האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10697 חשבונאות ניהולית ותמחיר

10697 חשבונאות ניהולית ותמחיר‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

ידע קודם דרוש: הקורס יסודות החשבונאות, או עמידה בבחינת הפטור בהנהלת חשבונות.2

פיתוח הקורס: פרופ' יהושע לבנת (‏כתיבה‎)‏, ד"ר יאיר בהר, פרופ' ניצה גרי, רו"ח אהרון פילין, ד"ר יעקב קמין

יועצים: פרופ' חיים פלק, פרופ' בעז רונן, ד"ר יעקב גולדשמידט, ד"ר משה וייסמן, ד"ר אריה נחמיאס

מטרות הקורס

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא: הגדרת עלויות וסיווגן – מטרות החשבונאות הניהולית, הגדרת עלויות וסיווגן

יחידה 2

מערכת תמחיר הזמנה – תיאור מערכת תמחירית בסיסית

יחידה 3

מערכת תמחיר תהליך – תיאור מערכת תמחירית מורכבת

יחידה 4

העמסת עלויות עקיפות: מחלקות שירות – מרכזי אחריות בארגון

יחידה 5

עלויות משותפות ומוצרים משותפים – בעיות בייחוס עלויות

יחידה 6

ניתוח נקודת האיזון – היחסים שבין עלות מחיר והיקף המכירות

יחידה 7

תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה – נקודות מבט שונות לדוח רווח והפסד בהתייחס להוצאות הקבועות בייצור

יחידה 8

עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות – נתונים תמחיריים הדרושים להחלטות לטווח קצר ולטווח ארוך

יחידה 9

תקצוב – תכנון פעילות העסק בעתיד

יחידה 10

מערכת תמחיר תקן: ניתוח סטיות בתמחיר

יחידה 11

בקרה ניהולית – מערכות פיקוח על פעילות העסק

יחידה 12

תמחיר מבוסס-פעילויות (‏Activity-Based Costing‎)‏


1 או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 מספר הפעמים בהן ניתן לגשת לבחינת הפטור מוגבל לארבע פעמים בלבד. ההרשמה לבחינה כרוכה בתשלום.

3 מסמסטר ג2020 הקורס אינו נלמד עוד.