היא מכשיר למניעה או למזעור של מצבי סכנה, תפלול ושימוש לרעה בטכנולוגיות מתקדמות. היא איננה צריכה להשען רק, או בעיקר, על איסורים שבדין. ראוי לה שתתמקד בהכוונת התנהלותם של כל הצדדים המעורבים. לא כל מה שניתן להעשות באופן טכנולוגי ראוי שייעשה.

עיצובה של רגולציה נורמטיבית ראוייה הוא מיזם רב-תחומי, המחייב מאמץ משותף של אנשי מדע, אתיקה, דת, משפט, סוציולוגיה, כלכלה ופוליטיקה. שדה המחקר והטכנולוגיה הביו-רפואיים שזור בהיבטים לבר-מדעיים ומציב דילמות חברתיות נוקבות. ככזה, הוא מחייב מעורבות חברתית רחבה בעיצוב פתרונות הולמים לדילמות אלו. מטבע הדברים, אנשי המדע הם אלו המניעים מלכתחילה את מיזמי הביו-רפואה. אך המדע זקוק למערכות תמיכה מדיסציפלינות אחרות, נוספות. שיתוף-הפעולה הבינתחומי הוא הכרחי אך לא נטול בעיות. השיוך הדיסציפלינארי מצמיח אוריינטציות ערכיות, דפוסי חשיבה ודגשים אינטלקטואליים שונים. לא-מדענים עשויים להיגרר להתבטלות מוחלטת בפני המדענים הכל-יכולים או, מאידך גיסא, לטיפוח חשדנות מוגזמת כלפיהם. אנשי מדע, מצידם, אינם אמונים על רזיה של מלאכת הרגולציה החברתית. כך עלולים מדענים ולא-מדענים, הנוטלים במשותף חלק במלאכת הרגולציה, להיקלע לרב-שיח של חרשים. פילוסופים ותיאולוגים נוטים יותר לדבוק בעקרונות מוחלטים ובחשיבה מופשטת בעוד שמשפטנים מעדיפים לחתור להסדרים הבנויים על איזון בין הגורמים, האינטרסים והאילוצים השונים, גם על חשבון הדקדקנות הלוגית והניקיון המושגי. מסורות תרבותיות ודתיות משחקות תפקיד נכבד בעיצוב הרגולציה הנורמטיבית של המחקר והטכנולוגיה הביו-רפואיים. עובדה זו בולטת, למשל, בכל הנוגע לשאלת הסטטוס המוסרי-משפטי של העובר בשלבים השונים של התפתחותו. ייחוס מעמד מוסרי-משפטי פחות-ערך לביצית המופרית מאפיין את ההלכה היהודית והתרבות הישראלית ומתבטא בפרקטיקה המתירנית הרווחת אצלנו, למשל לגבי מחקר בתאי-גזע עובריים. למרות הקשיים הקונספטואליים, המתודולוגיים והפרקטיים, אין תחליף לשיתוף-פעולה רב-תחומי בשרטוט מפת-הדרכים הנורמטיבית של המחקר והטכנולוגיה הביו-רפואיים.

שעתוק בעידן הדיגיטלי:
על טשטוש הגבולות בין אותנטיות לפלגיאריזם

יורם עשת-אלקלעי, ראש מרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה

העידן הדיגיטלי מאופיין בפריחתן של טכנולוגיות המאפשרות שעתוק והפצה קלים של מידע וידע. השימוש היצירתי בטכנולוגיות אלה אינו דבר של מה בכך והוא מחייב שליטה במגוון רחב של מיומנויות קוגניטיביות, כגון חשיבה ביקורתית ויצירתית. המצב גם מעמת יוצרים מתחומי האמנות והאקדמיה כאחת, עם סוגיות הקשורות במתח שבין יצירה אותנטית לפלגיאריזם בתנאים של טכנולוגיות המאפשרות שעתוק כמעט בלתי מוגבל. בהרצאה יתואר השעתוק בעידן הדיגיטלי כאחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני יוצרים עכשויים, יידונו המיומנויות העיקריות הנדרשות למשעתק האפקטיבי, ותידון ההשלכה שיש לכל אלה על היצירה באקדמיה.

הסיפור המסופר והמספר: מי מגן עליהם?
עקרונות אתיים במחקר פרשני הדורשים שינוי

נעמה צבר-בן יהושע, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

בכל מחקר מדעי מחוייב החוקר כלפי נחקריו לפחות בשמירת עקרון ההסכמה מדעת ובדרך כלל גם בעקרון חיסיון (אנונימיות) הנחקר.

