האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10556 מסים ב

10556 מסים ב‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מסים א וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רו"ח אילי פיטרמן, רו"ח ניסים כהן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר אבי אלתר (‏אחראי אקדמי‎)‏; מתן חרמוני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יורם מרגליות, רו"ח איציק אהרון, רו"ח גלעד שובל, ד"ר (‏רו"ח‎)‏ דוד רביע

הקורס מקנה לסטודנטים ידע מתקדם בדיני מסים תוך הדגמת אירועים רלוונטיים וניתוחם.

מטרות הקורס

הקורס הינו קורס מתקדם שמהווה את המשכו של הקורס מסים א ונועד להקנות ידע נוסף בדיני מס הכנסה, תוך הדגמת אירועים רלוונטיים וניתוחם. הסטודנטים ירכשו הבנה בעקרונות מיסוי הכנסות הוניות, מיסוי תאגידים, חוקי עידוד השקעות הון, מיסוי שוק ההון ומיסוי נאמנויות.; הסטודנטים ילמדו ויכירו את המושגים הרלוונטיים והגדרות בפקודת מס הכנסה בכלל הנושאים שצוינו וילמדו את המערכת הכוללת של מיסוי הכנסות הון בישראל.

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא לרווחי הון

יחידה 2

רווחי הון – חישוב המס והוראות שונות

יחידה 3

רווחי הון – קיזוז הפסדים, שחלוף, פטורים ושינוי יעוד

יחידות 5-4

רווח הון ממכירת מניות וזכויות אחרות ‏

יחידות 7-6

מיסוי תאגידים

יחידה 8

הביטי מיסוי ופטורים בשינוי מבנה

יחידות 10-9

חוקי עידוד הון ותעשייה

יחידה 11

מיסוי עסקאות בין-חברתיות, נאמנויות וחוק התיאומים

יחידה 12

מיסוי רווחים בשוק ההון והשקעות פיננסיות


1 סטודנטים הלומדים את הקורס במסגרת הלימודים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה או בוגר בניהול עם חטיבה בחשבונאות רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. כתיבת העבודה הסמינריונית והגשתה הן במסגרת סמינריון במסים (‏‏91524‎‎)‏‏, אליו הסטודנטים יכולים להירשם לאחר שסיימו בהצלחה את הקורס. ההשתתפות בכל מפגשי הסמינריון במלואם הינה חובה

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.

3 מסמסטר א2022 הקורס אינו נלמד עוד.

.