האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10769 יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו

10769 יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, מבוא לסוציולוגיה, מבוא ללימודי לתקשורת, מבוא לחשיבה חברתית. תנאי קבלה אלה אינם חלים על סטודנטים הלומדים את הקורס במסגרת קורסי ההשלמה לתואר שני במנהל עסקים.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן, פרופ' זאב רוזנהק, ד"ר מעוז רוזנטל

יועצים: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' יגיל לוי

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים הכרה והבנה של ההיגיון המדעי, העקרונות והכלים לביצוע מחקרים כמותיים בתחומי מדע המדינה, הסוציולוגיה והתקשורת, תוך הדגשת היחסים ההדוקים בין הממדים התאורטיים והאמפיריים של המחקר המדעי.

הקורס יתמקד במושגים ובמודלים המהווים בסיס למחקר המדעי ובאופנים הספציפיים בהם הוא מתבצע בדיסציפלינות האמורות. כמו כן, הקורס יתייחס לשלבים השונים של עיצוב מערכי המחקר וביצועם – מניסוח שאלת המחקר ועד הצגת ממצאים, ויסקור את השיקולים התאורטיים והמתודולוגיים המנחים הכרעות שונות שעל החוקר/ת לעשות בתהליך המחקרי.

בחלקו הראשון של הקורס הסטודנטים יכירו את ההיגיון התאורטי-אנליטי העומד מאחורי ביצוע מחקרים כמותיים בתחומי מדע המדינה, סוציולוגיה ותקשורת, ואת המושגים הבסיסיים המבטאים את אותו היגיון, כמו סיבתיות, משתנים, השערות, הנחות, וכו'. בחלקים הבאים של הקורס נעסוק בהכרת סוגי מערכי מחקר שונים, בשיטות שונות לעיצוב מערך המחקר ובשיטות לאיסוף נתונים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.