האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה

10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לחשיבה חברתית, מבוא למחשבה מדינית.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן, יובל לבל, עליזה קורנשטיין; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אלה בלפר, פרופ' גד ברזילי, פרופ' אבנר דה-שליט, פרופ' שמואל ליימן-ווילציג, פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר מנחם קליין

האם מדע המדינה הוא אכן "מדע"? אם כן – כיצד חוקרים את המערכת הפוליטית בצורה מדעית שיטתית, ואם לאו – האם לא נותר לנו אלא להישאר ברמת הפרשנות האישית? או שמא ישנם כלים משובחים יותר להבנת המדינה, על מערכותיה השונות והשפעותיה על חיינו, גם אם אלה אינם תואמים את מודל החקירה המדעי הקלאסי? הקורס תאורטי במהותו ונועד לחדד את מודעות הסטודנטים לכלי המחקר והחשיבה האקדמיים הקיימים במדע המדינה. הקורס כולל סקירה מקיפה, מעמיקה ועדכנית של גישות ושאלות מחקר יסודיות בתחום מדע המדינה, כמו גם עיון מפורט בשיטות המחקר הנהוגות בדיסציפלינה זו.

חומר הלימוד

Theory and Methods in Political Science. Edited by D. Marsh & G. Stoker, 2nd ed. (‏Macmillan, 1995‎)‏

הספר עורך היכרות עדכנית ושיטתית עם הגישות המחקריות בתחום מדע המדינה, ועוסק בנושאים: אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה; הגישה ההתנהגותית; גישת הבחירה הרציונלית; הגישה המוסדית; הגישה הפמיניסטית; תאוריות פרשניות; מרקסיזם; תאוריות נורמטיביות; שיטות כמותניות ואיכותניות; שיטות השוואתיות; מבנה וסוכנות; מוסדות ורעיונות

L. Harrison, Political Research: An Introduction (‏Routledge, 2001‎)‏

הספר עורך היכרות עם שיטות המחקר הנהוגות בתחום, ועוסק בנושאים: הניתוח הכמותני; שימוש בסקרים; ניתוח נתונים רשמיים; הניתוח האיכותני; הריאיון ככלי מחקר; שימוש במקורות היסטוריים וארכיוניים; מדריך לכתיבת עבודת מחקר של סטודנטים


1 קורס השלמה נדרש לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

לא מומלץ ללמוד קורס זה כקורס ראשון במדע המדינה.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.