טענתי היא שבסוגת המחקר הנראטיבי ו/או הפרשני בתוך הפרדיגמה האיכותנית, הרווחת בעשורים האחרונים במדעי הרוח והחברה, העקרונות הללו אינם רלוונטים ואף מנשלים את הנחקרים מקניינם הרוחני.

הקודים האתיים של כל האגודות המקצועיות במדעי החברה פותחו ברוח הפרדיגמה הפוזיטיביסטית. בהרצאתי אדגים כיצד השמירה על העקרונות הללו אינה מתאימה לפרדיגמה האיכותנית.

בפרדיגמה הפוזיטיביסטית מנסחים השערות ומבקשים לאוששן, דהיינו כיוון המחקר ברור ומנוסח מראש והנחקר הוא עוד אובייקט מספרי במדגם החותר לממוצעים והכללות סטטיסטיות.

בפרדיגמה האיכותנית אין השערות אלא ניסיון להבין אירוע בחיי הנחקר או ממצב שנחקר, דבר המחייב שאלות פתוחות, אשר רק נקודת התחלתן ידועה והמשך התפתחות המחקר היא תלויית קונטקסט ומשתנים רבים שאין לצפותם מראש. כמו כן, הניסיון להבין לעומק את המצב הנחקר ומתוכו לבנות תובנות חדשות, אינו חותר לממוצעים או לאוכלוסיות גדולות המאפשרות כימות הממצאים.

יוצא אפוא שבפרדיגמה האיכותנית בעלת המאפיינים "הנזילים", הסכמה מדעת במובנה המקובל אינה מתאפשרת והחוקר אינו יכול ליידע את הנחקר בכיוון המחקר ובנזקיו הצפויים כאשר הוא עצמו לא מודע להם. יתר על כן, אנונימיות הנחקרים אשר בדרך כלל נעשית אפילו מבלי לשאול את דעתם אם אכן זהו רצונם, מאפשרת לחוקר לקחת את סיפורי הנחקרים שעד לסיפורם היו נחלתם הבלעדית של הנחקרים ולעשות בהם שימוש (גם אם הוא ראוי בדרך כלל) מבלי לתת לנחקר הכרה או הוקרה. היות והסיפורים/ הראיונות הם הממצאים שהחוקר מבסס עליהם את עבודתו ומרגע שסופרו לחוקר, המספר מאבד את רכושו הרוחני, יש גם כאן מידה של נישול אינטלקטואלי.

לפיכך, יש מקום לשאול למי שייכים הסיפורים? איך אפשר לקבל הסכמה מדעת של נחקר אם לחוקר אין מידע? האם אנונימיות היא תמיד לטובת הנחקר או שמא היא רק מכשיר בידי החוקר?

יישום קודים אתיים בינלאומיים בארכיאולוגיה של ירושלים

רפי גרינברג, אוניברסיטת תל-אביב

מאז ומעולם כרוכה הארכיאולוגיה של ירושלים במרכיבי היסוד של המאבקים הדתיים והלאומיים על אופייה של העיר. כבר בימי המנדאט הבריטי ביקשו שליטי הארץ לקדם את חזונם על העיר דרך הארכיאולוגיה שלה, ודבר זה נמשך ביתר שאת בתקופת השלטון הירדני והישראלי. בעשורים הראשונים שלאחר סיפוח ירושלים המזרחית לישראל, שימשה הארכיאולוגיה כלי למדיניות ממשלתית אשר ניסתה לאזן, לא תמיד בהצלחה, בין הציפיות הלאומיות מ"איחוד ירושלים" לבין האחריות של ישראל כאפוטרופוס על נכסי תרבות עולמיים. אולם מזה כ-15 שנה מסורים אתרי החפירות הארכיאולוגיות המרכזיים בירושלים בידי עמותות בעלות סדר יום דתי-לאומי, אשר יישוב מזרח ירושלים ביהודים והפיכת אתריה למוקד משיכה לתיירות יהודית עומדים במרכז עשייתן.

