האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה

10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא לחשיבה חברתית, מבוא לגישות ושיטות במדע מדינה, מבוא למקרוכלכלה.

פיתוח הקורס: פרופ' זאב רוזנהק (‏כתיבה‎)‏

הקורס נועד להציג דרכי ניתוח שבאמצעותן הסוציולוגיה יכולה לתרום להבנה של החיים הכלכליים. הקורס מסביר ומדגים את יחסי הגומלין בין גורמים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים לבין הפעילות והמוסדות הכלכליים. הקורס מציג גישות תאורטיות ומידע אמפירי הקשורים לשלושה תחומים מרכזיים הנוגעים ביחסים בין חברה, פוליטיקה וכלכלה: הסוציולוגיה הכלכלית, הסוציולוגיה של אי-השוויון והריבוד, והכלכלה המדינית. בין היתר, הקורס עוסק ביסודות החברתיים והתרבותיים של השווקים, בפעילות של רשתות חברתיות בכלכלה, במשמעות החברתית של הכסף, במקורות ובהשלכות החברתיות של אי-השוויון, באי-שוויון ואתניות, באי-שוויון ומגדר, במעורבות המדינה בכלכלה, במדינת הרווחה, ובהשלכות הגלובליזציה על היחסים בין חברה, פוליטיקה וכלכלה.

חומר הלימוד