האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10589 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית

10589 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה או קורס בהיסטוריה של העת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס תרבות, חברה ודת: יהודי פולין.

פיתוח הקורס: ד"ר מירה יונגמן, פרופ' יוסי גולדשטיין; ד"ר עמוס כרמל (‏תרגום‎)‏; אהובה קרן, ד"ר ורד זילבר-ורוד, מתן חרמוני (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' אלון גל

יועץ בכיר: פרופ' לויד גרטנר

הקורס דן במאפייניה העיקריים של יהדות ארצות-הברית, ועומד על ההתפתחויות ההיסטוריות העיקריות שחלו ביהדות זו בשנים 1950-1820.

נושאי הלימוד

  • ההגירה: שלושה גלי הגירה עיצבו את יהדות ארצות-הברית; "גל ההגירה הספרדי" (‏שקדם לתקופה שבה מתמקד הקורס ולכן לא נדון בו‎)‏; "גל ההגירה הגרמני"; ו"גל ההגירה המזרח-אירופי". הקורס יעסוק בשניים האחרונים.

  • ייחודיותה של יהדות אמריקה: סוגיות בסיסיות בנושא, כגון: השוואה בין יהדות ארצות-הברית לבין קיבוצים יהודיים אחרים באירופה; ובחינת ההשלכות של הפלורליזם האמריקני, חופש הדת בארצות-הברית, הלאומיות האמריקנית והזהות האמריקנית על צביונה של יהדות ארצות-הברית. הקןרס עוסק גם בדור השני להגירה ממזרח-אירופה.

  • הזרמים הדתיים: התפתחויות שונות שחלו בזרם הרפורמי בתקופה האמורה, היווצרותם של הזרם הקונסרבטיבי ושל התנועה הרקונסטרוקציוניסטית, ותולדותיו של הזרם האורתודוקסי.

  • סולידריות יהודית: היבטים שונים של סולידריות יהודית אמריקנית כלפי קיבוצים יהודיים ברחבי העולם; דיון נרחב בסוגיית עמידתם של יהודי ארצות-הברית מול שואת יהודי אירופה ותרומתה של יהדות ארצות-הברית להקמת מדינת ישראל.

הקורס מבוסס על הספר החוויה היהודית האמריקנית: תולדות, מבואות, מקורות מאת מ' קצבורג-יונגמן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2007‎)‏ הכולל תעודות היסטוריות, על אסופת מאמרים ועל מדריך למידה המקשר בין חומרי הלמידה השונים.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. מי שכותב עבודה סמינריונית בקורס זה מנוע מכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות הברית (‏10347‎)‏.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.