בעוד הארכיאולוגיה של ירושלים מתפתחת לה על פי דרכה, התפתחה בעולם המקצועי והאקדמי הרחב יותר רגישות הולכת וגוברת לסכנות שבניצול לרעה של המעשה הארכיאולוגי כדי לקדם מטרות לאומניות ואחרות. מעבר לכך, התפתח רצון לראות בארכיאולוגיה גורם הממלא תפקיד חיובי בהגברת ההבנה בין עדות וקבוצות, ובחיזוק הקשר בין אוכלוסיות מקומיות לעבר הטמון על סף דלתן. רגישות זו ורצון זה מצאו את ביטויים באמצעות סדרה של קודים אתיים ואמנות מקצועיים אשר התקבלו על ידי גופים אזוריים ובינלאומיים המאגדים ארכיאולוגים ובעלי מקצועות הקרובים להם. בישראל אין איגוד מקצועי, אולם קיים בה סניף פעיל של המועצה הבינלאומית לשמור אתרים ומבנים עתיקים, ICOMOS, הפועלת ליד אירגון אונסק"ו. אמנת איקומו"ס לשמירה על המורשת הארכיאולוגית ולניהולה, אשר נתקבלה בשנת 1990, כוללת סעיפים רבים בעלי משמעות מיידית בעיר היסטורית — שהיא גם אתר מורשת עולמית — כירושלים. סעיפים אלה, הדנים במגוון רחב של נושאים כגון תיכנון ברמה הלאומית והבינלאומית, שימור מרבי של שרידים, סלקטיביות בחפירה, ייצוג כל שכבות העבר ותרבויותיו, ושיתוף תושבים במידע ובהחלטות, אינם עולים בקנה אחד עם הפעילות הארכיאולוגית העכשווית, הממומנת רובה ככולה על ידי עמותות שאינן שותפות, בלשון המעטה, לחזון של איקומו"ס ואונסק"ו. ואולם, ארכיאולוגים רבים, בעולם האקדמי ובשרות המדינה, אינם מודעים כלל לבעייתיות שאליה הם נקלעו, וזאת בשל התעלמות מתמשכת של האקדמיה ושל רשות העתיקות מקיומם של הקודים וממשמעותם.

בהרצאתי אני מבקש להאיר ולהדגים את הסתירה בין אופן התנהלות החפירות לבין האתיקה המקצועית, ולהציע חלופות פדגוגיות ומעשיות ליישובה.

אתיקה במחקר וסביבה: מעבר לתסביך פרנקנשטיין

דניאל מישורי, בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה

שאלות על אתיקה במחקר בהקשר הסביבתי נוטות להתרכז כסיכונים הנובעים מהמחקר, ואכן יש לחששות כאלה מקום חשוב בחשיבה הסביבתית, אולם הדאגה של אקולוגים מהמחקר ומהאקדמיה אינה מסתכמת כלל בנושאים אלה. אי לכך, בהרצאה זו ארחיב במיוחד על אודות ההיבטים האחרים, אלה שנמצאים "מעבר" לתסביך פרנקנשטיין, ומהווים ביקורת עמוקה ומשמעותית יותר על המחקר האקדמי, כמו סוגיית ה"מומחים" להשכיר, סדרי עדיפויות במחקר ובמיוחד הדברים שאין חוקרים, הקשר בין המחקר לאינטרסים כלכליים ומקצועיים, מחקר מדעי ופטנטים כאמצעי לניכוס נחלת הכלל תוך גידור התרבות והידע האקדמי, וסיכוני החשיבה הדיסציפלינארית והרדוקציוניסטית בהקשר האקולוגי.

בין קידום המדע לשמירה על זכויות נשים:
המקרה של הצעת חוק תרומת ביציות

חדוה אייל, ארגון אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה

במאי 2007 עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק תרומת ביציות שעניינה שאיבת ביציות מנשים שאינן עוברות טיפולי פוריות לצורכי ילודה שלהן. הצעת החוק ביקשה להסדיר תרומת ביציות הן עבור הולדה והן עבור מחקר.

הדילמה המרכזית שעולה מהצעת החוק, ביחס לסוגיית המחקר, היא חשיפה של נשים בריאות לתהליך רפואי פולשני ובעל סיכונים, לשם שימוש בריקמה הנמצאת בגוף האשה כחומר הגלם לביצוע מחקרים שלאשה התורמת אין קשר אליהם, ואף לא כל ידע לגביהם. דילמה זו מציפה את מגוון ניגודי האינטרסים שעשויים להתפתח בין אינטרסים של חוקרים וחברות תרופות לפיתוח מחקרים לבין אינטרסים ציבוריים, ואף בין אינטרסים ציבוריים שונים.

