האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10812 המשפט החוקתי של ישראל

10812 המשפט החוקתי של ישראל‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' ברק מדינה, ד"ר לילך ליטור

יועצים: פרופ' סוזי נבות, ד"ר אילן סבן, ד"ר אילן סימן טוב, ד"ר אור קרסין 

הקורס עוסק בעקרונות היסוד של המשפט החוקתי בישראל. הנושאים העיקריים שיידונו בו הם: מעמדם של חוקי היסוד וביקורת שיפוטית; עקרונות היסוד בדבר הפרדת הרשויות ושלטון החוק; סמכויות הכנסת והממשלה; זהותה החוקתית של מדינה ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; דת ומדינה; הגנה על זכויות האדם; ועוד.

הקורס מציג את תפיסות היסוד של החברה בישראל כפי שהן משתקפות במשפט החוקתי, תוך שילוב של שלושה תחומי חשיבה עיקריים: ניתוח פילוסופי, בעיקר אתיקה נורמטיבית ופילוסופיה פוליטית, לשם בחינה מהם ההסדרים החברתיים הרצויים בתחומים של חלוקת סמכויות השלטון והיקפן של סמכויות השלטון, זכויות חוקתיות, דת ומדינה, מדינה יהודית ודמוקרטית ועוד; ניתוח תפיסות היסוד המקובלות בחברה בישראל ביחס לסוגיות השונות; ובעיקר ניתוח משפטי, שנועד לבחון מהם ההסדרים המשפטיים הנוהגים בסוגיות הרלוונטיות לדיני חוקה. 

חומר הלימוד