האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10666 מסים א

10666 מסים א‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: הקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים או יסודות החשבונאות.

פיתוח הקורס: עו"ד רמי יוליוס, רו"ח אילי פיטרמן, רו"ח נסים כהן (‏כתיבה‎)‏; ד"ר אבי אלתר (‏אחראי אקדמי‎)‏; מתן חרמוני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יוסי אהרוני, ד"ר (‏רו"ח‎)‏ דוד רביע, רו"ח אבי הלר, רו"ח גלעד שובל

הקורס מקנה לסטודנטים ידע בדיני מסים תוך הדגמת אירועים רלוונטיים וניתוחם.

מטרות הקורס

להבין מהי מטרת הטלת המס וללמוד את שיטת הטלת המס; להכיר מושגים בסיסיים והגדרות בפקודת מס הכנסה; ללמוד עקרונות מיסוי הכנסות בישראל ומחוצה לה; לבחון את כללי התרת הוצאות וקיזוז הפסדים; להבין את המערכת הכולל של מיסוי הכנסות פירותיות בישראל.

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא למסים ומבוא להכנסות

יחידה 2

הכנסות מעסק, משלח יד ועסקת אקראי בעלת אופי מסחרי

יחידה 3

הכנסות עבודה

יחידה 4

הכנסות פסיביות – סעיפים 2(‏4‎)‏-2(‏9‎)‏

יחידה 5

הכנסות אחרות ועסקאות מיוחדות

יחידה 6

מיסוי בין-לאומי

יחידה 7

הכנסות מיוחדות ופטורים

יחידה 8

ההוצאות כחלק מחישוב ההכנסה החייבת – סעיף 17 רישא

יחידה 9

סעיף 17(‏1‎)‏ לפקודה – ניכוי הוצאות מימון

יחידה 10

הוצאות אחרות – עדכון סעיפים 17(‏2‎)‏ 17(‏14‎)‏

יחידה 11

הוצאות מיוחדות

יחידה 12

הוצאות פחת וקיזוז הפסדים