כך למשל, האינטרס הפרטי של חוקרים המבקשים לקדם את מעמדם המקצועי והכלכלי באמצעות המחקר עשוי לעמוד בניגוד לאינטרס הציבורי של הגבלת חברות התרופות במעורבותן במחקרים המתנהלים בבתי החולים.

יתרה מזאת, הצעת החוק לתרומת מעלה סוגיה ייחודית הקשורה למעמדן של נשים בישראל. החיבור של המבנה הפיזיולוגי של נשים יחד עם מעמדן החברתי עלול לחשוף נשים לתהליכי ניסוי מחקר פולשניים, והתוצאה שלהם היא ניצול כלכלי, סחר בביציות ופגיעה בבריאותן.

מעורבותנו כארגון בדיונים בוועדת הכנסת בהקשר של סוגיות אלו העלתה שאלות הנוגעות למקומו של הדיון הציבורי בשאלות שימוש המחקר בביציות, הגדרת האינטרסים הציבוריים והחלת איזונים על המתח שבין האינטרסים המחקריים ליתר האינטרסים החברתיים. בדבריי בכנס אבקש להציג את הדילמות שעלו במהלך הדיונים, את הפתרונות שהצענו ואת הפתרונות שהתקבלו בוועדת הכנסת בדיונים שנערכו בשנתיים האחרונות.

האקדמיה הישראלית:
מדיניות של סגירות המלווה ברטוריקה של פתיחות

רפי שובלי, הקשת הדמוקרטית המזרחית

הדיון על הקשר בין האקדמיה בישראל (הכוונה היא כאן בעיקר לאוניברסיטאות המחקר) לחברה מתקיים בניתוק יחסי מהדיון על אתיקה במחקר וקודים אתיים. ניתוח יחסי זה צורם במיוחד על רקע חשיבותה וכוחה של האקדמיה בישראל. הטיעון הראשוני המושמע לצורך באתיקה במחקר, הוא נימוק ברמה המוסדית, כלומר, הצורך בעיגון של ערכים כמו יושרה ואמינות אשר יתרמו לתדמית האקדמיה בעיני חבריה ובעיני החברה הסובבת. ברמת החוקר, ההנמקה היא הצורך להגן על זכויות הנחקר לכבוד ולפרטיות. בהרצאתי אטען שעיקר הדיון האתי צריך להיות סביב שאלת הקשר בין האקדמיה כמוסד לחברה ובין החוקר הבודד לנחקר או לקהילה שאותה הוא חוקר. יסודו של קשר זה אינו שאלה של תדמית אלא של מחויבות. תמורת המשאבים הכספיים, החברתיים והרוחניים שאותם מעמידה החברה לרשות המחקר האקדמי קיימת חובה של האקדמיה לשרת את החברה. מילוי חובה זו היא חלק בלתי נפרד מאזרחותם הטובה של החוקר ושל המוסד האקדמי. הדוגמאות לחובה זו רבות, למשל הצורך לשתף את כל חלקי האוכלוסייה בסגל האקדמי תוך מתן העדפה מתקנת לקבוצות מוחלשות בחברה, השקעת משאבים בתחומי מחקר החשובים לתכנון המדיניות הממשלתית והבאתם לשיח הציבורי, שקיפות וצדק חלוקתי של הקצאת כספים למחקר וקידום חוקרים, טיפוח תחומי מחקר החשובים לקבוצות השונות בחברה, מניעת מצב של בעלות על מידע או קניין רוחני עליו תוך העלמתו מהמרחב הציבורי ונושאים רבים נוספים. מחויבות זו קיימת גם ברמת החוקר הבודד, גם כזה שאינו חוקר אנשים באופן ישיר. לחוקר יש מחויבות כפולה הן לחברה באופן כולל בהיותו חלק מהאקדמיה, והן לקהילה שאותה הוא חוקר ואשר תרבותה או פרטים אחרים הקשורים בה משמשים אותו לבניית הקריירה שלו. בתמורה לשימוש זה הוא צריך להחזיר משהו בחזרה לאותה קהילה.

בהרצאתי אביא כדוגמא את קמפיין הקואליציה נגד אפרטהייד באנתרופולוגיה הישראלית אשר עסק בכל הנושאים הללו תוך התמקדות בחוסר הקשר בין האקדמיה לחברה ביחס למקובל בעולם. הקמפיין טען בין היתר על הרכבו הבעייתי של הסגל האקדמי, על הפרות זכויות היוצר של הקהילות הנחקרות על תרבותן ועל העדרו של קוד אתי שיטפל בכל הנושאים הללו. עם הזמן נוספו לקמפיין זה נושאים רבים נוספים, שאותם אפרט ואף אביא דוגמאות להתנהלותה הבעייתית של האקדמיה הישראלית. אבקש גם לתאר את תגובת האגודה האנתרופולוגית הישראלית לקמפיין ואיך אנו בקואליציה רואים את תיקון המצב הקיים.

