האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10708 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית

10708 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסי אהרוני, פרופ' יהושע לבנת, פרופ' חיים פלק, ד"ר יעקב קמין, ד"ר יאיר בהר, רו"ח מנחם פס; פרופ' ניצה גרי, רו"ח קובי שקולניק, רו"ח אהרון פילין, חוה ניומן, נורית גורן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אלי אמיר, פרופ' יהושע לבנת, פרופ' חיים פלק, פרופ' בועז רונן, ד"ר יעקב גולדשמידט, פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר משה וייסמן, ד"ר אריה נחמיאס, ד"ר אייל סולגניק, ד"ר דוד רביע, פרופ' אתי איינהורן

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובחשבונאות ניהולית ותמחיר.

חלקו הראשון של הקורס עוסק בחשבונאות הפיננסית והוא נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי, באופן שיאפשר הבנת המשמעות של הדוחות הכספיים של גוף עסקי, תוך פיתוח כושרם של הסטודנטים לנתח דוחות אלו. לשם כך יכירו הסטודנטים את תהליך איסוף הנתונים ועיבודם החשבונאי עד להצגת הדוחות הכספיים וילמדו את הסוגיות הבסיסיות ברכיבים שונים בדוחות הכספיים.

חלקו השני של הקורס עוסק בחשבונאות ניהולית והוא נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בעקרונות התמחיר, קבלת החלטות ובקרה.

הקורס מבוסס על נושאים נבחרים מתוך הקורסים יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏ וחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10860‎)‏.

חומר הלימוד

חשבונאות פיננסית

יחידה 1

המסגרת המושגית, דוח רווח או הפסד, המאזן - דוח על המצב הכספי והתהליך החשבונאי

יחידה 2

נכסים שוטפים: לקוחות חייבים ומלאי

יחידה 3

נכסים שאינם שוטפים - נכסים קבועים מוחשיים

יחידה 4

התחייבויות

יחידה 5

הון עצמי

יחידה 6

הדוח על תזרימי מזומנים

חשבונאות ניהולית

יחידה 1

הגדרת עלויות וסיווגן

יחידה 2

העמסת עלויות עקיפות מערכת תמחיר הזמנה

יחידה 3

מערכת תמחיר הזמנה תהליך

יחידה 4

מערכת תמחיר תהליך העמסת עלויות העקיפות – מחלקות שירות

יחידה 5

תמחיר מבוסס פעילויות עלויות משותפות ומוצרים משותפים

יחידה 6

תמחיר תרומה ותמחיר ספיגה

יחידה 7

ניתוח נקודת האיזון


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.