האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10404 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר

10404 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

ידע קודם: דרוש הקורס יסודות החשבונאות.

פיתוח הקורס: פרופ' יהושע לבנת (‏כתיבה‎)‏, ד"ר יאיר בהר, פרופ' ניצה גרי, רו"ח אהרון פילין, ד"ר יעקב קמין

יועצים: פרופ' חיים פלק, פרופ' בועז רונן, ד"ר יעקב גולדשמידט, ד"ר משה וייסמן, ד"ר אריה נחמיאס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא: הגדרת עלויות וסיווגן

יחידה 2

מערכת תמחיר הזמנה

יחידה 3

מערכת תמחיר תהליך

יחידה 4

העמסת עלויות עקיפות: מחלקות שירות

יחידה 5

עלויות משותפות ומוצרים משותפים

יחידה 6

ניתוח נקודת האיזון

יחידה 7

תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה

יחידה 8

עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות

יחידה 9

תקצוב

יחידה 10

מערכת תמחיר תקן: ניתוח סטיות בתמחיר

יחידה 11

בקרה ניהולית

יחידה 12

תמחיר מבוסס-פעילויות (‏Activity-Based Costing‎)‏


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו תיאור הקורס באתר.