האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים

10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: עמידה בבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות".2

פיתוח הקורס: פרופ' יוסי אהרוני (‏כתיבה‎)‏, ד"ר יעקב קמין (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, רו"ח מנחם פס; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏ (‏מהדורה ראשונה‎)‏; פרופ' יוסי אהרוני (‏כתיבה‎)‏, רו"ח דורון ישראלי (‏מהדורה שנייה‎)‏

אחראי אקדמי: רו"ח שלומי שוב

יועצים: פרופ' יהושע לבנת, פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר אייל סולגניק (‏מהדורה ראשונה‎)‏; פרופ' אלי אמיר, ד"ר אתי איינהורן (‏מהדורה שנייה‎)‏

קורס זה הוא קורס מבוא המקיף חומר רב. הקורס מקנה לסטודנטים כלים מעשיים ותאורטיים בתחום החשבונאות ומכשיר את הסטודנטים ללימודי ההמשך של החשבונאות הפיננסית והניהולית.

הקורס מציג בפני הסטודנטים את ההיבט הפיננסי של הדיווח הכספי של פירמה. הסטודנטים יעמיקו את ידיעתם בתחום הרישומים החשבונאיים בתאגידים ובעסקים שונים, וילמדו את היסודות התאורטיים של החשבונאות והדיווח הכספי. בקורס יילמדו כללים ותקנים חשבונאיים, והסטודנטים יכירו את מוסדות התקינה והחקיקה הקשורים לחשבונאות.

נוסף על כך ילמדו הסטודנטים כיצד לרשום, למיין, לדווח, לערוך ולהציג את הדוחות הכספיים של הפירמה: דו"ח על המצב הכספי (‏מאזן‎)‏, דו"ח רווח והפסד ורווח כולל ודו"ח על השינויים בהון העצמי. הקורס מעמיק בנושאים של מלאי, רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, הנפקת אגרות חוב, הון ועוד.

חומר הלימוד

נושאי הלימוד

  • היסודות התאורטיים של חשבונאות ודיווח כספי

  • מדידת הרווח והצגתו בדוחות כספיים

  • הצגת דוח על המצב הכספי

  • מלאי

  • נכסים קבועים מוחשיים ובלתי מוחשיים

  • התחייבויות

  • הון

  • אירועים לאחר תקופת הדיווח

  • שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 מספר הפעמים בהן ניתן לגשת לבחינת הפטור מוגבל לארבע פעמים בלבד. ההרשמה לבחינה כרוכה בתשלום.