האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10259 בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי

10259 בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר ארנה גולן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר רחל ויסברוד, אבי שושני; אביבה בן-אז"ר, חדוה ארליך, משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' דן מירון

יועצים: פרופ' הלל ברזל, פרופ' נילי דינגוט, רות הוכברג

הקורס נועד לבחון סוגים מרכזיים בסיפורת הישראלית. בקורס ייבחנו המאפיינים המייחדים כל סוג, ובעיקר היחס הנבנה בו בין המציאות הבדיונית לזו הממשית, שמחוץ לסיפור. אגב כך ינותחו סיפורים ישראליים המשתייכים לסוגים השונים, וייבחנו התכונות המשייכות אותם לסוגיהם, וכיצד ההבחנה בתכונות אלה מסייעת להבין את משמעותם. בכך יתאפשר גם לעמוד על המגוון בסיפורת שנכתבה בארץ משנות החמישים ואילך. בנוסף, תיבחן השאלה כיצד הגיבו החברה והביקורת על הסיפורים, וכיצד תגובות אלה מאירות את השתייכותם של הסיפורים לסוגיהם השונים.

כל יחידת לימוד או קבוצת יחידות לימוד מוקדשת לסוג סיפורי המודגם באמצעות סיפור אחד או יותר. בפתח כל יחידה או קבוצת יחידות מופיע מבוא לסוג האמור. לאחר מכן מתקיים דיון בסיפור ובתכונות המשייכות אותו לסוגו, ולבסוף מובאת תגובת החברה והביקורת.

נושאי הלימוד

ספרים נלווים

אסופת סיפורים לקורס בין בדיון לממשות (‏הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד‎)‏; ס' יזהר, בטרם יציאה, השבוי (‏זמורה-ביתן, תשנ"ב‎)‏; מומלץ לקרוא גם את ספרו של י' אורפז, הצליין החילוני (‏הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב‎)‏. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.


1 הוראת הקורס תופסק זמנית החל בסמסטר א2017.