האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10429 בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך - לאומיות ומגדר

10429 בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך - לאומיות ומגדר‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר רחל ויסברוד (‏כתיבה‎)‏, פרופ' זיוה בן-פורת, פרופ' נורית גרץ, פרופ' בעז ערפלי; פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, מי-טל נדלר (‏כתיבת מדריך הלמידה‎)‏,אילנה דן, רוני אמיר (‏עריכה‎)‏.

בשנות החמישים מרד נתן זך בשירתו של המשורר הלאומי דאז, נתן אלתרמן באומרו כי "השיר של אלתרמן מורכב מאוסף של זיקוקין די-נור". זך ומשוררים נוספים, דוגמת משה דור, יהודה עמיחי, דוד אבידן ודליה רביקוביץ, הקימו את חבורת "לקראת" והכריזו שהגיעה העת לשינוי בשירה העברית. החבורה קבעה נורמות שירה חדשות ודחתה את נורמות השירה של דור הפלמ"ח ושל אלתרמן. המהפכה התחילה.

בקורס נבחן את השינויים שהתרחשו בשירה העברית בשנות החמישים מתוך ניתוח קבצי השירה של המשוררים הבולטים באותם ימים ודיון בשינויים שחלו במגוון תחומים: הדובר וסיטואציה, המטפוריקה, הארגון מוסיקלי, הטון, הלשון ותמטיקה. בדיוננו נעלה כמה שאלות: האם אותה מהפכה עדיין משפיעה על תפיסתנו את השירה העברית? ומנגד תעלה השאלה האם אכן מדובר ב"מהפכה" או שמא אותו "מרד פואטי" היה למעשה חלק מתהליך התגבשותה של מדינה חדשה שנזקקה לקבוצת משוררים "מורדת" ו"עצמאית"? נבחן גישות ספרותיות שהתפתחו בשני העשורים האחרונים ונראה כי המערכת השירית העברית התאפיינה על-פי כמה מודלים נרטיביים ובכמה קולות שיריים שהתחרו ונאבקו זה בזה ולעיתים פשוט התקיימו זה לצד זה.

חומר הלימוד


נושאי הלימוד