האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10900 דיני תאגידים

10900 דיני תאגידים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / חשבונאות

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים,2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' הדרה בר-מור (‏כתיבה‎)‏; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

יועצים: השופט ד"ר יורם דנציגר, פרופ' יצחק הדרי, פרופ' עמרי ידלין, פרופ' ציפורה כהן, ד"ר יחיאל בהט

הקורס מקיף את ההיבטים המשפטיים הנדרשים מתלמידי חשבונאות, ניהול ומדעי החברה. בקורס יידונו סוגי תאגידים שאינם חברות, ואף כל סוגי התאגידים שניתן להקים בישראל. בנוסף יידונו בקורס נושאים הנוגעים למינהל והאזרח, דיני הגבלים עסקיים ודיני אמצעי תשלום.

במוקד הקורס עומדת החברה המוגבלת שהיא התאגיד היעיל ביותר לפעילות כלכלית. הסטודנטים יתוודעו לעיקרי פעילותה של אישיות משפטית נפרדת ולכללי גיוס ההון. כמו כן, יילמדו עקרונות המשפט בפירמה וכללי האחריות של נושאי משרה ובעלי מניות, שהם נושאים בעלי משמעות רחבה ביחסי הגומלין בין המשקיעים, בין המנהלים ובין נושאי משרה אחרים. כן ייבחנו סעדים נגד מעוולים בחברה ועקרונות סדרי הדין של סוגי תביעות שונות, כמו תביעות נגזרות וייצוגיות. חלקו האחרון של הקורס עוסק בהיבטים שונים של הפירמה: כינוס נכסים, ושינויי מבנה לרבות פירוק. בנוסף, יילמדו במסגרת קורס זה נושאים הנוגעים לממשק שבין האזרח לבין גופי מינהל שונים דוגמת דיני מכרזים ודיני רישוי עסקים הטעונים רישוי, נושאים הנוגעים להגברת התחרות ומניעת מונופולין וקרטליזציה באמצעות דיני הגבלים עסקיים (‏Anti Trust‎)‏, דיני יישוב סכסוכים (‏באמצעות מנגנוני בוררות, גישור, פישור וכד'‎)‏ וכן דיני ביקורת פנימית בתאגידים.

חומר הלימוד

כרך א

חלק ראשון: התאגיד – מהות, מיון, סיווג

חלק שני: האישיות המשפטית

כרך ב

חלק שלישי: הון חברה

כרך ג

חלק רביעי: המשטר בחברה והממשל התאגידי

כרך ד

חלק חמישי: חובות דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה

חלק שישי: שינוי מבנה של חברה

קובץ חקיקה ומקורות עיון נוספים


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית בניהול במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. תנאי לביצוע עבודה סמינריונית הוא קבלת ציון סופי 70 לפחות בקורס זה. סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏‏‏10735‎‎‎)‏‏‏ ויסודות המשפט העסקי (‏‏10736‎‎)‏‏.