האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10582 נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (‏1948-1882‎)‏

10582 נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (‏1948-1882‎)‏‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי ארץ-ישראל

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881, מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בין מלחמות העולם.

תנאי קבלה לתעודה בלימודי מגדר: קבלה לתכנית, באישור של מרכז/ת ההוראה בקורס ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

.

פיתוח הקורס: ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן (‏כתיבה‎)‏; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏

יועצת בכירה: פרופ' אביבה חלמיש

יועצים: פרופ' דבורה ברנשטיין, פרופ' יפה ברלוביץ, פרופ' דוד דה פריס, פרופ' חנה הרצוג, פרופ' מרגלית שילה, ד"ר אליק מישורי, ד"ר לילך פרידמן רוזנברג

הקורס דן בתולדות הנשים בחברה היהודית בארץ-ישראל משנות השמונים של המאה ה-19 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948. בלב הקורס עומדים האתגרים שניצבו בפני הנשים בחברה היהודית ודרכי התמודדותן עם מציאות החיים החדשה שבה נתקלו בארץ-ישראל.

הקורס נגזר משני כיווני חקר מרכזיים: לימודי מגדר וחקר תולדות היישוב. קורות הנשים הן חלק בלתי נפרד מההיסטוריה היישובית ומהתפתחות החברה היהודית בארץ. בד בבד, חיי היום-יום שלהן, המאבקים שניהלו כדי להשתלב באופן שווה בחברת הלאום הנבראת, ומידת שילובן בחיים החדשים, הושפעו ממגמות מקומיות ועולמיות כאחד. אלה קשורות קשר אמיץ למנהגים, למסורת ולמורשת שייבאו היהודים לארץ-ישראל.

כדי להבין את דרכי התמודדותן של הנשים עם מציאות החיים בארץ-ישראל ננתח את התהליכים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים שעיצבו את חיי הנשים בחברה היישובית בפרט, ושל החברה הישראלית לעתיד לבוא בכלל.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על ספר הקורס ועל מקראה הכוללת: מקורות ראשוניים, ובכללם תעודות, ספרות אוטוביוגרפית, עדות בע"פ (‏"היסטוריה שבע"פ"‎)‏; ספרות מחקר מן הארץ והעולם; מקורות ויזואליים, כגון כרזות, צילומים וציורים.

נושאי הלימוד