האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה

10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה. ידע קודם מומלץ: מבוא לפסיכולוגיה.

צוות פיתוח מדריך הלמידה: פרופ' רות בייט-מרום, גילי לויתן; ענת אראל-גפני (‏עריכה‎)‏

תרגום הספר: עדנה כהן (‏מתרגמת‎)‏; ענת אראל-גפני (‏עריכה‎)‏

עריכה מדעית למהדורה העברית: פרופ' רות בייט-מרום, גילי לויתן

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בפיתוח כלי מדידה בפסיכולוגיה ובהערכתם. לפיכך, נעסוק בעקרונות הסטטיסטיים והמתודולוגיים המשמשים לבנייה ולבדיקת איכותם של מבחנים פסיכולוגיים. במסגרת הקורס תיערך היכרות ראשונית עם מספר מבחנים המקובלים בתחום, ובאמצעות מבחנים אלו, נדגים את העקרונות הטכניים-מתודולוגיים שנלמדים בו.

נושאי הלימוד

מבוא למבחנים פסיכולוגיים: סקירה היסטורית, מאפיינים של מבחנים פסיכולוגיים, סוגיות אתיות בתחום המבחנים הפסיכולוגיים; היכרות ראשונית עם מספר מבחנים פסיכולוגיים מקובלים; יסודות סטטיסטיים בתחום המדידה; נורמות ופירוש ציוני המבחן. מהימנות: הבסיס התאורטי לדיון במהימנות ושיטות מעשיות למדידת מהימנות. תוקף ויישומיו: סוגי תוקף, פירושם של מקדמי תוקף וקבלת החלטות. ניתוח פריטים: המודל הקלאסי לניתוח פריטים, מודל מודרני לניתוח פריטים; בניית מבחנים; תרגום והתאמה של מבחנים; הוגנות והטיה במדידה; הכנה לבחינות. מדדי אישיות: מדדי אישיות מובנים, מבחני השלכה והערכה קלינית. גישות חלופיות להערכה.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על:

L.H. Janda, Psychological Testing: Theory and Applications (‏Allyn & Bacon, 1998‎)‏

הספר הנלווה נועד להנחות את התלמידים כיצד לשלב בין חומרי הלימוד השונים (‏ספר הקורס, המאמרים וההרצאות‎)‏, והוא כולל הסברים והרחבות של סוגיות שונות, שאלות מנחות ותשובות לחלק מן השאלות.