ניסויים בבעלי-חיים: המאבק על הבעלות על הקוד האתי

יוסי וולפסון, פעיל לזכויות בעלי-חיים

נושא הניסויים בבעלי-חיים הוא נושא טעון מאוד ושנוי במחלוקת ציבורית חריפה בארץ ובעולם.

המתנגדים לניסויים בבעלי-חיים טוענים, בין היתר, כי ניסויים בבעלי-חיים אינם מסוגלים, על-פי רוב, לספק מידע רלוונטי לגוף האנושי וישים לקידום בריאות האדם. גם אילו היו מסוגלים להביא תועלת רפואית, לא היה בכך כדי להצדיק את הפגיעה הקשה ואת ההרג של בעלי-חיים. ניסויים שאינם מתיימרים לקדם את הרפואה האנושית נתקלים בהתנגדויות נוספות: האם מוצדק לבצע ניסויים למטרות מדעיות טהורות, למטרות מסחריות או למטרות צבאיות? המתנגדים לניסויים מצביעים על מוטיבציות קרייריסטיות וכלכליות מאחורי עריכת ניסויים בבעלי-חיים.

תומכי הניסויים בבעלי-חיים טוענים לקיומם של ניסויים "נחוצים". הם טוענים שלניסויים יש תועלת להגדלת הידע (ברפואה ובתחומים אחרים) ולקידום הרווחה של בני אדם. הם מזהירים מפגיעה בחופש האקדמי. הם מוכנים לפעולות לצמצום הסבל – ובלבד שאין בכך פשרה עם ההליך הניסויי. השאלה האם מוצדק לבצע ניסוי זה או אחר מוכרעת במסגרת מנגנוני הכרעה חברתיים ¬– חלקם וולונטריים וחלקם מעוגנים בחוק. כך, למשל, בישראל, היה בעבר קוד אתי וולונטרי, וקוד זה עוגן לאחר מכן (בשינויים מינוריים) בחקיקה של הכנסת.

חלק גדול מהדיון הפוליטי בניסויים בבעלי-חיים מתמקד, לפחות בישראל של השנים האחרונות, בשאלה היכן, על-ידי מי ובאיזו רמה של שקיפות צריכות להתקבל ההחלטות על ניסויים בבעלי-חיים. האם ההכרעות האתיות צריכות להישמר במסגרת המוסדות האקדמיים, או שיש להכפיף את האקדמיה למנגנון הכרעה חיצוני.
לסוגיה "מי שולט בהחלטות האתיות" ביטויים מוסדיים, במסגרת מודלים שונים לגבי אופן קבלת ההחלטות לגבי ניסויים בבעלי-חיים. וריאציות על מודלים אלו ניתן למצוא הן במשפט המשווה והן בהצעות לגבי המנגנונים הראויים בישראל.

בין הסוגיות המוסדיות האופייניות:

  • הכרעה בוועדות פנים-מוסדיות לעומת הכרעה ע"י גורם מינהלי-ממשלתי (או שמא טריבונל משפטי);
  • זהותם של חברי הגופים מקבלי ההחלטות: אנשי הממסד האקדמי, נציגי ציבור, נציגי ארגונים להגנת בעלי-חיים – ובאיזה הרכב;
  • אופי הנורמות הכלליות החלות על התחום: כאלו המשאירות שיקול-דעת רחב, בייחוד לחוקר המבצע, או נורמות נוקשות.

שאלת הבעלות על הקוד האתי משקפת מחלוקת עמוקה יותר: בנוגע למעמדו של הממסד האקדמי כגורם ראוי לקבל החלטות אתיות-פוליטיות באופן אוטונומי ובנוגע לתפיסתה של האקדמיה כגוף אובייקטיבי או כגוף פוליטי-אינטרסנטי. מעבר לכך, המחלוקת שעל-פני השטח לגבי אופן קבלת ההחלטות היא ביטוי קונקרטי (ולא בהכרח מוצלח) של המחלוקת לגבי ההחלטות שצריכות להתקבל.