האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל

10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא ללימודי תקשורת,2 סוציולוגיה של התרבות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו או שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' חנה אדוני, פרופ' מיכאל גורביץ, פרופ' אליהוא כ"ץ, ד"ר שושנה ויץ, ד"ר דוד לוין, דפנה גולדברג-ענבי, הדסה האז, יצחק ינוביצקי, מרים שיף; קרין חזקיה (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' נורית גרץ, פרופ' ברנדה דנט, פרופ' גבריאל וימן, פרופ' תמר כתריאל, פרופ' ישעיהו ליבמן

הקורס מנתח את סוגיית הפנאי בישראל ובעולם המערבי, ובוחן את הנושא בהקשר הרחב – כחלק אינטגרלי של כלל הפעילויות האנושיות, הן ברמת הפרט הן ברמת החברה. בקורס אף ייבדקו קשרי הגומלין בין פנאי לבין עבודה, חברה, דת, צריכת תרבות ותקשורת בישראל ובעולם.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

כחלק מלימוד הקורס מוקנות לסטודנטים מיומנויות אקדמיות, שמטרתן (‏א‎)‏ לסייע בהטמעה טובה יותר של חומרי הקורס ובביצוע מטלות הקורס ובעיקר (‏ב‎)‏ להקנות לסטודנטים כלים לכתיבה אקדמית בכלל ולהכין אותם לקראת כתיבת עבודה סמינריונית בפרט (‏יודגש כי אין חובה לכתוב עבודה בקורס זה‎)‏. עבודה סמינריונית בקורס זה היא אמפירית. במסגרתה סטודנטים מתבקשים לבצע מחקר שטח קטן ועצמאי. ניתן לבצע את המחקר בשיטה כמותנית המבוססת על הפצת שאלונים וניתוח סטטיסטי שלהם או בשיטה איכותנית המבוססת על ראיונות פנים-אל-פנים או על ניתוחי תוכן במדיה.

שורת בקרה לבדיקת הקורס


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.