האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10775 יסודות המחקר הכמותי ב

10775 יסודות המחקר הכמותי ב‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: יסודות המחקר הכמותי א .

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן, פרופ' זאב רוזנהק, ד"ר מעוז רוזנטל

יועצים: פרופ' רות בייט- מרום, פרופ' דוד לוי-פאור, פרופ' מיכל שמיר

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע וכלים כדי להבין את השימוש בשיטות ניתוח סטטיסטיות במחקרים בתחומי מדע המדינה, סוציולוגיה ותקשורת. הידע הסטטיסטי יילמד בקורס בראש ובראשונה ככלי חיוני להבנה ולביצוע של מחקרים כמותיים באותן דיסציפלינות. הקורס יבהיר וימחיש לסטודנטים את החשיבות של החשיבה הסטטיסטית במחקר החברתי ואת היישומיות של שיטות הניתוח המקובלות להמשגה, בחינה והבנה של תופעות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.