האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10750 סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית

10750 סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: אחד מהקורסים מבוא ללוגיקה או לוגיקה מתמטית.

פיתוח הקורס: ד"ר יובל אילון (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' גלעד ברעלי

יועצים: פרופ' אמיר הורוביץ, ד"ר חגית בנבג'י, ד"ר דליה דראי

הזרם האנליטי בפילוסופיה הוא הזרם הדומיננטי כיום בעולם האקדמיה הפילוסופי, ובעיקר במדינות דוברות האנגלית. מטרת הקורס לסקור את ההתפתחויות העיקריות בפילוסופיה האנליטית מראשיתה בסוף המאה ה-19 ועד לשלהי המחצית השנייה של המאה ה-20 ולהציג כמה מהשאלות המרכזיות עימן היא מתמודדת ואת הגישות השונות שפיתחה לפתרונן.

הפילוסופיה האנליטית איננה אסכולה. אין תזה מרכזית, נושא משותף, מתודה מוסכמת, או סגנון אופייני שמייחדים את כל מי שנחשבים לפילוסופים אנליטיים (‏אפילו מובהקים‎)‏ ואותם בלבד. אם קיים מאפיין בולט אחד של הזרם האנליטי הרי הוא המקום המרכזי שתפס העיסוק בלשון, עד כדי יומרה (‏אשר רק מעטים עדיין אוחזים בה‎)‏ להפוך את הפילוסופיה של הלשון ליורשתה של האפיסטמולוגיה כפילוסופיה ראשונה. פילוסופים אנליטיים עוסקים בכל התחומים ה"קלאסיים" בפילוסופיה, כגון בעיות בפילוסופיה של הנפש, באתיקה, באסתטיקה, ועושים זאת באופנים שונים ומגוונים.

במוקד הקורס תעמודנה מחלוקות בנושאים שונים אשר שבים ועולים בזרם האנליטי במשך השנים, כגון מהי פילוסופיה, ודאות והכרח, היחס בין השפה לעולם, והקשרים בין הנושאים הללו. הדגש על מחלוקות ושאלות נועד להבהיר את הסוגיות העומדות על הפרק, כמו גם להקנות בסיס לקורסים מתקדמים בפילוסופיה בכלל, ובגישה האנליטית בפרט.

במהלך הקורס יידונו, פחות או יותר בסדר כרונולוגי, ההוגים והזרמים האנליטיים המרכזיים ובהם פרגה, ראסל, ויטגנשטיין, הפוזיטיביזם הלוגי, הפילוסופיה הלשונית של אוקספורד, קוויין, קריפקי ופטנם.